دوره 33، شماره 338: هفته دوم مرداد ماه 1394:874-883

بررسی مقایسه‌ای عوامل خطر ارگونومیک تهدید کننده‌ی جراحان اعصاب در دو وضعیت ایستاده و نشسته در حین عمل جراحی كرانیوتومی

سعید ابریشم‌کار , بابک وحدت‌پور , زهره زمانی

چکیده


مقدمه: جراحان اعصاب حین عمل جراحی کرانیوتومی که در دو وضعیت نشسته و ایستاده انجام می‌شود، به دلیل به درازا کشیدن عمل و حفظ یک وضعیت ثابت حین عمل، در صورت عدم وضعیت‌گیری صحیح، می‌توانند مستعد مشكلات عضلانی- اسكلتی مختلف باشند. با توجه به این كه تا زمان اجرای این پژوهش، مطالعه‌ی عینی با استفاده از روش‌های علمی بر روی وضعیت جراحان اعصاب حین عمل كرانیوتومی صورت نگرفته بود، پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی عوامل خطر ارگونومیک جراحان اعصاب حین عمل جراحی كرانیوتومی به روش عینی در دو وضعیت ایستاده و نشسته به انجام رسید.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، با مراجعه به اتاق عمل، از 20 وضعیت ایستاده و 20 وضعیت نشسته‌ی جراحان اعصاب در حین انجام عمل، عكس‌برداری شد و با استفاده از ابزار آنالیز QEC (Quick exposure check) و REBA (Rapid entire body assessment)، خطر ابتلا به مشكلات عضلانی- اسکلتی در سه گروه كم، متوسط و بالا در آنان تعیین و طبقه‌بندی شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: درصد کلی خطر ابتلا به اختلالات عضلانی- اسکلتی نیز در دو وضعیت ایستاده و نشسته به ترتیب 06/10 ± 39/36 و 70/6 ± 60/31 درصد بود و تفاوت دو گروه، معنی‌دار نبود (090/0 = P). سطح مواجهه با استفاده از ابزار REBA در دو وضعیت ایستاده و نشسته به ترتیب دارای میانگین 52/1 ± 00/6 و 90/0 ± 63/3 بود و طبق آزمون t، اختلاف دو وضعیت در این ابزار، معنی‌دار بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: جراحان مغز و اعصاب در حین اعمال جراحی کرانیوتومی چه در وضعیت ایستاده و چه در وضعیت نشسته، دارای سطح مواجهه‌ی متوسطی در نواحی مختلف بدن مانند شانه/بازو، مچ دست/دست و گردن هستند که این خطر، در وضعیت ایستاده بالاتر می‌باشد. از این رو، پیشنهاد می‌گردد، ضمن انجام مطالعات بیشتر و با حجم نمونه‌ی بالاتر و در سطح وسیع‌تر، نسبت به تأمین تجهیزات و امکانات کافی برای کاهش خطر مواجهه با عوامل زمینه‌ساز اختلالات اسکلتی- عضلانی در جراحان اقدام شود و نسبت به ارتقای سطح دانش پزشکان در این زمینه در دوره‌های بازآموزی، گردهمایی‌ها و همایش‌ها اقدام گردد.


واژگان کلیدی


جراحی اعصاب؛ اختلالات عضلانی- اسکلتی؛ عوامل ارگونومیک

تمام متن:

PDF

مراجع


Wauben LS, van Veelen MA, Gossot D, Goossens RH. Application of ergonomic guidelines during minimally invasive surgery: a questionnaire survey of 284 surgeons. Surg Endosc 2006; 20(8): 1268-74.

Szeto GP, Ho P, Ting AC, Poon JT, Cheng SW, Tsang RC. Work-related musculoskeletal symptoms in surgeons. J Occup Rehabil 2009; 19(2): 175-84.

Helm Seresht P, Delpisheh A. Occupational health. 3rd ed. Tehran, Iran: Chehr Corporation; 2003. p. 39-135. [In Persian].

Nordin M, Andersson GBJ, Pope MH. Musculoskeletal disorders in the workplace: Principles and practice. 1st ed. Philadelphia, PA: Mosby; 1997.

Girbig M, Deckert S, Kopkow C, Latza U, Dulon M, Nienhaus A, et al. Work-related complaints and diseases of physical therapists - protocol for the establishment of a "Physical Therapist Cohort" (PTC) in Germany. J Occup Med Toxicol 2013; 8(1): 34.

Mohammadi H, Motamedzade M, Faghih MA, Bayat H, Mohraz MH, Musavi S. Manual material handling assessment among workers of Iranian casting workshops. Int J Occup Saf Ergon 2013; 19(4): 675-81.

Matsudaira K, Kawaguchi M, Isomura T, Arisaka M, Fujii T, Takeshita K, et al. Identification of risk factors for new-onset sciatica in Japanese workers: findings from the Japan epidemiological research of Occupation-related Back pain study. Spine (Phila Pa 1976 ) 2013; 38(26): E1691-E1700.

Freimann T, Coggon D, Merisalu E, Animagi L, Paasuke M. Risk factors for musculoskeletal pain amongst nurses in Estonia: a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord 2013; 14: 334.

Mirbod SM, Yoshida H, Miyamoto K, Miyashita K, Inaba R, Iwata H. Subjective complaints in orthopedists and general surgeons. Int Arch Occup Environ Health 1995; 67(3): 179-86.

Khosrawi S, Rahimi A, Vahdatpour B, Dabiri Skouie F, Mashrabi O. Work-related musculoskeletal disorders among cardiologists. Research Journal of Biological Sciences 2011; 6(4): 170-4.

Rahimi A, Vahdatpour B, Khosrawi S, Mogtaderi A, Sattari S, Dabiri F, et al. Work-related musculoskeletal disorders among pathologists in Isfahan: A cross-sectional study. Research Journal of Biological Sciences 2010; 5(12): 793-7.

Vahdatpour B, Khosravi S, Rahimi A, Sattari S, Mogtaderi A, Dabiri Scoie F, et al. Work-related musculoskeletal disorders among radiologists in Isfahan: A cross-sectional study. Research Journal of Biological Sciences 2010; 5(10): 664-9.

Arghami SH, Choobineh A, Amirzadeh F, Shenasa A. General health professional. Shiraz, Iran: Kousha Mehr; 1999. p. 89-133. [In Persian].

Aghilinezhad M, Farshad AA, Mostafaii M, Ghafari M. Occupational medicine and occupational diseases. 3rd ed. Tehran, Iran: Arjmand Publications; 2006. p. 22. [In Persian].

Lahoti S, Narayan A, Ottayil Ottayil Z, Unnikrishnan B. Prevalence of musculoskeletal disorders among doctors in Mangalore: A cross-sectional survey. International Journal of Health and Allied Sciences 2015; 3(3): 204-7.

Choobineh A, Movahed M, Tabatabaie SH, Kumashiro M. Perceived demands and musculoskeletal disorders in operating room nurses of Shiraz city hospitals. Ind Health 2010; 48(1): 74-84.

Gangopadhyay S, Ghosh T, Das T, Ghoshal G, Das BB. Prevalence of upper limb musculo skeletal disorders among brass metal workers in West Bengal, India. Ind Health 2007; 45(2): 365-70.

Choobineh A. Human factors engineering in industry and manufacturing [ergonomics]. 2nd ed. Tehran, Iran: Chehr Publication; 2001. p. 393-404. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.