دوره 32، شماره 314: هفته سوم بهمن ماه 1393:2193-2201

بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن TIM-3 در بیماران مبتلا به آسم و ارتباط آن با سطح ایمونوگلوبین E تام سرمی این بیماران در شهر اصفهان

مریم صدری, مزدک گنجعلی خانی حاکمی, رسول صالحی, رامین قاسمی, صدیقه رستاقی

چکیده


مقدمه: آسم نوعی بیماری التهابی مزمن مجاری هوایی است و یک بیماری چند عاملی محسوب می‌شود که ژن‌های متعددی در ایجاد و تشدید آن شناسایی شده است. از آن جمله، خانواده‌ی ژن TIM (T-cell immunoglobulin mucin) است که بر روی لنفوسیت‌های T بیان می‌شود و جایگاه ژنی آن بر روی کروموزوم شماره‌ی 5 واقع شده است. یکی از اعضای این خانواده، مولکول 3-TIM است که در سطح لنفوسیت‌های 1Th (T-Helper-1) بیان می‌شود. این مولکول در همکاری با Galectin-9 (لیگاند 3-TIM) و سامان‌دهی به پاسخ‌های 1Th، نقش مهمی در توسعه‌ی بیماری‌های آلرژیک دارد. پلی‌مورفیسم‌های تأثیرگذار بر ساختار و عملکرد مولکول 3-TIM ممکن است در آمادگی دچار شدن به بیماری‌های آلرژیک نقش مهمی را ایفا کنند. در این مطالعه، ارتباط پلی‌مورفیسم G>T4259 با میزان آمادگی دچار شدن به آسم و سطح ایمونوگلبولین E تام سرمی بررسی شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، پلی‌مورفیسم G>T4259 ژن 3-TIM در 209 بیمار مبتلا به آسم و 200 نفر گروه شاهد، با استفاده از تکنیک Polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphis (PCR-RFLP) مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، ارتباط این پلی‌مورفیسم با ایمونوگلوبولین E تام نمونه‌ی سرم افراد نیز با استفاده از روش Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) انجام شد. از آزمون 2χ برای بررسی فراوانی ژنوتیپ افراد و رابطه‌ی آن با میزان ایمونوگلوبولین E تام سرم و بیماری آسم استفاده گردید. 05/0 > P معنی‌دار محسوب شد.

یافته‌ها: فراوانی پلی‌مورفیسم ژن 3-TIM بین دو گروه مبتلا به آسم و شاهد متفاوت بود و ارتباط معنی‌داری بین این پلی‌مورفیسم و خطر ابتلا به آسم مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد که رابطه‌ی معنی‌داری بین پلی‌مورفیسم G>T4259 ژن 3-TIM با بیماری آسم وجود دارد. از این رو، این پلی‌مورفیسم ممکن است بر عملکرد اتصال به لیگاند مولکولی 3-TIM اثرگذار باشد.


واژگان کلیدی


آسم؛ پلی‌مورفیسم؛ ژن 3-T-cell immunoglobulin mucin (3-TIM)

تمام متن:

PDF

مراجع


Locksley RM. Asthma and allergic inflammation. Cell 2010; 140(6): 777-83.

Lambrecht BN, Hammad H. The immunology of asthma. Nat Immunol 2015; (16): 1-45.

Basely R. Global burden of asthma | GINA - Global Initiative for Asthma [Online]. [cited 2014 Sep 9]; Available from: URL: www.ginasthma.org/Global-Burden-of-Asthma.

Braman SS. The global burden of asthm. Chest 2006; 130(1_suppl): 4S-12S.

Holgate ST. Pathogenesis of asthma. Clin Exp Allergy 2008; 38(6): 872-97.

Nakajima H, Hirose K. Role of IL-23 and Th17 Cells in Airway Inflammation in Asthma. Immune Netw 2010; 10(1): 1-4.

Sonar SS, Hsu YM, Conrad ML, Majeau GR, Kilic A, Garber E, et al. Antagonism of TIM-1 blocks the development of disease in a humanized mouse model of allergic asthma. J Clin Invest 2010; 120(8): 2767-81.

Ueno T, Habicht A, Clarkson MR, Albin MJ, Yamaura K, Boenisch O, et al. The emerging role of T cell Ig mucin 1 in alloimmune responses in an experimental mouse transplant model. J Clin Invest 2008; 118(2): 742-51.

Li Z, Ju Z, Frieri M. The T-cell immunoglobulin and mucin domain (Tim) gene family in asthma, allergy, and autoimmunity. Allergy Asthma Proc 2013; 34(1): e21-e26.

Freeman GJ, Casasnovas JM, Umetsu DT, DeKruyff RH. TIM genes: a family of cell surface phosphatidylserine receptors that regulate innate and adaptive immunity. Immunol Rev 2010; 235(1): 172-89.

Kuchroo VK, Meyers JH, Umetsu DT, DeKruyff RH. TIM Family of Genes in Immunity and Tolerance. In: Frederick WA, editor. Advances in Immunology. Volume 91 ed. Academic Press; 2006. p. 227-49.

de Souza AJ, Kane LP. Immune regulation by the TIM gene family. Immunol Res 2006; 36(1-3): 147-55.

Li X, Zhao YQ, Li CW, Yuan FL. T cell immunoglobulin-3 as a new therapeutic target for rheumatoid arthritis. Expert Opin Ther Targets 2012; 16(12): 1145-9.

Vega-Carrascal I, Reeves EP, McElvaney NG. The role of TIM-containing molecules in airway disease and their potential as therapeutic targets. J Inflamm Res 2012; 5: 77-87.

Seki M, Oomizu S, Sakata KM, Sakata A, Arikawa T, Watanabe K, et al. Galectin-9 suppresses the generation of Th17, promotes the induction of regulatory T cells, and regulates experimental autoimmune arthritis. Clin Immunol 2008; 127(1): 78-88.

Curtiss ML, Gorman JV, Businga TR, Traver G, Singh M, Meyerholz DK, et al. Tim-1 regulates Th2 responses in an airway hypersensitivity model. Eur J Immunol 2012; 42(3): 651-61.

Lee J, Phong B, Egloff AM, Kane LP. TIM polymorphisms--genetics and function. Genes Immun 2011; 12(8): 595-604.

Sakuishi K, Jayaraman P, Behar SM, Anderson AC, Kuchroo VK. Emerging Tim-3 functions in antimicrobial and tumor immunity. Trends Immunol 2011; 32(8): 345-9.

Anderson AC, Anderson DE. TIM-3 in autoimmunity. Curr Opin Immunol 2006; 18(6): 665-9.

Graves PE, Siroux V, Guerra S, Klimecki WT, Martinez FD. Association of atopy and eczema with polymorphisms in T-cell immunoglobulin domain and mucin domain-IL-2-inducible T-cell kinase gene cluster in chromosome 5 q 33. J Allergy Clin Immunol 2005; 116(3): 650-6.

Chae SC, Park YR, Lee YC, Lee JH, Chung HT. The association of TIM-3 gene polymorphism with atopic disease in Korean population. Hum Immunol 2004; 65(12): 1427-31.

Zhang J, Daley D, Akhabir L, Stefanowicz D, Chan-Yeung M, Becker AB, et al. Lack of association of TIM3 polymorphisms and allergic phenotypes. BMC Med Genet 2009; 10: 62.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.