دوره 33، شماره 358: هفته دوم دی ماه 1394:1891-1897

بررسی اثرات ایمونوشیمی درمانی ماده‌ی اپیژنین بر سرطان سینه در موش‌های ماده‌ی نژاد Balb/c

رضا رنجبر, میلاد دولتخواه

چکیده


مقدمه: از میان روش‌های مختلف درمان سرطان، روشی که بیشترین سمیت بر سلول‌های مبتلا به سرطان و کمترین اثر جانبی بر سلول‌های سالم فرد بیمار را داشته باشد، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلاونوئیدها ترکیباتی پلی‌فنولیک هستند که به علت اثرات بیوشیمیایی و درمانی بر سلول‌های مبتلا به سرطان، مورد توجه دانشمندان هستند. این تحقیق، با هدف بررسی اثرات ایمنومدولاتوری نوعی فلاونوئید به نام اپیژنین در ایمنی ضد تومور و مهار رشد بافت تومور مورد انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه بر روی موش‌های مبتلا به تومور Balb/c در طیف سنی 8-6 هفته، انجام گرفت. ابتدا دوز مؤثر اپیژنین با آزمایش ازدیاد حساسیت تأخیری (Delayed-typed hypersensitivity یا DTH) به دست آمد. سپس با روش پیوند بافت، تومور سرطان سینه القا و پس از 12 روز تیمار، میزان تکثیر لنفوسیت‌های طحال و الگوی سایتوکاینی آن‌ها با اندازه‌گیری میزان IL-4 (Interleukin-4) و IFN-γ (Interferon gamma) اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: اپیژنین باعث افزایش پاسخ ازدیاد حساسیت تأخیری (05/0 > P)، کاهش حجم تومور (05/0 > P)، افزایش سطح IFN-γ (05/0 > P) و کاهش سطح IL-4 (05/0 > P) شد. همچنین، تکثیر لنفوسیت‌ها در حیوان‌های مبتلا به سرطان درمان شده با اپیژنین، در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: اپیژنین می‌تواند باعث افزایش پاسخ ازدیاد حساسیت تأخیری در حیوان‌های ماده‌ی نژاد Balb/c و کاهش رشد تومور سرطان سینه در حیوان‌های مبتلا به تومور شود و نسبت سایتوکاینی را در آن‌هابه نفع IFN-γ تغییر دهد. افزایش IFN-γ و کاهش IL-4 در حیوان‌های مبتلا به تومور درمان شده با اپیژنین، نشان می‌دهد که اپیژنین باعث تغییر جهت سیستم ایمنی حیوان به سمت Th1 (T helper-1) و ایمنی سلولی شده است. با توجه به این موضوع، می‌توان انتظار داشت که اپیژنین داروی مناسبی برای درمان سرطان باشد.


واژگان کلیدی


اپیژنین؛ سرطان سینه؛ Interferon gamma؛ Interleukin-4

تمام متن:

PDF

مراجع


Kamatou GPP, van Zyl RL, Davids H, van Heerden FR, Lourens ACU, Viljoen AM. Antimalarial and anticancer activities of selected South African Salvia species and isolated compounds from S. radula. South African Journal of Botany 2008; 74(2): 238-43.

Tezuka Y, Stampoulis P, Banskota AH, Awale S, Tran KQ, Saiki I, et al. Constituents of the Vietnamese medicinal plant Orthosiphon stamineus. Chem Pharm Bull (Tokyo) 2000; 48(11): 1711-9.

Gohari AR, Saeidnia S, Malmir M, Hadjiakhoondi A, Ajani Y. Flavones and rosmarinic acid from Salvia limbata. Nat Prod Res 2010; 24(20): 1902-6.

Peterson J, Dwyer J. Flavonoids: Dietary occurrence and biochemical activity. Nutrition Research 1998; 18(12): 1995-2018.

Rajnarayana K, Reddy MS, Chaluvadi MR, Krishna DR. Bioflavonoids classification, pharmacological, biochemical effects and therapeutic potential. Indian J Pharmacol 2001; 33(1): 2-16.

Markham KM. Flavones, Flavonols and their Glycosidcs. In: Harborne JB, editor. Methods in plant biochemistry. New York, NY: Academic Press; 2012. p. 197.

Andersen OM, Markham KR. Flavonoids: Chemistry, biochemistry and applications. Boca Raton, FL: CRC Press; 2010.

Agrawal AD. Pharmacological activities of flavonoids: A review. Int J Pharm Sci Nanotech 2011; 4(2): 1394-8.

Krueger RJ. Flavonoids: Chemistry, biochemistry and applications. Economic Botany 2007; 61(1): 101.

Cook NC, Samman S. Flavonoids Chemistry, metabolism, cardioprotective effects, and dietary sources. J Nutr Biochem 1996; 7(2): 66-76.

Pauff JM, Hille R. Inhibition studies of bovine xanthine oxidase by luteolin, silibinin, quercetin, and curcumin. J Nat Prod 2009; 72(4): 725-31.

Grotewold E. The science of flavonoids. New York, NY: Springer; 2006.

Fox JG, Wang TC. Inflammation, atrophy, and gastric cancer. J Clin Invest 2007; 117(1): 60-9.

Prabhala RH, Neri P, Bae JE, Tassone P, Shammas MA, Allam CK, et al. Dysfunctional T regulatory cells in multiple myeloma. Blood 2006; 107(1): 301-4.

Quach H, Ritchie D, Stewart AK, Neeson P, Harrison S, Smyth MJ, et al. Mechanism of action of immunomodulatory drugs (IMiDS) in multiple myeloma. Leukemia 2010; 24(1): 22-32.

Zitvogel L, Apetoh L, Ghiringhelli F, Andre F, Tesniere A, Kroemer G. The anticancer immune response: indispensable for therapeutic success? J Clin Invest 2008; 118(6): 1991-2001.

Firestone GL, Sundar SN. Anticancer activities of artemisinin and its bioactive derivatives. Expert Rev Mol Med 2009; 11: e32.

Zitvogel L, Kroemer G. Anticancer immunochemotherapy using adjuvants with direct cytotoxic effects. J Clin Invest 2009; 119(8): 2127-30..
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.