زمستان 1385:88-85

تحمل هفت سالة Intra Uterine Device در مثانه

مهتاب ضرغام, اصغر دادخواه

چکیده


اجسام خارجی داخل مثانه ممکن است به صورت تصادفی در اثر تروما، واردکردن اجسام توسط خود بیمار و یا مهاجرت از ارگان‌های مجاور وارد مثانه شوند. در بیشتر موارد، اگر اجسام خارجی به‌ مدت طولانی درون مثانه باقی بمانند، هسته‌ای برای تشکیل سنگ مثانه خواهند بود. بیمار معمولا از علائمی مانند هماچوری، سوزش ادرار، عفونت‌های مکرر ادراری و درد ناحیة فوق عانه رنج خواهد کشید.
موردی که گزارش می‌شود در اثر مهاجرت IUD به داخل مثانه و تشکیل سنگ بزرگ بر روی آن است که با وجود استفاده از داروهای مختلف به‌ علت عدم تشخیص تا هفت سال بدون درمان مانده است. با مشاهدة سنگ در عکس ساده شکم، بیمار تحت عمل سیستولیتوتومی قرار گرفته و بهبودی کامل یافته است.

واژگان کلیدی
مثانه، جسم خارجی، IUD، عفونت ادراری

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.