دوره 32، شماره 309: هفته دوم دی ماه 1393:1897-1906

شادکامی در کارکنان بخش سلامت: برخی عوامل زمینه‌ای و شغلی مرتبط با آن

نادر رجبی گیلان, رامین قاسمی, سهیلا رشادت, علیرضا زنگنه

چکیده


مقدمه: شادکامی به عنوان یکی از احساسات ریشه‌ای انسان، نقشی تعیین کننده در سلامت فرد و جامعه دارد و می‌تواند به عنوان کاتالیزور و تسهیل ‌کننده، در توسعه‌ی جوامع نیز نقش داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی شادکامی در کارکنان بخش سلامت و برخی متغیرهای جمعیتی و شغلی مرتبط با آن بود.

روش‌ها: این تحقیق به روش مقطعی در زمستان 1392 و بهار 1393 در کارکنان بخش سلامت شهر کرمانشاه انجام شد. از 537 پرسش‌نامه‌ی ارایه شده، تعداد 480 نفر پرسش‌نامه‌ی شادکامی آکسفورد (OHI یا Oxford happiness inventory) را به همراه سؤالات زمینه‌ای و شغلی تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و با کمک آزمون‌های توصیفی (میانگین ± انحراف معیار) و استنباطی متناسب (همبستگی Pearson، t و Regression) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی پاسخ دهندگان 6/8 ± 8/35 سال بود. 144 نفر از پاسخ ‌دهندگان مرد (2/30 درصد) و بقیه زن بودند. از نظر سطوح شادکامی، بیشتر پاسخگویان، کمی شاد بوده‌اند (279 نفر یا 1/58 درصد). همچنین، میانگین نمره‌ی کلی شادکامی برابر با 80/14 ± 30/38 بود. از نظر میانگین نمره‌ی شادکامی، پزشکان بیشترین نمره‌ی شادکامی (17/21 ± 19/47) و ماماها کمترین نمره (83/11 ± 39/35) را کسب کردند. همچنین، در مدل Regression، متغیرهای دوست داشتن شغل، رضایت از سلامت و سطح تحصیلات، 5/21 درصد از تغییرات شادکامی را تبیین کردند (215/0 = Rad، 220/0 = 2R، 469/0 = R).

نتیجه‌گیری: شادکامی کارکنان بخش سلامت پایین‌تر از متوسط بود. لزوم اقدامات و برنامه‌ریزی در راستای افزایش شادکامی در این کارکنان، به خصوص کارشناسان مامایی توصیه می‌شود.

 


واژگان کلیدی


شادکامی؛ کارکنان سلامت؛ عوامل شغلی

تمام متن:

PDF

مراجع


Oliveira Pinto SM, Alves Caldeira Berenguer SM, Martins JC. Cancer, Health Literacy, and Happiness: Perspectives from Patients under Chemotherapy. Nurs Res Pract 2013; 2013: 291767.

Koffman J, Morgan M, Edmonds P, Speck P, Siegert R, Higginson IJ. Meanings of happiness among two ethnic groups living with advanced cancer in south London: a qualitative study. Psychooncology 2013; 22(5): 1096-103.

Chalabi M, Mousavi SM. A sociological analysis of happiness, at micro and macro-level. Iranian Journal of Sociology 2009; 9(1-2): 34-57. [In Persian].

Argyle M. The psychology of happiness. Trans. Gohari Anaraki M, Bahrami F. 1st ed. Isfehan, Iran: Jahade-Danshgahi Publications: 2003. [In Persian].

Diener E. Subjective well-being. The science of happiness and a proposal for a national index. Am Psychol 2000; 55(1): 34-43.

Sirgy MJ, Rahtz D, Cicic M, Underwood R. A method for assessing residents' satisfaction with community-based services: a quality-of-life perspective. Social Indicators Research 2000; 49(3): 279-316.

Alipour A, Hashemi T, Babapour J, Tousi F. Relationship between coping strategies and happiness among university students. Iran J Psychol 2010; 5(18): 71-86. [In Persian].

Shoaakazemi M, Momeni Javid M, Keramati R, Ebrahimi Tazekand F. The relationship between happiness, meta-cognitive skills (self-regulation, problem-solving) and academic achievement of students in Tehran. Life Sci J 2013; 10(4s): 452-7.

Frisch MB. Quality of life therapy: applying a life satisfaction approach to positive psychology and cognitive therapy. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons; 2005.

Montazeri A, Omidvari S, Azin A, Aeenparast A, Jahangiri K, Sadighi J, et al. Happiness among Iranians: findings from the Iranian Health Perception Survey (IHPS). Payesh Health Monit 2012; 11(4): 467-75. [In Persian].

Neshat Doost HT, Mehrabi HA, Nouri N, Kalantari M, Palahang H, Soltani I. Predicting factors of happiness in Mobarekeh Steel Company Personnel. Applied Sociology 2009; 20(1): 105-18. [In Persian].

Zareshahabadi A, Torkan R, Heidari M. A Survey of the relationship between job satisfaction and social happiness among high-schools teachers of Giroft City. Journal of Applied Sociology 2013; 23(4): 165-88. [In Persian].

Chaiprasit K, Santidhiraku O. Happiness at Work of Employees in Small and Medium-sized Enterprises, Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2011; 25(0): 189-200.

Alipoor A, Noorbala A. A preliminary evaluation of the validity and reliability of the Oxford Happiness Questionnaire in students in the Universities of Tehran. Iran J Psychiatry Clin Psychol 1999; 5(1-2): 55-65. [In Persian].

Argyle M. The psychology of happiness. 2nd ed. New York, NY: Routledge; 2001.

Ebrahimi A, Aarabi S, Khaluei MM. Comparing the mental health and some positive psychologic factors including happiness, hope and spirituality among students of medicine in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, during years of Education. J Isfahan Med Sch 2014; 31(261):1885-96. [In Persian].

Alipour A, Arab Shibani KH. Relation of hopeness and happiness with job satisfaction among teachers. Journal Modern Psychological Research 2011; 6(22): 65-78. [In Persian].

Ghasemi SR, Rajabi Gilan N, Reshadat S, Ahmadian M. The relationship between job satisfaction and health-related quality of life in the teachers at Gilan-e-Gharb City in 2013. J Rafsanjan Univ Med Sci 2014; 13(1): 13-26. [In Persian].

Carr A. Positive psychology: The science of happiness and human strengths. 2nd ed. New York, NY: Routledge; 2011.

Keshavarz A, Vafaeyan M. Investigate the factors influencing the amount of happiness. Applied Psychology 2007; 2(5): 51-62. [In Persian].

Siamian H, Naeimi OB, Shahrabi A, Hasanzadeh R, Abazari MR, Khademloo M, et al. The status of happiness and its association with demographic variables among the paramedical students. J Mazandaran Univ Med Sci 2012; 21(86): 159-66. [In Persian].

Cloninger CR, Zohar AH. Personality and the perception of health and happiness. J Affect Disord 2011; 128(1-2): 24-32.

Natvig GK, Albrektsen G, Qvarnstrom U. Associations between psychosocial factors and happiness among school adolescents. Int J Nurs Pract 2003; 9(3): 166-75.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.