دوره 33، شماره 327: هفته سوم اردیبهشت ماه 1394:326-335

بررسی اثر ضد میكروبی عصاره‌ی الكلی گل محمدی بر استرپتوکوک‌های عامل پوسیدگی دندان در شرایط آزمایشگاه

اعظم علی اصغری , محمد ربانی , مریم خروشی , حمید امامی

چکیده


مقدمه: پوسیدگی دندان از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی می‌باشد كه تمامی اقشار، سنین و طبقات جامعه را درگیر می‌كند. درمان پوسیدگی‌های دندانی مخارج سنگینی را در همه‌ی كشورها تحمیل می‌كند. با توجه به این‌كه گیاهان از منابع طبیعی فراوان و سالم می‌باشند، همیشه به عنوان یکی از منابع مهم دارویی مطرح بوده‌اند. این مطالعه، با هدف بررسی اثر ضد باكتریایی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر روی استرپتوكوك‌های عامل پوسیدگی دندان انجام گرفت.

روش‌ها: در این مطالعه، اثر ضد میكروبی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر روی مهم‌ترین استرپتوكوك‌های عامل پوسیدگی دندان شامل استرپتوكوكوس موتانس، استرپتوكوكوس سوبرینوس، استرپتوكوكوس سالیواریوس و استرپتوكوكوس سنگوئیس به روش میكروتیتر پلیت برای تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد (Minimum inhibitory concentration یا MIC) و حداقل غلظت كشندگی (Minimum bactericidal concentration یا MBC) انجام گرفت. همچنین، تأثیر این عصاره روی اتصال این باكتری‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمون واریانس یک ‌طرفه، تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: میزان حداقل غلظت ممانعت از رشد برای استرپتوکوک‌های موتانس، سوبرینوس، سالیواریوس و سنگوئیس به ترتیب 5/7، 5/7، 0/15 و 0/15 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و حداقل غلظت كشندگی برای این باكتری‌ها به ترتیب 0/15، 5/7، 0/15 و 0/30 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به دست آمد. همچنین، نشان داده شد که رقت‌های مختلف این عصاره، باعث کاهش 43 تا 93 درصدی تشکیل بیوفیلم در این باکتری‌ها می‌شود.

نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر ضد باكتریایی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر روی هر چهار سویه‌ی باكتری عامل پوسیدگی دندان، این عصاره می‌تواند در پیشگیری و كنترل پوسیدگی دندان مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


پوسیدگی دندان؛ استرپتوكوك‌های دهانی؛ گل محمدی؛ اثر ضد میكروبی

تمام متن:

PDF

مراجع


Tsai TH, Tsai TH, Chien YC, Lee CW, Tsai PJ. In vitro antimicrobial activities against cariogenic streptococci and their antioxidant capacities: A comparative study of green tea versus different herbs. Food Chem 2008; 110(4): 859-64.

Huang R, Li M, Gregory RL. Bacterial interactions in dental biofilm. Virulence 2011; 2(5): 435-44.

Sano H, Shibasaki K, Matsukubo T, Takaesu Y. Effect of chitosan rinsing on reduction of dental plaque formation. Bull Tokyo Dent Coll 2003; 44(1): 9-16.

Palombo EA. Traditional Medicinal Plant Extracts and Natural Products with Activity against Oral Bacteria: Potential Application in the Prevention and Treatment of Oral Diseases. Evid Based Complement Alternat Med 2011; 2011: 680354.

Shohayeb M, Abdel-Hameed ES, Bazaid ShA, Maghrabi I. Antibacterial and antifungal activity of Rosa damascena MILL.essential oil, different extracts of rose petals. Global Journal of Pharmacology 2014; 8(1): 1-7.

Jafari M, Zarban A, Pham S, Wang T. Rosa damascena decreased mortality in adult Drosophila. J Med Food 2008; 11(1): 9-13.

Boskabady MH, Shafei MN, Saberi Z, Amini S. Pharmacological effects of Rosa damascena. Iran J Basic Med Sci 2011; 14(4): 295-307.

Kermanshah H, Hashemi Kamangar S, Arami S, Mirsalehian A, Kamalinejad M, Karimi M, et al. In vitro evaluation of antibacterial activity of hydroalcoholic extract of Salvia officinalis and Pimpinella anisum against cariogenic bacteria. J Dent Med 2009; 22(2): 149-54. [In Persian].

Sattari M, Shahbazi N, Najar Peeryeh Sh. An assessment of antibacterial effect of alcoholic and aquatic extracts of Eucalyptus leaves on Pseudomonas aeruginosa. Modares J Med Sci Pathol 2006; 8(1): 19-23. [In Persian].

Kai-Larsen Y, Luthje P, Chromek M, Peters V, Wang X, Holm A, et al. Uropathogenic Escherichia coli modulates immune responses and its curli fimbriae interact with the antimicrobial peptide LL-37. PLoS Pathog 2010; 6(7): e1001010.

Gawri Sh, Shukla P, Chandrakar A. A survey of micro flora present in dental caries and it's relation to enviornmental factors. Recent Research in Science and Technology 2012; 4(3): 9-12.

Islam B, Khan SN, Khan AU. Dental caries: from infection to prevention. Med Sci Monit 2007; 13(11): RA196-RA203.

Cura F, Palmieri A, Girardi A, Martinelli M, Scapoli L, Carinci F. Lab-Test((R)) 4: Dental caries and bacteriological analysis. Dent Res J (Isfahan) 2012; 9(Suppl 2): S139-S141.

Bernardes WA, Lucarini R, Tozatti MG, Souza MG, Silva ML, Filho AA, et al. Antimicrobial activity of Rosmarinus officinalis against oral pathogens: relevance of carnosic acid and carnosol. Chem Biodivers 2010; 7(7): 1835-40.

Gupta DA, Bhaskar DJ, Gupta RK, Karim B, Jain A, Dalai DR. Green tea: A review on its natural anti-oxidant therapy and cariostatic benefits. Issues Biol Sci Pharm Res 2014; 2(1): 8-12.

Rakhshandeh H, Doulati K, Hosseini M, Ismailzadeh, M. Evaluation of analgesic and anti-inflammatory effects of Rosa demascena in mice and rats. Iran J Basic Med Sci 2004; 7(3): 151-6. [In Persian].

Hoseinpour H, Peel SA, Rakhshandeh H, Forouzanfar A, Taheri M, Rajabi O, et al. Evaluation of Rosa damascena mouthwash in the treatment of recurrent aphthous stomatitis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Quintessence Int 2011; 42(6): 483-91.

Shokouhinejad N, Emaneini M, Aligholi M, Jabalameli F. Antimicrobial effect of Rosa damascena extract on selected endodontic pathogens. J Calif Dent Assoc 2010; 38(2): 123-6.

Ozkan G, Sagdic O, Baydar NG, Baydar H. Note: antioxidant and antibacterial activities of Rosa damascena flower extracts. Food Science and Technology International 2004; 10(4): 277-81.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.