دوره 32، شماره 312: هفته اول بهمن ماه 1393:2077-2084

بررسی ارتباط فشار داخل چشم با طول مدت دیابت در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

فرزان کیان‌ارثی, مهرداد پاکدل, علی مهرابی کوشکی

چکیده


مقدمه: در برخی مطالعات، فشار بالای داخل چشم به عنوان عامل خطری برای اختلالات چشمی از جمله آتروفی عصب اپتیک و رتینوپاتی مطرح شده است. همچنین در برخی مطالعات، دیابت عاملی برای افزایش فشار داخل چشم مطرح شده است. با توجه به این که در مطالعات قبلی میانگین دقیقی از فشار داخل چشم در بیماران مبتلا به دیابت در مقایسه با افراد عادی در دسترس نبود، همچنین با توجه به شیوع روزافزون دیابت به خصوص در جامعه‌ی ما و نقش کنترل فشار داخل چشم در کاهش عوارض ناشی از آن، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ارتباط فشار داخل چشم با طول مدت دیابت در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه كننده به مركز پزشكی فیض در سال‌های 91-1390 انجام شد.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، پرونده‌ی بیماران مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 كه در سال‌های 91-1390 به مركز پزشكی فیض مراجعه نمودند، بررسی شد و مشخصات دموگرافیک به همراه فشار داخل چشم و مدت ابتلا به دیابت از پرونده‌ها استخراج و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: میانگین مدت ابتلا به دیابت در بیماران، 6/5 ± 2/12 سال با دامنه‌ی 25-1 سال و میانگین فشار داخل چشم راست و چپ به ترتیب mmHg 5/3 ± 6/15 و mmHg 5/3 ± 5/15 بود و همچنین بین مدت ابتلا به دیابت و فشار داخل چشم همبستگی معنی‌داری به میزان 8 درصد مشاهده شد که از نظر آماری معنی‌دار بود (006/0 = P).

نتیجه‌گیری: فشار داخل چشم بیماران مبتلا به دیابت با عوامل مختلفی به ویژه مدت ابتلا به دیابت، سن و جنس بیماران ارتباط دارد و از طرف دیگر، به علت عدم کنترل مناسب دیابت، بخش‌های مختلفی از بدن به ویژه چشم در معرض آثار تخریبی دیابت قرار می‌گیرند و عملکرد آن‌ها دچار اختلال می‌شود. با وجود تمامی پیشرفت‌هایی که در زمینه‌ی درمان رتینوپاتی دیابتی صورت گرفته است؛ اما پیشگیری، همچنان مناسب‌ترین راه است. در این راستا، کنترل مناسب قند و فشار خون، تغذیه‌ی مناسب و داشتن فعالیت‌های بدنی مداوم می‌تواند از بروز رتینوپاتی دیابتی جلوگیری کند.

 


واژگان کلیدی


فشار داخل چشم؛ دیابت نوع 2؛ رتینوپاتی دیابتی

تمام متن:

PDF

مراجع


Duckworth WC, Abraira C, Moritz TE, Davis SN, Emanuele N, Goldman S, et al. The duration of diabetes affects the response to intensive glucose control in type 2 subjects: the VA Diabetes Trial. J Diabetes Complications 2011; 25(6): 355-61.

Gordon MO, Beiser JA, Brandt JD, Heuer DK, Higginbotham EJ, Johnson CA, et al. The Ocular Hypertension Treatment Study: baseline factors that predict the onset of primary open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol 2002; 120(6): 714-20.

Vaughan D, Asbury T, Riordan-Eva P. General ophthalmology. New York, NY: Appleton and Lange; 1999.

Biswas S, Raman R, Koluthungan V, Sharma T. Intraocular pressure and its determinants in subjects with type 2 diabetes mellitus in India. J Prev Med Public Health 2011; 44(4): 157-66.

Iwase A, Suzuki Y, Araie M, Yamamoto T, Abe H, Shirato S, et al. The prevalence of primary open-angle glaucoma in Japanese: the Tajimi Study. Ophthalmology 2004; 111(9): 1641-8.

Negi A, Vernon SA. An overview of the eye in diabetes. J R Soc Med 2003; 96(6): 266-72.

Weinreb RN, Khaw PT. Primary open-angle glaucoma. Lancet 2004; 363(9422): 1711-20.

Nemesure B, Wu SY, Hennis A, Leske MC. Factors related to the 4-year risk of high intraocular pressure: the Barbados Eye Studies. Arch Ophthalmol 2003; 121(6): 856-62.

Xu L, Xie XW, Wang YX, Jonas JB. Ocular and systemic factors associated with diabetes mellitus in the adult population in rural and urban China. The Beijing Eye Study. Eye (Lond) 2009; 23(3): 676-82.

Alishiri A, Saeedifar MR, Shahab Jahanloo AR, Ebrahimpoor K, Salari S. Evaluation of various factors relating to intraocular pressure and C/D ratio. Hormozgan Med J 2005; 8(4): 189-92. [In Persian].

Shafiepour L, Ahmadzadeh A, Shafiepour V, Khalilian AR. The Prevalence of diabetic retinopathy and risk factors among diabetic patients attending to Imam Khomeini hospital in Sari. J Mazandaran Univ Med Sci 2006; 16(55): 125-30. [In Persian].

Skarbez K, Priestley Y, Hoepf M, Koevary SB. Comprehensive Review of the Effects of Diabetes on Ocular Health. Expert Rev Ophthalmol 2010; 5(4): 557-77.

Henricsson M, Nystrom L, Blohme G, Ostman J, Kullberg C, Svensson M, et al. The incidence of retinopathy 10 years after diagnosis in young adult people with diabetes: results from the nationwide population-based Diabetes Incidence Study in Sweden (DISS). Diabetes Care 2003; 26(2): 349-54.

Cherecheanu AP, Garhofer G, Schmidl D, Werkmeister R, Schmetterer L. Ocular perfusion pressure and ocular blood flow in glaucoma. Curr Opin Pharmacol 2013; 13(1): 36-42.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.