زمستان 1385:93-89

گزارش یك مورد تومور بسیار بزرگ رتروپریتوان فیبرو هیستیو سایتومای بدخیم از نوع میكزوئید

کامران دولتشاهی, عبدالرضا کاظمی

چکیده


یك مورد تومور بسیار بزرگ رترو پرپتوان فیبرو هیستیو سایتومای بدخیم از نوع میكزوئید به وزن تقریبی ده و نیم كیلوگرم با درگیری آناتومیك كلیة چپ بدون دست‌ اندازی به آن، گزارش می شود. جالب بودن این مورد از نظر اندازة آن است.
این بیمار 54 ساله که ساکن کشور اتریش بوده، به دلیل بزرگی زیاد از حد شكم كه به گفته خودش به رژیم غذایی جواب نمی‌داده مراجعه نموده است.
بیمار تحت عمل جراحی لاپاراتومی و رزكسیون كامل تومور قرار گرفت و بدون هیچ عارضه‌ای جهت ادامه درمان به متخصص انكولوژی معرفی شد.

واژگان کلیدی
تومور، رتروپریتوان، میكزوئید فیبرو هیستیو سایتومای بد خیم، معاینة عمومی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.