دوره 32، شماره 313: هفته دوم بهمن ماه 1393:2157-2164

مقایسه‌ی اثر پالس نور شدید همراه با محلول موضعی اریترومایسین 2 درصد در برابر محلول موضعی اریترومایسین 2 درصد تنها در درمان ماکول‌های مزمن قرمز آکنه صورت

گیتا فقیهی, امین خرازی‌های اصفهانی, سید محسن حسینی, محمد رضا رادان, محمد علی نیلفروش‌زاده

چکیده


مقدمه: همواره نیاز برای درمان آکنه به روش‌های جدیدتر وجود دارد. برای این منظور، از فن‌آوری پالس نور شدید (IPL یا Intense pulsed light) استفاده شده است، اما تعداد مطالعات محدودی در این زمینه وجود دارد. از آن جایی که ماکول‌های قرمز و قرمزی باقی مانده از ضایعات التهابی آکنه بسیار معمول، مقاوم و دراز مدت است، در این مطالعه تصمیم به بررسی اثر IPL ( به عنوان ابزاری برای کاهش واکنش‌های قرمز در بافت‌ها) برای درمان ماکول قرمز باقی مانده در اثر آکنه‌ی صورت گرفته شد.

روشها: سی و پنج بیمار در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. ثبت نام بیماران بین دی‌ماه 1389 و خردادماه 1390 صورت گرفت و مطالعه در مهرماه 1390 به پایان رسید. هر بیمار سه جلسه IPL، با فاصله‌ی 2 هفته‌ای بین هر جلسه، در سمت راست چهره‌ی خود دریافت کرد. همچنین، به بیماران توصیه شد تا از محلول اریترومایسین موضعی 2%، دو بار در روز در تمام چهره‌ی خود از آغاز تا پایان مطالعه (یعنی تا 3 ماه پس از جلسه‌ی سوم IPL) استفاده کنند. یک پزشک جداگانه شمارش تعداد ماکول‌های قرمز را قبل از هر جلسه‌ی IPL و 1 و 3 ماه پس از آخرین جلسه به انجام رساند.

یافته‌ها: سی و سه نفر مطالعه را به اتمام رساندند و در تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که درمان IPL تعداد ماکول‌های قرمز را در طول زمان کاهش می‌دهد.

نتیجهگیری: IPL می‌تواند سرعت بهبود ماکول قرمز مزمن باقی‌مانده بعد از آکنه‌ی التهابی راسرعت بخشد. مطالعات بیشتر مورد نیاز است تا نقش دقیق آن را توضیح دهد.

 


واژگان کلیدی


آکنه؛ درمان؛ پالس نور شدید

تمام متن:

PDF

مراجع


Goldman MP, Boyce SM. A single-center study of aminolevulinic acid and 417 NM photodynamic therapy in the treatment of moderate to severe acne vulgaris. J Drugs Dermatol 2003; 2(4): 393-6.

Heymann WR. Intense pulsed light. J Am Acad Dermatol 2007; 56(3): 466-7.

Santos MA, Belo VG, Santos G. Effectiveness of photodynamic therapy with topical 5-aminolevulinic acid and intense pulsed light versus intense pulsed light alone in the treatment of acne vulgaris: comparative study. Dermatol Surg 2005; 31(8 Pt 1): 910-5.

Mariwalla K, Rohrer TE. Use of lasers and light-based therapies for treatment of acne vulgaris. Lasers Surg Med 2005; 37(5): 333-42.

Chang SE, Ahn SJ, Rhee DY, Choi JH, Moon KC, Suh HS, et al. Treatment of facial acne papules and pustules in Korean patients using an intense pulsed light device equipped with a 530- to 750-nm filter. Dermatol Surg 2007; 33(6): 676-9.

Taub AF. A comparison of intense pulsed light, combination radiofrequency and intense pulsed light, and blue light in photodynamic therapy for acne vulgaris. J Drugs Dermatol 2007; 6(10): 1010-6.

Torres V, Torezan L. Light based therapies for skin of color. London, UK: Springer; 2009. p. 249- 61.

Rojanamatin J, Choawawanich P. Treatment of inflammatory facial acne vulgaris with intense pulsed light and short contact of topical 5-aminolevulinic acid: a pilot study. Dermatol Surg 2006; 32(8): 991-6.

Yeung CK, Shek SY, Bjerring P, Yu CS, Kono T, Chan HH. A comparative study of intense pulsed light alone and its combination with photodynamic therapy for the treatment of facial acne in Asian skin. Lasers Surg Med 2007; 39(1): 1-6.

Haedersdal M, Togsverd-Bo K, Wulf HC. Evidence-based review of lasers, light sources and photodynamic therapy in the treatment of acne vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008; 22(3): 267-78.

Sami NA, Attia AT, Badawi AM. Phototherapy in the treatment of acne vulgaris. J Drugs Dermatol 2008; 7(7): 627-32.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.