دوره 33، شماره 322: هفته دوم فروردین ماه 1394:93-99

ناهمگونی الگوی مقاومت آمینوگلیکوزیدی در بین ایزوله‌های اشرشیا کلی مدفوعی جدا شده از منابع حیوانی و انسانی استان البرز

حامد مرادی, رضا رنجبر, ناصر هرزندی

چکیده


مقدمه: اشرشیا کلی یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زای قابل انتقال از غذا در سراسر جهان محسوب می‌شود. مقاومت آنتی‌بیوتیکی، یک مسأله‌ی رو به افزایش در ایزوله‌های اشرشیا کلی بوده و مشکلات گســــترده‌ای را جهت درمـان آنتی‌بیوتیکی بیماری‌های ناشی از این گروه باکتری‌ها ایجاد کرده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین الـــــگوی مقاومت آمینوگلیکوزیدی در میان ایزوله‌های اشرشیا کلی جدا شده از منابع حیوانی و انسانی استان البرز بود.

روش‌ها: ایزوله‌های اشرشیا کلی از گاوداری‌ها، مرغداری‌ها، مراکز نگهداری گوسفندان و 2 مرکز آزمایشــــــگاهی سطح شهر کرج در سال 1392، جداسازی شد و مورد مطالعه قرار گرفت. این ایزولـــــــه‌ها با استفاده از تست‌های باکتریولوژی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردید. حساسیت و مقاومت ایزوله‌های جدا شده نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی بـر اساس روش دیسک دیفیوژن آگار تعیین شد.

یافته‌ها: در مجموع 80 ایزوله‌ی اشرشیا کلی جداسازی شد و مورد مطالعه قرار گرفت. مقاومت کلی ایزوله‌ها به صورت 5/72 درصد به استرپتومایسین، 75/13 درصد به نئومایسین و 25/6 درصد به توبرامایسین و جنتامیسین بود و هیچکدام از ایزوله‌ها به آمیکاسین مقاومتی نشان ندادند. همچنین وجود الگوی متفاومتی از مقاومت آمینوگلیکوزیدی به تفکیک ایزوله‌های مخـتلف اشرشیا کلی در این مطالعه مشهود بود؛ به طوری که میزان مقاومت به استرپتومایسین در 95 درصد ایزوله‌های جدا شده از انسان، 85 درصد در ایزوله‌های جدا شده از گاو، 65 درصد در ایزوله‌های جدا شده از مرغ و 45 درصد در ایزوله‌های جدا شده از گوسفند وجود داشت. این مسأله در مورد نئومایسین هم صادق بود؛ چرا که میزان مقاومت ناهمگون در ایزوله‌های جدا شده از گاو، گوسفند و مرغ به ترتیب 5، 15 و 25 درصد بود، اما فقط 25 درصد از ایزوله‌های جدا شده از مرغ به توبرامایسین و جنتامیسین مقاوم بودند.

نتیجه‌گیری: این مطالعه، تنوعی از مقاومت آمینوگلیکوزیدی را در میان ایزوله‌های جمع‌آوری شده‌ی اشرشیا کلی از منابع مختلف نشان داد، در حالی که مقاومت آمینوگلیکوزیدی اشرشیا کلی در بین منابع مختلف جداسازی متغیر است. بررسی پیوسته الگوهای مقاومت و استفاده از عوامل آنتی‌بیوتیکی طبق منابع جداسازی توصیه می‌شود.


واژگان کلیدی


اشرشیا کلی؛ مقاومت آمینوگلیکوزیدی؛ تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Ryan KJ, Ray CG. Sherris medical microbiology. 4th ed. New York, NY: McGraw-Hill Medical; 2003. p. 343-73.

American Academy of Microbiology. Antimicrobial resistance an ecological perspective. Washington, DC: American Society for Microbiology; 1999. p. 1-14.

Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick, and Adelberg's medical microbiology. 23th ed. New York, NY: McGraw-Hill Medical; 2004. p. 256-61.

Rao AN, Barlow M, Clark LA, Boring JR, III, Tenover FC, McGowan JE, Jr. Class 1 integrons in resistant Escherichia coli and Klebsiella spp., US hospitals. Emerg Infect Dis 2006; 12(6): 1011-4.

Chang YC, Shih DY, Wang JY, Yang SS. Molecular characterization of class 1 integrons and antimicrobial resistance in Aeromonas strains from foodborne outbreak-suspect samples and environmental sources in Taiwan. Diagn Microbiol Infect Dis 2007; 59(2): 191-7.

Vakulenko SB, Mobashery S. Versatility of aminoglycosides and prospects for their future. Clin Microbiol Rev 2003; 16(3): 430-50.

Winn WC, Allen SD, Janda WM, Koneman EW, Procop GW, Schreckenberger PC. Koneman's color atlas and textbook of diagnostic microbiology. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2005. p. 211-38.

Menashe O, Kaganskaya E, Baasov T, Yaron S. Aminoglycosides affect intracellular Salmonella enterica serovars typhimurium and virchow. Antimicrob Agents Chemother 2008; 52(3): 920-6.

Mohebi R, Taheri F, Saberi E. A study of antibiotic resistance pattern and plasmid profile of uropathogenic Escherichia coli isolated in Ilam (western Iran). J Ilam Univ Med Sci 2009; 17(2): 44-9. [In Persian].

Milani M, Nahaei MR, Lotfipour F, Yousefee S. Antibiotic sensitivity of prevalent bacteria isolated from urinary tract infection during 1998-2005. Phrama Sci 2008; 4: 47-53.

Eslami G, Eslami G, Eslami G, Fallah F, Goudarzi M. Distribution of integrons among multidrug resistant E. coli and klebsiella strains. Pajouhesh Dar Pezeshki 2010; 34(1): 61-5. [In Persian].

Kang HY, Jeong YS, Oh JY, Tae SH, Choi CH, Moon DC, et al. Characterization of antimicrobial resistance and class 1 integrons found in Escherichia coli isolates from humans and animals in Korea. J Antimicrob Chemother 2005; 55(5): 639-44.

Yang CM, Lin MF, Lin CH, Huang YT, Hsu CT, Liou ML. Characterization of antimicrobial resistance patterns and integrons in human fecal Escherichia coli in Taiwan. Jpn J Infect Dis 2009; 62(3): 177-81.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.