دوره 29، شماره 138: هفته دوم تیر ماه 1390:555-561

برآورد شیوع فامیلی بیماری مولتیپل اسكلروزیس در اصفهان

فرشته اشتری, وحید شایگان نژاد, فاطمه حیدری, مجتبی اکبری

چکیده


مقدمه: بیماری مولتیپل اسكلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) یک بیماری التهابی و تخریبی میلین اعصاب مركزی است که به صورت پلاك‌های كوچك و بزرگ متعدد در ماده‌ی سفید مغز و نخاع تظاهر می‌یابد. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی شیوع فامیلی بیماری مولتیپل اسكلروزیس بود.

روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی از ابتدا تا انتهای سال 1386 بر روی 593 نفر بیمار مبتلا به MS در شهر اصفهان انجام شد. افراد مورد بررسی از بین تمامی بیماران مراجعه كننده به كلینیك‌های MS وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش تصادفی ساده با استفاده از رایانه انتخاب شدند. ابتلای به MS در این بیماران توسط دو متخصص مغز و اعصاب بر اساس کرایتریای مکدونالد (McDonald) به صورت قطعی تأیید شد.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 9/9 ± 44/33 بود. 493 نفر (1/83 درصد) زن بودند. 7/85 درصد از بیماران دارای درجاتی از ناتوانی بودند. 3/83 درصد دچار نوع عود كننده - فروكش كننده (Relapsing remitting) بیماری و 5/53 درصد از آن‌ها دو بار یا بیشتر در بیمارستان بستری شده بودند. 119 نفر (1/20 درصد) دارای سابقه‌ی فامیلی مثبت برای بیماری MS بودند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد شیوع فامیلی بیماری MS در شهر اصفهان بیشتر از سایر مناطق می‌باشد.


واژگان کلیدی


مولتیل اسکروزیس؛ شیوع؛ اصفهان

تمام متن:

PDF

مراجع


Nedjat S, Montazeri A, Mohammad K, Majdzadeh R, Nabavi N, Nedjat F, et al. Multiple Sclerosis Quality of Life comparing to healthy people. Iranian Journal of epidemiology 2006; 1(4): 19-24.

Ramagopalan SV, Dyment DA, Valdar W, Herrera BM, Criscuoli M, Yee IM, et al. Autoimmune disease in families with multiple sclerosis: a population-based study. Lancet Neurol 2007; 6(7): 604-10.

Giovannoni G, Ebers G. Multiple sclerosis: the environment and causation. Curr Opin Neurol 2007; 20(3): 261-8.

Hoppenbrouwers IA, Cortes LM, Aulchenko YS, Sintnicolaas K, Njajou O, Snijders PJ, et al. Familial clustering of multiple sclerosis in a Dutch genetic isolate. Mult Scler 2007; 13(1): 17-24.

Contini C, Seraceni S, Cultrera R, Castellazzi M, Granieri E, Fainardi E. Molecular detection of Parachlamydia-like organisms in cerebrospinal fluid of patients with multiple sclerosis. Mult Scler 2008; 14(4): 564-6.

Fainardi E, Castellazzi M, Seraceni S, Granieri E, Contini C. Under the microscope: focus on Chlamydia pneumoniae infection and multiple sclerosis. Curr Neurovasc Res 2008; 5(1): 60-70.

Gregory AC, Shendell DG, Okosun IS, Gieseker KE. Multiple Sclerosis disease distribution and potential impact of environmental air pollutants in Georgia. Sci Total Environ 2008; 396(1): 42-51.

Hemminki K, Li X, Johansson SE, Sundquist K, Sundquist J. Re: "Familial risk of multiple sclerosis: a nationwide cohort study". Am J Epidemiol 2006; 163(9): 873-4.

Victor M, Roper AH. Adams & Victor's Principles Of Neurology. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2001. P.955, 960.

Boon M, Nolte IM, De Keyser J, Buys CH, te Meerman GJ. Inheritance mode of multiple sclerosis: the effect of HLA class II alleles is stronger than additive. Hum Genet 2004; 115(4): 280-4.

Kurtzk JF, Wallin MT. Epidemiology. In: Burks JS, Johnson KP, editors. Multiple Sclerosis: Diagnosis, Medical Management, and Rehabilitation.New York: Demos Medical Publishing; 2000. p. 1-32.

Saadatnia M, Etemadifar M, Maghzi AH. Multiple sclerosis in Isfahan, Iran. Int Rev Neurobiol 2007; 79: 357-75.

Fricska-Nagy Z, Bencsik K, Rajda C, Fuvesi J, Honti V, Csepany T, et al. Epidemiology of familial multiple sclerosis in Hungary. Mult Scler 2007; 13(2): 260-1.

Koch M, Uyttenboogaart M, Heerings M, Heersema D, Mostert J, De Keyser J. Progression in familial and nonfamilial MS. Mult Scler 2008; 14(3): 300-6.

El Salem K, Al Shimmery E, Horany K, Al Refai A, Al Hayk K, Khader Y. Multiple sclerosis in Jordan: A clinical and epidemiological study. J Neurol 2006; 253(9): 1210-6.

Ghadirian P, Dadgostar B, Azani R, Maisonneuve P. A case-control study of the association between socio-demographic, lifestyle and medical history factors and multiple sclerosis. Can J Public Health 2001; 92(4): 281-5.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.