هفته دوم فروردین ماه 1390:74-79

معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی

محسن میدانی, نظام الدین برجیس, مژگان مختاری, نوشین احمدی, محمد جواد ریخته گر, محمد حسن ریخته گر

چکیده


مقدمه: اکتینومایکوز یک عفونت آهسته و پیش‌رونده است که به وسیله‌ی باکتری‌های گرم مثبت و غیر اسید فاست بی‌هوازی یا میکروآئروفیلیک ایجاد می‌گردد. 60 درصد موارد بیماری در مناطق سرویکوفاشیال دیده می‌شود. از آن جا که اکتینومایکوز ریه نادر است و می‌تواند با علایم غیر اختصاصی مشابه پنومونی تظاهر کند، در ضایعات عود کننده و مقاوم به درمان باید مورد توجه قرار گیرد. اکتینومایکوز لارنکس نیز بسیار نادر می‌باشد و اغلب به دنبال ضایعات حفره‌ی دهان، گردن و فک ایجاد می‌شود. در این گزارش، یک بیمار مبتلا به اکتینومایکوز لارنکس همراه با درگیری هم‌زمان ریه معرفی می‌شود که نمای رادیولوژیک قفسه‌ی صدری وی تظاهرات متنوع مانند کاویتاسیون غالب در ریه‌ی سمت راست می‌باشد که یافته‌ای ناشایع است.

معرفی بیمار: بیمار آقای 77 ساله‌ی کشاورزی بود که با شکایت تب، سرفه‌های خلط دار و کاهش وزن به مدت یک‌ماه در بخش عفونی بستری شد. در سابقه‌ی قبلی او برای مدت طولانی سیگار مصرف می‌کرده، تحت عمل جراحی بای پاس عروق کرونری قرار گرفته و پس از عمل جراحی به خاطر نارسایی تنفسی به مدت طولانی اینتوبه بوده است. به علت افت اشباع اکسیژن و شک به وجود ضایعه پاتولوژیک در لارنکس، از این ناحیه سی‌تی اسکن گرفته ‌شد که نشانگر یک توده بود. پس از انجام بیوپسی پاتولوژی ضایعه‌ی حنجره‌ی بیمار، وجود اکتینومایسس را تأیید نمود. بیمار در طی بستری در بیمارستان دچار تب و لرز شده، همراه آن سرفه‌های خلط دار به رنگ زرد پیدا ‌کرد. در نمای رادیولوژی ریه ندول‌های متعدد کوچک مشهود بود که در سی‌تی اسکن ریه باند فیبروتیک و ضخیم شدن پلور در همی توراکس سمت راست در قسمت‌های فوقانی و همچنین توده‌های متعدد ریوی با تغییرات فیبروتیک دیده شد که در یکی از آن‌ها در آپکس ریه کاویته ایجاد شده بود. در پاتولوژی بیوپسی ریه، گرانولوم‌های متعدد متشکل از سلول‌های اپی‌تلیوئید و تک هسته‌ای لنفوئیدی همراه با فیبروز مشاهده گردید. در رنگ آمیزی PAS شواهد عفونت قارچی دیده نشد. نکروز کازئوز وجود نداشت و در رنگ آمیزی ذیل نلسون هم باسیل اسید فاست دیده نشد. کشت نمونه از نظر قارچ، نوکاردیا و سل منفی بود. سیتولوژی شواهدی به نفع بدخیمی نشان نداد. بیمار با احتمال اکتینو مایکوز تحت درمان دارویی با دوز بالای پنی‌سیلین قرار گرفت و پس از 2 هفته تب بیمار قطع شد و بیمار مشکل دیگری نداشت و سپس با درمان آنتی‌بیوتیکی (آموکسی سیلین) خوراکی با حال عمومی مناسب مرخص شد.


واژگان کلیدی


اکتینومایکوز؛ لارنکس؛ بیماری ریوی

تمام متن:

PDF

مراجع


Mandell GR, Bennet JE, Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadel-phia: Churchill Livingstone; 2010. p. 3209-18.

Baik JJ, Lee GL, Yoo CG, Han SK, Shim YS, Kim YW. Pulmonary actinomycosis in Korea. Respirology 1999; 4(1): 31-5.

Ferreira DF, Amado J, Neves S, Taveira N, Car-valho A, Nogueira R. Treatment of pulmonary actinomycosis with levofloxacin. J Bras Pneu-mol 2008; 34(4): 245-8.

Lionakis MS, Hamill RJ. Malaise, weight loss, pleuritic chest pain and productive cough: what is your call? CMAJ 2008; 178(10): 1289-91.

Ho JC, Ooi GC, Lam WK, Lam B, Cheung TF, Tsang KW. Endobronchial actinomycosis asso-ciated with a foreign body. Respirology 2000; 5(3): 293-6.

Lin CH, Lin WC, Ho YJ, Chang CL, Liu FC, Lin CM. Pulmonary actinomycosis with remote low-er chest wall involvement in an immunocompe-tent child. Pediatr Int 2010; 52(1): 129-31.

Mabeza GF, Macfarlane J. Pulmonary actino-mycosis. Eur Respir J 2003; 21(3): 545-51.

Nelson EG, Tybor AG. Actinomycosis of the larynx. Ear Nose Throat J 1992; 71(8): 356-8.

Garcia Lozano MC, Perez SC, Ayala ML. [Lar-yngeal actinomycosis]. An Otorrinolaringol Ibero Am 2004; 31(3): 237-44.

Schumann R, Lorenz KJ, Tisch M, Maier H. [Laryngeal and pharyngeal actinomycosis]. HNO 2010; 58(8): 867-71.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.