دوره 30، شماره 188: هفته دوم تیر ماه 1391

تأثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر اضافه وزن دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان ارومیه

رابعه رحیمی, محمد فشارکی, محمد صاحب الزمانی, آزاد رحمانی

چکیده


مقدمه: تعداد زیادی از دانش‌آموزان دارای اضافه وزن در کشورهای جهان سوم به دلیل فقدان آموزش دچار عوارض جسمی و روانی می‌گردند. هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین تأثیر آموزش اصلاح سبک زندگی بر اضافه وزن دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان ارومیه در سال 1390 بود.

روش‌ها: در این پژوهش نیمه تجربی، 95 دانش‌آموز دارای شاخص توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) بیشتر از 85 درصد وارد مطالعه شدند. ابتدا سبک زندگی و BMI هر دانش‌آموز محاسبه و سپس سبک صحیح زندگی در 6 جلسه 1 ساعته به مدت یک ماه به دانش‌آموزان، آموزش داده شد. بعد از دوره‌‌ی آموزش سه ماه نیز دانش‌آموزان در مورد پی‌گیری اصلاحات سبک زندگی آموزش داده شدند. در نهایت، پس از 4 ماه BMI به طور مجدد بررسی شد. خصوصیات دموگرافیک و سبک زندگی با استفاده از یک پرسشنامه‌ی ترکیبی جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های Wilcoxon و Paired-t انجام شد.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی سبک زندگی قبل از آموزش 3/17 ± 2/46 و بعد از آموزش 6/13 ± 3/56 بود (001/0 > P). همچنین، میانگین صدک BMI قبل از مداخله 6/4 ± 8/92 بود و چهار ماه بعد به 4/3 ± 5/90 رسید (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: آموزش سبک صحیح زندگی به  دانش‌آموزان دارای اضافه وزن مقطع ابتدایی سبب بهبود سبک زندگی کلی  و کاهش وزن آنان گردید. بنابراین، استفاده از چنین مداخلاتی برای پیشگیری از عوارض افزایش وزن در کودکان توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: آموزش، سبک زندگی، اضافه وزن، شاخص توده‌ی بدنی، دختران دانش‌آموز

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.