دوره 32، شماره 308: هفته اول دی ماه 1393:1863-1869

بررسی شیوع کراتیت قارچی در مبتلایان به اولسر قرنیه

فائزه محمدی, علیرضا پیمان, پروین دهقان, حسن رزمجو, مهرنوش ماهرالنقش, محمد فلاحتی, نوید امینیان

چکیده


مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع نسبی کراتیت قارچی با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی در مبتلایان به اولسر قرنیه بود.

روش‌ها: در این مطالعه تعداد 220 بیمار مبتلا به زخم قرنیه که در طی سال‌های 92-1391 به بیمارستان چشم‌پزشکی فیض اصفهان مراجعه نمودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 40 بیمار مشکوک به کراتیت قارچی، توسط چشم‌پزشک، معاینه شدند و عمل نمونه‌گیری به صورت تراشه‌برداری (Scraping) انجام شد. قسمتی از تراشه در همان زمان بر روی دو محیط کشت سابورو دکستروز آگار (Sabouraud dextrose agar) و محیط BHI (Brain heart infusion) به صورت نشاکاری انتقال داده شد و با باقی‌مانده‌ی تراشه، گسترش نازکی بر روی لام تهیه گردید و در آزمایشگاه قارچ‌شناسی دانشکده‌ی پزشکی به روش گرم و گیمسا رنگ‌آمیزی شد.

یافته‌ها: در این مطالعه، بیماران شامل 16 زن (40 درصد) و 24 مرد (60 درصد) در سنین 83-20 سال (میانگین سنی 7/17 ± /61 سال) بودند. در آزمایش مستقیم، در 8 مورد (20 درصد) میسیلیوم رشته‌ای، اکتینومایست و مخمر مشاهده شد که 5 مورد آن مربوط به گونه‌ی فوزاریوم و آسپرژیلوس فلاووس بودند و 2 مورد دیگر مربوط به اکتینومایست و 1 گونه مربوط به مخمر مالاسزیا گزارش گردید. مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده‌ی بیماری، جراحی چشم، ضربه، ابتلا به ویروس هرپس چشمی و استفاده از مژه‌ی مصنوعی بود.

نتیجه‌گیری: جهت تشخیص به موقع کراتیت قارچی، تهیه‌ی اسمیر و رنگ‌آمیزی آن در کنار کشت بسیار کمک کننده می‌باشد و درمان مناسب باید بر اساس نتایج به دست آمده و گونه‌ی قارج انجام گیرد.

 


واژگان کلیدی


کراتیت قارچی؛ زخم قرنیه؛ اصفهان (ایران)

تمام متن:

PDF

مراجع


Srinivasan M. Fungal keratitis. Curr Opin Ophthalmol 2004; 15(4): 321-7.

Srinivasan M, Gonzales CA, George C, Cevallos V, Mascarenhas JM, Asokan B, et al. Epidemiology and aetiological diagnosis of corneal ulceration in Madurai, south India. Br J Ophthalmol 1997; 81(11): 965-71.

Gopinathan U, Garg P, Fernandes M, Sharma S, Athmanathan S, Rao GN. The epidemiological features and laboratory results of fungal keratitis: a 10-year review at a referral eye care center in South India. Cornea 2002; 21(6): 555-9.

Bharathi MJ, Ramakrishnan R, Vasu S, Palaniappan R. Aetiological diagnosis of microbial keratitis in South India - a study of 1618 cases. Indian J Med Microbiol 2002; 20(1): 19-24.

Leck AK, Thomas PA, Hagan M, Kaliamurthy J, Ackuaku E, John M, et al. Aetiology of suppurative corneal ulcers in Ghana and south India, and epidemiology of fungal keratitis. Br J Ophthalmol 2002; 86(11): 1211-5.

Saha R, Das S. Mycological profile of infectious Keratitis from Delhi. Indian J Med Res 2006; 123(2): 159-64.

Thomas PA. Fungal infections of the cornea. Eye (Lond ) 2003; 17(8): 852-62.

Bharathi MJ, Ramakrishnan R, Vasu S, Meenakshi R, Palaniappan R. Epidemiological characteristics and laboratory diagnosis of fungal keratitis. A three-year study. Indian J Ophthalmol 2003; 51(4): 315-21.

Garg P, Gopinathan U, Choudhary K, Rao GN. Keratomycosis: clinical and microbiologic experience with dematiaceous fungi. Ophthalmology 2000; 107(3): 574-80.

Kunimoto DY, Sharma S, Garg P, Gopinathan U, Miller D, Rao GN. Corneal ulceration in the elderly in Hyderabad, south India. Br J Ophthalmol 2000; 84(1): 54-9.

Bhartiya P, Daniell M, Constantinou M, Islam FM, Taylor HR. Fungal keratitis in Melbourne. Clin Experiment Ophthalmol 2007; 35(2): 124-30.

Khor WB, Aung T, Saw SM, Wong TY, Tambyah PA, Tan AL, et al. An outbreak of Fusarium keratitis associated with contact lens wear in Singapore. JAMA 2006; 295(24): 2867-73.

Jurkunas U, Behlau I, Colby K. Fungal keratitis: changing pathogens and risk factors. Cornea 2009; 28(6): 638-43.

Shoja M, Mahdavi M, Miratashi A, Manaviat M, Rastegar A, Besharati M. Aspergillus Fumigatus Keratitis after Laser in Situ Keratomileusis. Bina J Ophthalmol 2007; 12(4): 533-8. [In Persian].

Sridhar MS, Garg P, Bansal AK, Gopinathan U. Aspergillus flavus keratitis after laser in situ keratomileusis. Am J Ophthalmol 2000; 129(6): 802-4.

Javadi M, Hemati R, Mohammadi M, Farsi A, Karimiam F, Einolahi B, et al. Review of 23 cases of fungal keratitis from Labbafinejad Medical Center (LMC). Bina J Ophthalmol 1996; 1(3): 38-54. [In Persian].

Nowroozpoor Dailami K, Shokouhi T, Hedayati M, Khalilian A, MOaddel Haghighi T, Khalilian AR. Fungal keratitis at Boo Ali Hospital, Sari Iran. Bina J Ophtalmol 2005; 11(2): 191-8. [In Persian].

Ishibashi Y, Hommura S, Matsumoto Y. Direct examination vs culture of biopsy specimens for the diagnosis of keratomycosis. Am J Ophthalmol 1987; 103(5): 636-40.

Alexandrakis G, Haimovici R, Miller D, Alfonso EC. Corneal biopsy in the management of progressive microbial keratitis. Am J Ophthalmol 2000; 129(5): 571-6.

Vajpayee RB, Angra SK, Sandramouli S, Honavar SG, Chhabra VK. Laboratory diagnosis of keratomycosis: comparative evaluation of direct microscopy and culture results. Ann Ophthalmol 1993; 25(2): 68-71.

Bharathi MJ, Ramakrishnan R, Meenakshi R, Mittal S, Shivakumar C, Srinivasan M. Microbiological diagnosis of infective keratitis: comparative evaluation of direct microscopy and culture results. Br J Ophthalmol 2006; 90(10): 1271-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.