دوره 33، شماره 356: هفته چهارم آذر ماه 1394:1804-1809

تعیین هویت استرپتوکوک موتانس جدا شده از پلاک دندانی بر اساس وجود ژن gtfB

شهزاد رحماندوست, کیومرث امینی

چکیده


مقدمه: استرپتوکوک‌های دهانی، به ویژه استرپتوکوکوس موتانس، از عوامل مؤثر در ایجاد پوسیدگی دندان و بیماری‌های پریودنتال شناخته شده‌اند. ژن گلوکوزیل ترانسفراز (gtfB) توسط GTF-I (Glucosyltransferase-I) کد می‌شود و از عوامل مهم حدت این باکتری می‌باشد. در حال حاضر، با توسعه روش‌های مولکولی، امکان شناسایی استرپتوکوکوس موتانس با دقت و سرعت بالا وجود دارد. هدف این مطالعه، شناسایی استرپتوکوکوس موتانس از منابع پلاک دندانی انسان بر اساس وجود ژن gtfB بود.

روش‌ها: پس از جمع آوری 55 نمونه سوآپ از پلاک دندانی، آزمون‌های مختلف بیوشیمیایی و میكروبی انجام شد. DNA نمونه‌های تأیید شده، با کیت استخراج گردید و سپس جهت شناسایی ژن gtfB، آزمون PCR (Polymerase chain reaction) بر روی نمونه‌ها انجام شد.

یافته‌ها: از بین 55 نمونه‌ی جدا شده از پلاک‌های دندانی، 17 نمونه(9/30 درصد) از نظر وجود ژن gtfB مثبت بود.

نتیجه‌گیری: با برسی نتایج به دست آمده با روش PCR در این مطالعه، مشخص گردید که تفاوت‌هایی با تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها و مناطق ایران وجود دارد. این اختلافات به علت تفاوت‌های فرهنگی در استفاده از مسواک و نخ دندان، نوع رژیم غذایی و وضعیت بهداشت دهان و دندان می‌باشد.


واژگان کلیدی


استرپتوکوکوس موتانس؛ گلوکوزیل ترانسفراز؛ ژن gtfB

تمام متن:

PDF

مراجع


Boone DR, Castenholz RW, Garrity GM, Brenner DJ, Krieg NR, Staley JT. Bergey's manual of systematic bacteriology. New York, NY: Springer; 2005.

Jawetz E, Melnick JL, Adelberg EA. Review of medical microbiology. New York, NY: Appleton and Lange; 1998. p. 212-4.

Balakrishnan M, Simmonds RS, Kilian M, Tagg JR. Different bacteriocin activities of Streptococcus mutans reflect distinct phylogenetic lineages. J Med Microbiol 2002; 51(11): 941-8.

Hillman JD, Dzuback AL, Andrews SW. Colonization of the human oral cavity by a Streptococcus mutans mutant producing increased bacteriocin. J Dent Res 1987; 66(6): 1092-4.

Ono T, Hirota K, Nemoto K, Fernandez EJ, Ota F, Fukui K. Detection of Streptococcus mutans by PCR amplification of spaP gene. J Med Microbiol 1994; 41(4): 231-5.

Qi F, Chen P, Caufield PW. The group I strain of Streptococcus mutans, UA140, produces both the lantibiotic mutacin I and a nonlantibiotic bacteriocin, mutacin IV. Appl Environ Microbiol 2001; 67(1): 15-21.

Tahmourespour A, Kermanshahi RK, Salehi R, Ghasemi Pero N. Biofilm formation potential of oral streptococci in related to some carbohydrate substrates. Afr J Microbiol Res 2010; 4(11): 1051-6.

Napimoga MH, Kamiya RU, Rosa RT, Rosa EA, Hofling JF, Mattos-Graner R, et al. Genotypic diversity and virulence traits of Streptococcus mutans in caries-free and caries-active individuals. J Med Microbiol 2004; 53(Pt 7): 697-703.

Yoshida A, Kuramitsu HK. Streptococcus mutans biofilm formation: utilization of a gtfB promoter-green fluorescent protein (PgtfB::gfp) construct to monitor development. Microbiology 2002; 148(Pt 11): 3385-94.

Yano A, Kaneko N, Ida H, Yamaguchi T, Hanada N. Real-time PCR for quantification of Streptococcus mutans. FEMS Microbiol Lett 2002; 217(1): 23-30.

Kamiya RU, Napimoga MH, Hofling JF, Goncalves RB. Frequency of four different mutacin genes in Streptococcus mutans genotypes isolated from caries-free and caries-active individuals. J Med Microbiol 2005; 54(Pt 6): 599-604.

Salehi M, Moradi S, Aghili T, Razavipor R. Exploration of mutacin genes I/III and II in Streptococcus mutans isolated from Iranian patients. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch 2011; 21(2): 89-96. [In Persian].

Facklam R. What happened to the streptococci: overview of taxonomic and nomenclature changes. Clin Microbiol Rev 2002; 15(4): 613-30.

Novak J, Caufield PW, Miller EJ. Isolation and biochemical characterization of a novel lantibiotic mutacin from Streptococcus mutans. J Bacteriol 1994; 176(14): 4316-20.

Oho T, Yamashita Y, Shimazaki Y, Kushiyama M, Koga T. Simple and rapid detection of Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus in human saliva by polymerase chain reaction. Oral Microbiol Immunol 2000; 15(4): 258-62.

Soltan Dallal MM, Dargahi H, Mehrani F, Sharifi Yazdi MK, Rahimi Forushani A, Miremadi A. The role Of streptococcus mutants In dental caries in two groups of sensitive and resistance children age between 3 to 5 tears. Payavard Salamat 2013; 6(6): 467-77. [In Persian].

Lembo FL, Longo PL, Ota-Tsuzuki C, Rodrigues CR, Mayer MP. Genotypic and phenotypic analysis of Streptococcus mutans from different oral cavity sites of caries-free and caries-active children. Oral Microbiol Immunol 2007; 22(5): 313-9.

Ghasempour M, Rajabnia R, Irannejad A, Hamzeh M, Ferdosi E, Bagheri M. Frequency, biofilm formation and acid susceptibility of streptococcus mutans and streptococcus sobrinus in saliva of preschool children with different levels of caries activity. Dent Res J (Isfahan) 2013; 10(4): 440-5.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.