دوره 33، شماره 323: هفته سوم فروردین ماه 1394:144-151

بررسی تأثیر افزودن باکلوفن در درمان بیماران با ریفلاکس غیرزخمی مقاوم به درمان

مهسا فروغی , اکبر ارجمندپور , احمد سبحانی

چکیده


مقدمه: بیماری ریفلاکس غیرزخمی یکی از زیرگروه‌های ریفلاکس معده به مری است که ضمن همراهی با علایم ریفلاکس، فاقد تغییرات موکوزی در آندوسکوپی می‌باشد. مشاهده شده است که بیشتر دوره‌های ریفلاکس اسید در بیماران مقاوم به داروهای مهار کننده‌ی پمپ‌های پروتونی مربوط به شلی گذرای اسفنکتر تحتانی مری بوده است. باکلوفن باعث مهار شلی گذرای اسفنکتر تحتانی مری می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر افزودن باکلوفن در درمان بیماران با ریفلاکس غیرزخمی مقاوم به درمان با مهارکننده‌های پمپ‌های پروتونی بود.

روش‌ها: 90 بیمار که با شکایت ریفلاکس مقاوم به درمان، اندیکاسیون آندوسکوپی پیدا کرده بودند و در جواب آندوسکوپی آن‌ها تغییرات مخاطی مری ذکر نشده بود، به طور تصادفی در 2 گروه قرار گرفتند. گروه اول روزانه 20 میلی‌گرم باکلوفن به همراه 20 میلی‌گرم امپرازول و گروه دوم روزانه 20 میلی‌گرم امپرازول دریافت نمودند. دو گروه پس از 2 ماه بررسی شدند.

یافته‌ها: ویژگی‌های سن، جنس، وزن، مدت درمان قبلی با مهارکننده‌های پمپ‌های پروتونی، وجود یا عدم وجود هرنی هیاتال، درمان قبلی Helicobacter pylori و علایم ریفلاکس در دو گروه با هم اختلاف معنی‌داری نداشت. پس از درمان، بهبود سوزش سر دل (014/0 = P)، ترش کردن (012/0 = P)، تلخی دهان (029/0 = P) و آروغ زدن (001/0 = P) در گروه تحت درمان با باکلوفن به همراه امپرازول بیشتر از گروه تحت درمان با امپرازول به تنهایی بود.

نتیجه‌گیری: رژیم دارویی باکلوفن به همراه امپرازول اثر سینرژیستی در بهبود علایم بیماران مقاوم به درمان با داروهای مهار کننده‌ی پمپ‌های پروتونی دارد.


واژگان کلیدی


باکلوفن؛ ریفلاکس غیر زخمی؛ مهارکننده‌های پمپ‌های پروتونی؛ شلی گذرای اسفنکتر تحتانی مری

تمام متن:

PDF

مراجع


Cange L, Johnsson E, Rydholm H, Lehmann A, Finizia C, Lundell L, et al. Baclofen-mediated gastro-oesophageal acid reflux control in patients with established reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16(5): 869-73.

Fass R, Sifrim D. Management of heartburn not responding to proton pump inhibitors. Gut 2009; 58(2): 295-309.

Fass R. Proton PUMP inhibitor failure--what are the therapeutic options? Am J Gastroenterol 2009; 104(Suppl 2): S33-S38.

Vaezi MF. "Refractory GERD": acid, nonacid, or not GERD? Am J Gastroenterol 2004; 99(6): 989-90.

Fass R, Shapiro M, Dekel R, Sewell J. Systematic review: proton-pump inhibitor failure in gastro-oesophageal reflux disease--where next? Aliment Pharmacol Ther 2005; 22(2): 79-94.

Fass R, Murthy U, Hayden CW, Malagon IB, Pulliam G, Wendel C, et al. Omeprazole 40 mg once a day is equally effective as lansoprazole 30 mg twice a day in symptom control of patients with gastro-oesophageal reflux disease (GERD) who are resistant to conventional-dose lansoprazole therapy-a prospective, randomized, multi-centre study. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14(12): 1595-603.

Cossentino MJ, Mann K, Armbruster SP, Lake JM, Maydonovitch C, Wong RK. Randomised clinical trial: the effect of baclofen in patients with gastro-oesophageal reflux--a randomised prospective study. Aliment Pharmacol Ther 2012; 35(9): 1036-44.

McDermott CM, Abrahams TP, Partosoedarso E, Hyland N, Ekstrand J, Monroe M, et al. Site of action of GABA(B) receptor for vagal motor control of the lower esophageal sphincter in ferrets and rats. Gastroenterology 2001; 120(7): 1749-62.

Lidums I, Lehmann A, Checklin H, Dent J, Holloway RH. Control of transient lower esophageal sphincter relaxations and reflux by the GABA(B) agonist baclofen in normal subjects. Gastroenterology 2000; 118(1): 7-13.

Ciccaglione AF, Marzio L. Effect of acute and chronic administration of the GABA B agonist baclofen on 24 hour pH metry and symptoms in control subjects and in patients with gastro-oesophageal reflux disease. Gut 2003; 52(4): 464-70.

Gerson LB, Huff FJ, Hila A, Hirota WK, Reilley S, Agrawal A, et al. Arbaclofen placarbil decreases postprandial reflux in patients with gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2010; 105(6): 1266-75.

Dean BB, Gano AD, Jr., Knight K, Ofman JJ, Fass R. Effectiveness of proton pump inhibitors in nonerosive reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2(8): 656-64.

Vela MF, Tutuian R, Katz PO, Castell DO. Baclofen decreases acid and non-acid post-prandial gastro-oesophageal reflux measured by combined multichannel intraluminal impedance and pH. Aliment Pharmacol Ther 2003; 17(2): 243-51.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.