دوره 32، شماره 313: هفته دوم بهمن ماه 1393:2149-2156

بررسی انواع استرابیسم در 100 كودك بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فیض اصفهان در سال 1390

حسن رزمجو, یحیی حاج یحیی, ابراهیم جعویک, سید محمد علی ابطحی, علی مهرابی کوشکی

چکیده


مقدمه: استرابیسم یکی از بیماری‌های چشمی شایع است که درجاتی از آن در غالب کودکان وجود دارد. این اختلال می‌تواند باعث اشکال در بینایی و کاهش عملکرد، به خصوص در طی دوران تحصیل، شود؛ ولی با وجود شیوع بالا و پیامدهای جدی این بیماری، تا زمان انجام این پژوهش، مطالعه‌ای اپیدمیولوژیک در مورد این بیماری در اصفهان انجام نشده بود. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین انواع استرابیسم در 100 كودك بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فیض در اصفهان در سال 1390 انجام شد.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، که در سال 1390 در بیمارستان فیض اصفهان انجام گرفت، 100 كودك مبتلا به استرابیسم مراجعه كننده به درمانگاه‌های این بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند. ویژگی‌های دموگرافیک، نوع استرابیسم، حدت بینایی، سابقه‌ی تروما و سابقه‌ی عمل جراحی قبلی مطالعه شد و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: در این مطالعه، 100 کودک مبتلا به استرابیسم با میانگین سنی 50/4 ± 05/7 سال مطالعه شدند که 32 نفر از آنان پسر و 68 نفر دختر بودند. نوع استرابیسم در 56 نفر ایزوتروپیا، در 34 نفر اگزوتروپیا و در 10 نفر هیپوتروپیا بود. چشم مبتلا به استرابیسم، در 17 نفر چشم راست، در 26 نفر چشم چپ و در 57 نفر هر دو چشم بود. حدت بینایی چشم راست و چپ به ترتیب 127/0 ± 532/0و 160/0 ± 078/0 و اختلاف حدت دو چشم معنی‌دار بود (001/0 > P). از نظر سوابق بیماری، 15 نفر دارای سابقه‌ی عمل جراحی قبلی، 2 نفر با سابقه‌ی تروما و 4 نفر دارای بیماری‌های زمینه‌ای بودند.

نتیجه‌گیری: بیماری استرابیسم یک بیماری به نسبت شایع در جامعه‌ی ما می‌باشد و از آن جایی که سن تشخیص و درمان این بیماری می‌تواند در پیش‌آگهی درمان و حدت بینایی مؤثر باشد، لازم است در خصوص ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی، معاینه‌ی چشم پزشکی کودکان و اقدام به درمان در زمان مناسب اقدام گردد.


واژگان کلیدی


استرابیسم؛ حدت بینایی؛ هیپوتروپیا؛ ایزوتروپیا؛ اگزوتروپیا

تمام متن:

PDF

مراجع


Green-Simms AE, Mohney BG. Epidemiology of pediatric strabismus. In: Birgit L, Francois-Xavier B, editors. Pediatric Ophthalmology, Neuro-Ophthalmology, Genetics.New York, NY: Springer; 2010. p. 1-9.

Kohler L, Stigmar G. Vision screening of four-year-old children. Acta Paediatr Scand 1973; 62(1): 17-27.

Agarwal PK, Bowman R, Courtright P. Child Eye Health Tertiary Facilities in Africa. J AAPOS 2010; 14(3): 263-6.

Graham PA. Epidemiology of strabismus. Br J Ophthalmol 1974; 58(3): 224-31.

Laatikainen L, Erkkila H. Refractive errors and other ocular findings in school children. Acta Ophthalmol (Copenh ) 1980; 58(1): 129-36.

Friedman Z, Neumann E, Hyams SW, Peleg B. Ophthalmic screening of 38,000 children, age 1 to 2 1/2 years, in child welfare clinics. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1980; 17(4): 261-7.

Kvarnstrom G, Jakobsson P, Lennerstrand G. Visual screening of Swedish children: an ophthalmological evaluation. Acta Ophthalmol Scand 2001; 79(3): 240-4.

Almeder LM, Peck LB, Howland HC. Prevalence of anisometropia in volunteer laboratory and school screening populations. Invest Ophthalmol Vis Sci 1990; 31(11): 2448-55.

Pathai S, Cumberland PM, Rahi JS. Prevalence of and early-life influences on childhood strabismus: findings from the Millennium Cohort Study. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164(3): 250-7.

Robaei D, Rose KA, Kifley A, Cosstick M, Ip JM, Mitchell P. Factors associated with childhood strabismus: findings from a population-based study. Ophthalmology 2006; 113(7): 1146-53.

Preslan MW, Novak A. Baltimore Vision Screening Project. Ophthalmology 1996; 103(1): 105-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.