دوره 33، شماره 327: هفته سوم اردیبهشت ماه 1394:316-325

بررسی تأثیر متیل فنیدات بر اثر ضد دردی متادون در موش صحرایی

بابک زنجانی , محمد رامان مولودی , اسماعیل ایزدپناه , کامبیز حسن زاده

چکیده


مقدمه: از مشکلات استفاده از اپیوئیدها، تحمل به اثرات ضد دردی است. یکی از راه‌های کاهش دوز مصرفی و در نتیجه، تحمل و وابستگی به اپیوئیدها اضافه نمودن عوامل غیر اپیوئیدی به رژیم دارویی است. از طرفی، مطالعات نشان داده است که استفاده‌ی مکرر از داروی متیل فنیدات، که از دسته آمفتامین‌ها است، سبب افزایش بیان گیرنده‌های اپیوئیدی مو و کاهش درد می‌شود. بنابراین، در این مطالعه به بررسی اثر متیل فنیدات بر اثر ضد دردی متادون پرداخته شد.

روش‌ها: در این مطالعه، از 9 گروه 8 تایی موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده‌ی وزنی 20 ± 270 گرم استفاده شد. گروه‌ها شامل گروه شاهد (دریافت کننده‌ی نرمال سالین)، سه گروه دریافت کننده‌ی متیل فنیدات (5، 10 و 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم)، سه گروه دریافت کننده‌ی متادون (5، 10 و 20 میلی‌گرم بر کیلوگرم) و دو گروه ترکیبی متادون (5 میلی‌گرم بر کیلوگرم) با متیل فنیدات (5 و 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم) بود. تأخیر در احساس درد با استفاده از دستگاه درد حرارتی (آزمون پلانتار) بررسی شد.

یافته‌ها: مصرف متیل فنیدات به صورت خوراکی فقط در دوز 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم دارای اثر ضد دردی بود. همچنین، ترکیب دوزهای غیر مؤثر متیل فنیدات به همراه 5 میلی‌گرم بر کیلوگرم متادون، اثرات ضد دردی متادون را در دقیقه‌ی 60 پس از مصرف خوراکی به طور معنی‌داری افزایش داد.

نتیجه‌گیری: به طور کلی، متیل فنیدات اثر ضد دردی متادون در مدل حیوانی را افزایش داد.


واژگان کلیدی


درد؛ متادون؛ متیل فنیدات؛ تست پلانتار

تمام متن:

PDF

مراجع


Hassanzadeh K, Izadpanah E. Neuroprotection and pain management. In: Racz GB, Noe CE, editors. Pain management-current issues and opinions. Rijeka, Croatia: In Tech; 2011. p. 81-100.

Finnerup NB, Otto M, McQuay HJ, Jensen TS, Sindrup SH. Algorithm for neuropathic pain treatment: an evidence based proposal. Pain 2005; 118(3): 289-305.

Nestler EJ, Hyman SE, Malenka R. Molecular Neuropharmacolog. 4th ed. New York, NY: Mcgraw-Hill; 2001. p. 355-80.

Cyr MC, Morgan MM. Early methylphenidate exposure enhances morphine antinociception and tolerance in adult rats. Neuropharmacology 2009; 57(7-8): 673-7.

Halladay LR, Iniguez SD, Furqan F, Previte MC, Chisum AM, Crawford CA. Methylphenidate potentiates morphine-induced antinociception, hyperthermia, and locomotor activity in young adult rats. Pharmacol Biochem Behav 2009; 92(1): 190-6.

Basic and Clinical Pharmacology. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2009. p. 141-2.

Zhu J, Spencer TJ, Liu-Chen LY, Biederman J, Bhide PG. Methylphenidate and mu opioid receptor interactions: a pharmacological target for prevention of stimulant abuse. Neuropharmacology 2011; 61(1-2): 283-92.

Yaghoutpoor E, Kiasalari Z, Khalili M, Vahidi S. Combination effect of methadone and haloperidol on morphine withdrawal-induced anxiety in male mice. J Babol Univ Med Sci 2014; 16(3): 41-8. [In Persian].

Hargreaves K, Dubner R, Brown F, Flores C, Joris J. A new and sensitive method for measuring thermal nociception in cutaneous hyperalgesia. Pain 1988; 32(1): 77-88.

Amini Y, Moloudi R, Izadpanah E, Hassanzadeh K. N-acetylcysteine provides analgesic effect in rats. J Isfahan Med Sch 2013; 31(257): 1682-9. [In Persian].

Bruera E, Chadwick S, Brenneis C, Hanson J, MacDonald RN. Methylphenidate associated with narcotics for the treatment of cancer pain. Cancer Treat Rep 1987; 71(1): 67-70.

Howard P, Shuster J, Twycross R, Mihalyo M, Wilcock A. Psychostimulants. J Pain Symptom Manage 2010; 40(5): 789-95.

Weiss B, Laties VG. Enhancement of human performance by caffeine and the amphetamines. Pharmacol Rev 1962; 14: 1-36.

Forrest WH, Jr., Brown BW, Jr., Brown CR, Defalque R, Gold M, Gordon HE, et al. Dextroamphetamine with morphine for the treatment of postoperative pain. N Engl J Med 1977; 296(13): 712-5.

Arner S, Meyerson BA. Lack of analgesic effect of opioids on neuropathic and idiopathic forms of pain. Pain 1988; 33(1): 11-23.

Dalal S, Melzack R. Potentiation of opioid analgesia by psychostimulant drugs: a review. J Pain Symptom Manage 1998; 16(4): 245-53.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.