دوره 33، شماره 333: هفته اول تیر ماه 1394:669-675

عوارض کوله‌سیستکتومی به روش‌های باز و لاپاراسکوپیک در افراد بالای 50 سال

علی‌اصغر درزی , سیدرضا مدرس , سیدرضا هاشمی , آرشیا یزدانی , بهمن فرهنگی , عسگری نورباران , سمیرا طهماسبی‌پور , ندا امانی

چکیده


مقدمه: با توجه به تحمل کمتر استرس‌های جراحی در بیماران سالمند، میزان شیوع بیماری و مرگ و میر در جراحی باز شکمی در آن‌ها بالاتر است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی جراحی کوله‌سیستکتومی به دو روش لاپاراسکوپیک و لاپاراتومی در افراد بالای 50 سال است.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 50 بیمار با سن 50 سال به بالا مبتلا به کوله‌سیستیت که از فروردین 1389 تا فروردین 1391 به بیمارستان شهید ‌بهشتی بابل مراجعه و تحت کوله‌سیستکتومی به روش‌های لاپاراسکوپی و لاپاراتومی قرار گرفته بودند، انجام شد. اطلاعاتی مانند سن، مدت بستری و عوارض طولانی مدت از همه‌ی بیماران دریافت شد. با نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های آماری T و 2χ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران در گروه لاپاراسکوپی 38/5 ± 44/56 سال و در گروه لاپاراتومی 45/11 ± 24/62 سال بود (001/0 > P). در این مطالعه، طول مدت بستری بیماران در گروه لاپاراسکوپی به طور متوسط 00/0 ± 00/1 روز و در گروه لاپاراتومی به طور متوسط 68/1 ± 44/3 روز بود (001/0 > P). در بررسی عوارض طولانی ‌مدت پس از عمل در گروه لاپاراسکوپی، 4 درصد افراد و در گروه لاپاراتومی 12 درصد افراد دچار عارضه‌ی بلند ‌مدت شدند (900/0 = P).

نتیجه‌گیری: کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک، به سبب کاهش مدت بستری و مدت زمان عمل، روشی ایمن و مناسب به عنوان درمان انتخابی و خط اول در درمان کوله‌سیستیت در افراد بالای 50 سال به شمار می‌رود.


واژگان کلیدی


لاپاراسکوپی؛ کیسه‌ی صفرا؛ کوله‌سیستکتومی

تمام متن:

PDF

مراجع


Mousavi J, Razavian F. Consequences of laparoscopic cholecystectomy in Qom Golpaegani Hospital during 2005-2007. Qom Univ Med Sci J 2008; 2(1): 13-20. [In Persian].

Doran H, Mihalache O, Bobirca F, Buga C, Patrascu T. Acute acalculous cholecystitis--difficulties of diagnosis and treatment. Chirurgia (Bucur) 2010; 105(4): 465-8. [In Romanian].

Bates T, Harrison M, Lowe D, Lawson C, Padley N. Longitudinal study of gall stone prevalence at necropsy. Gut 1992; 33(1): 103-7.

Hosseini S, Mousavinasab S, Rahmanpour H, Vakili M. A comparison of the outcome between acute open and acute laparoscopic cholecystectomy. Iran Red Crescent Med J 2008; 10(2): 84-8.

O'Connor OJ, Maher MM. Imaging of cholecystitis. AJR Am J Roentgenol 2011; 196(4): W367-W374.

Safarpoor F, Koohsari MR. Laparascopic cholecystectomy: preferential procedure. J Guilan Univ Med Sci 2002; 11(41): 50-5. [In Persian].

Lirici MM, Califano AD, Angelini P, Corcione F. Laparo-endoscopic single site cholecystectomy versus standard laparoscopic cholecystectomy: results of a pilot randomized trial. Am J Surg 2011; 202(1): 45-52.

Cox MR, Wilson TG, Luck AJ, Jeans PL, Padbury RT, Toouli J. Laparoscopic cholecystectomy for acute inflammation of the gallbladder. Ann Surg 1993; 218(5): 630-4.

Qasaimeh GR, Banihani MN. Laparoscopic cholecystectomy in the elderly and young: a comparative study. Hepatogastroenterology 2012; 59(113): 22-5.

Gharaibeh KI, Ammari F, Al-Heiss H, Al-Jaberi TM, Qasaimeh GR, Bani-Hani K, et al. Laparoscopic cholecystectomy for gallstones: a comparison of outcome between acute and chronic cholecystitis. Ann Saudi Med 2001; 21(5-6): 312-6.

Zacks SL, Sandler RS, Rutledge R, Brown RS, Jr. A population-based cohort study comparing laparoscopic cholecystectomy and open cholecystectomy. Am J Gastroenterol 2002; 97(2): 334-40.

Kiviluoto T, Siren J, Luukkonen P, Kivilaakso E. Randomised trial of laparoscopic versus open cholecystectomy for acute and gangrenous cholecystitis. Lancet 1998; 351(9099): 321-5.

Amanollahi O, Golpazir A, Mansoori SA. Comparison of complications of open and laparoscopic cholecystectomy in diabetic patients. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2003; 18(4): 35-40. [In Persain].

Amir D, Amin N. Frequency of complications due to laparoscopic cholecystectomy in Hamedan Hospitals. J Pak Med Assoc 2012; 62(1): 13-5.

Khorasani B, Akbari Kamrani A, Nazari S, Khatib Semnani R. Safety evaluation of elderly laparoscopic cholecystectomy. Salmand Iran J Ageing 2009; 3(9-10): 50-6. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.