دوره 33، شماره 322: هفته دوم فروردین ماه 1394:114-124

بررسی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با فسفید آلومینیوم و مقایسه‌ی آن با سایر موارد مرگ ناشی از مسمومیت‌های ارجاع شده به پزشکی قانونی استان مازندران در سه سال (90-1388)

محمد شکرزاده , احد علیزاده , فرزانه ویسی , نفیسه نصری نصرآبادی

چکیده


مقدمه: فسفید آلومینیوم با فرمول مولکولی AlP به رنگ خاکستری تیره و یا به شکل کریستال‌های زرد می‌باشد و جهت جلوگیری از آفت زدگی برنج در انبارها و نیز دفع آفات سایر غلات انبار شده و همچنین جلوگیری از کپک‌زدگی خوراک دام و تنباکو ... استفاده می‌شود. مسمومیت با قرص برنج (فسفید آلومینیوم) از جمله مسمومیت‌های شایع بخصوص در استان‌های شمالی کشور می‌باشد. از آن جایی که در این دوره‌ی زمانی، اطلاعاتی در مورد میزان شیوع مسمومیت با فسفید آلومینیم در استان مازندران وجود ندارد، این تحقیق با هدف بررسی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با فسفید آلومینیوم و مقایسه‌ی آن با سایر موارد مرگ ناشی از مسمومیت‌های ارجاع شده به پزشکی قانونی استان مازندران در سه سال (90-1388) انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در آن با مراجعه به سازمان پزشکی قانونی استان مازندران، اطلاعات لازم دریافت ‌شد. همچنین با مطالعه‌ی گزارش کالبد شکافی و پرونده‌ی متوفیان طی 3 سال، اطلاعات مربوط به سن، جنس، شغل، علت مسمومیت و دیگر اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردید. برای تحلیل نتایج و بررسی روابط بین متغیرها از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون آماری 2χ استفاده شد.

یافته‌ها: از 2446 مرگ ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در طی سه سال، 237 نفر در اثر مسمومیت فوت کردند که 42 مورد (8/17 درصد) مسمومیت با قرص برنج (فسفید آلومینیوم) بود که در مقایسه با سایر مسمومیت‌ها در رتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد. بروز مسمومیت در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث (6/1 برابر) بود. بیشترین موارد مرگ در رده‌ی سنی 21 تا 30 سال، در گروه شغلی آزاد و در زنان خانه‌دار بود. همچنین میزان مرگ و میر در گروه متأهلین به طور چشمگیری بیشتر بود. بیشتر افراد دچار مسمومیت، ساکن مراکز شهرهای استان بودند.

نتیجه‌گیری: مسمومیت با فسفید آلومینیوم بسیار شایع و مرگبار است. قربانیان در نتیجه‌ی عوارض وسیع این سم دچار نارسایی ارگان‌های متعدد گردیده، فوت می‌کنند. با توجه به مرگ و میر بالای ناشی از مسمومیت با قرص برنج (فسفیدهای فلزی) و عدم وجود پادزهر اختصاصی، بهترین درمان پیشگیری است.


واژگان کلیدی


قرص برنج؛ فسفید آلومینیوم؛ مسمومیت با قرص برنج

تمام متن:

PDF

مراجع


Rahbar M, Teimorpour P, Jahanbakhsh R. Survey the histopathological findings in autopsy of poisoned patients with rice tablet (Aluminium Phosphide). J Guilan Univ Med Sci 2010; 19(76): 56-63. [In Persian].

Chomachai S. Phosphine and phosphides. In: Olson KR, Editor. Poisoning and drug overdose. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill Medical; 2004. p. 306-7.

Phosphine, Poisindex, Micromedex Healthcare Series. vol 120. Thomson Healthcare Inc; 2004.

Pajomand A. Diagnosis and treatment of poisonings. Tehran, Iran: Chehr Publication; 1998. [In Persian].

World Health Organization. International programme on chemical safety. Environmental Health Criteria. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1988.

Singh S, Dilawari J, Vashist R, Malhotra H, Sharma BK. Aluminium phosphide ingestion. Br Med J (Clin Res Ed) 1985; 290(6475): 1110-11.

Christophers AJ, Singh S, Goddard DG. Dangerous bodies: a case of fatal aluminium phosphide poisoning. Med J Aust 2002; 176(8): 403.

Moghadamnia AA, Abdollahi M. An epidemiological study of poisoning in northern Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2002; 8(1): 88-94.

Rahbar M, Orangpour R, Zarkami T, Palizkar M, Mosavian A. Autopsy results poisoned with rice tablet. J Guilan Univ Med Sci 2005; 14(56): 42-7. [In Persian].

Ayaz L. Tablet in Gilan rice crisis [Online]. [cited 2006 Aug 30]; Available from: URL: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1189554 [In Persian].

Chan LT, Crowley RJ, Delliou D, Geyer R. Phosphine analysis in post mortem specimens following ingestion of aluminium phosphide. J Anal Toxicol 1983; 7(4): 165-7.

Gupta S, Ahlawat SK. Aluminum phosphide poisoning--a review. J Toxicol Clin Toxicol 1995; 33(1): 19-24.

Haddad LM, Shannon M, Winchester JF. Clinical management of poisoning and drug overdose. Philadelphia, PA: Saunders; 1998.

Lall SB, Peshin SS, Mitra S. Methemoglobinemia in aluminium phosphide poisoning in rats. Indian J Exp Biol 2000; 38(1): 95-7.

Chugh SN, Aggarwal HK, Mahajan SK. Zinc phosphide intoxication symptoms: analysis of 20 cases. Int J Clin Pharmacol Ther 1998; 36(7): 406-7.

Ecocichon D. Toxic effects of pesticides. In: Klaassen CD, Watkins JB, editors. Casarett and Doull's toxicology: the basic science of poisons: companion handbook. 5th ed. New York, NY: McGraw-Hill, Health Professions Division; 1999.

Shahi M. Stuady of epidemiology of poisoning lead to death by carbon monoxide gas in Tehran. Sci J Forensic Med 1995; 5: 21-6. [In Persian].

Singh D, Jit I, Tyagi S. Changing trends in acute poisoning in Chandigarh zone: a 25-year autopsy experience from a tertiary care hospital in northern India. Am J Forensic Med Pathol 1999; 20(2): 203-10.

Raman R, Dubey M. The electrocardiographic changes in quick phos poisoning. Indian Heart J 1985; 37(3): 193-5.

Haddad LM. Clinical management of poisoning and drug overdose. Philadelphia, PA: Saunders; 1988.

Rodenberg HD, Chang CC, Watson WA. Zinc phosphide ingestion: a case report and review. Vet Hum Toxicol 1989; 31(6): 559-62.

Alter P, Grimm W, Maisch B. Lethal heart failure caused by aluminium phosphide poisoning. Intensive Care Med 2001; 27(1): 327.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.