زمستان 1385:84-80

مقایسه روش‌های تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم

سعید شانه ساز زاده, علی صالحی, علیرضا مهری

چکیده


مقدمه
اصلاح عیوب انکساری چشم به دو روش غیرتهاجمی مانند عینک و تهاجمی که خود شامل روش‌های گوناگونی است صورت می‌گیرد. هر‌یک از این روش‌ها دارای فواید و مضراتی بوده و در مورد برخی عیوب انکساری بهترین کارایی را دارند. هدف از این مطالعه مقایسه روش‌های مختلف تهاجمی اصلاح عیوب انکساری چشم می‌باشد.

روش ها
تعداد 24013 بیمار که تحت عمل جراحی برای درمان عیوب انکساری قرار گرفته بودند در مقالات مختلف با استفاده از کلید واژه های:
(CK) Conductive Keratoplasty،(HTK) Hyperopic Thermokeratoplasty، (DTK) Diode Laser Thermal Keratoplasty،(LTK) Laser Thermal Keratoplasty،(LASIK) Laser In Situ Keratomileusis (PRK) Photorefractive Keratectomy،(RK) Radial Keratotomy و (LASEK) Laser SubEpithelial Keratomileusis مورد جستجو و بررسی قرار گرفت. معیار انتخاب مقالات بررسی چهار شاخص مهم حدت بینایی، ایمنی، پایداری و قابل پیش‌بینی بودن در نظر گرفته شد. داده‌های هر یک از این مقاله‌ها بر اساس نوع عمل دسته‌بندی شدند سپس میانگین نتایج هر گروه بر حسب حجم نمونه مورد مطالعه تعیین شده و توسط آزمون مجذور کای مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.

نتیجه گیری
برای افراد دوربین زیر +3.5D عمل LTK وCK به ترتیب دارای بهترین نتایج بوده و در رتبه‌بندی، دو عمل LASEK و PRK دارای نتایج یکسانی بودند. برای افراد نزدیک بین عمل LASEK دارای بهترین نتیجه بوده و بعد از آن اعمال LASIK در نزدیک بینی متوسط به بالا و PRK در نزدیک بینی‌ کم دارای نتایج خوبی بودند.

واژگان کلیدی
عیوب انکساری چشم، درمان تهاجمی

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.