دوره 30، شماره 177: هفته سوم فروردین ماه 1391

تأثیر یک برنامه‌ی تمرین درمانی بر دامنه‌ی حرکتی مفاصل، آمادگی هوازی و اضطراب بیماران هموفیلی نوع A

مهدی دهقانی فیروزآبادی, رضا مهدوی نژاد, مجید غیاث, رضا روزبهانی, مهدی دهقانی

چکیده


مقدمه: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر یک برنامه‌ی تمرین درمانی بر دامنه‌ی حرکتی مفاصل، آمادگی هوازی و اضطراب بیماران مبتلا به هموفیلی نوع A بود.

روش‌ها: نمونه‌ی مورد استفاده در این تحقیق شامل 20 مرد مبتلا به هموفیلی نوع A بود. پس از پر کردن فرم رضایت‌نامه توسط آزمودنی‌ها، از آن‌ها طی یک هفته آزمون‌های اولیه به عمل آمد. سپس آزمودنی‌ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. نمونه‌ها در گروه تجربی در برنامه‌ی تمرینی منتخب به مدت 8 هفته، هفته‌ای 3 جلسه شرکت نمودند. پس از مداخله تمامی‌آزمون‌های مورد استفاده در پیش آزمون از دو گروه به عمل آمد. از آزمون‌های Paired-t و کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 07/8 ± 55/22 سال، میانگین قد آن‌ها 42/12 ± 17/172 سانتی‌متر و میانگین وزن آن‌ها 14/21 ± 88/60 کیلوگرم بود. نتایج بهبود معنی‌داری را در دامنه‌ی حرکتی مفاصل (مچ پا، زانو، ران، شانه و آرنج)، آمادگی هوازی و اضطراب در گروه تجربی پس از مشارکت در برنامه‌ی تمرین درمانی منتخب نشان داد (05/0 > P). همچنین مقادیر بین گروهی تفاوت معنی‌داری را در دامنه‌ی حرکتی، آمادگی هوازی و اضطراب بین گروه‌های تجربی و شاهد پس از پایان دوره‌ی تمرین درمانی نشان داد (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: تمرینات بدنی می‌توانند باعث ارتقای عوامل جسمانی و روانی بیماران مبتلا به هموفیلی گردد. بنابراین این تمرینات باید با وسعت بیشتری به عنوان جزئی از فرایند درمان بیماران هموفیلی مورد توجه قرار گیرند.

واژگان کلیدی: هموفیلی، دامنه‌ی حرکتی، آمادگی هوازی، اضطراب، فاکتورهای انعقادی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.