دوره 33، شماره 323: هفته سوم فروردین ماه 1394:152-159

بررسی بهبود قدرت افتراق دو نقطه در اعمال جراحی V-Y Plasty وPalmar Graft در بازه‌ی 6 ماهه

محمد دهقانی , امیر حسین اکبر پور , محمدعلی کوفه , شقایق دهقانی

چکیده


مقدمه: ترومای نوک انگشتان از جمله تروماهای شایع می‌باشد که بهبود آن از نظر کاربرد وسیع حسی و حرکتی بسیار حایز اهمیت است. بهبود حسی به ترتیب شامل بهبود حس لمس عمقی، سپس بهبود حس لمس سطحی و در آخر و از همه مهم‌تر، بهبود قدرت افتراق دو نقطه (Two-point discrimination) است. روش‌های شایع ترمیم نوک انگشت V-Y plasty وPalmar graft  می‌باشد ولی در خصوص تأثیر این روش‌ها بر میزان بهبودی، تا کنون مطالعات زیادی در داخل کشور انجام نشده است. مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی بهبود قدرت افتراق دو نقطه در اعمال جراحی  V-Y plasty وPalmar graft  به انجام رسید.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی هم‌گروهی آینده‌نگر، 70 بیمار تحت عمل ترمیم انگشتان با روش V-Y plasty با 70 بیمار تحت عمل با روش Palmar graft از نظر وضعیت بهبود قدرت افتراق دو نقطه در پایان ماه‌های سوم و ششم در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: در سه ماه بعد از درمان، شاخص قدرت افتراق دو نقطه در 2 نفر از گروه V-Y plasty (7/6 درصد) و 10 نفر از گروه Palmar graft (7/14 درصد) کمتر از 5 بود؛ ولی اختلاف دو گروه معنی‌دار نبود (28/0 = P). در 6 ماه بعد از درمان، وضعیت بهبودی در گروه تحت V-Y plasty به طور معنی‌داری مطلوب‌تر بود (04/0 = P)؛ به طوری که قدرت افتراق دو نقطه در 22 نفر از گروه V-Y plasty (7/36 درصد) و 12 نفر از گروه Palmar graft (6/17 درصد) کمتر از 5 بود.

نتیجه‌گیری: استفاده از روش V-Y plasty در ترمیم انگشتان آسیب دیده، حداقل از نظر قدرت افتراق دو نقطه نسبت به روش Palmar graft برتری دارد؛ ضمن این که، این روش با مدت زمان عمل کوتاه‌تر و هزینه‌ی کمتری قابل انجام است و عوارض قابل توجهی نیز در بعد عمل در بیماران ملاحظه نمی‌شود.

 


واژگان کلیدی


ترومای نوک انگشتان؛ قدرت افتراق دو نقطه؛ V-Y plasty؛ Palmar graft

تمام متن:

PDF

مراجع


Browm EZ, Pederson WC. Skin grafts and skin flaps. In: Green DP, Editor. Green's operative hand surgery. 5th ed. London, UK: Elsevier/Churchill Livingstone; 2005. p. 1629-714.

Wright PE. Acute hand injuries. In: Campbell WC, Canale T, Beaty JH, Editors. Campbell's Operative Orthopaedics. 11th ed. Philadelphia, PA: Mosby/Elsevier, 2008. p. 3821-50.

Khouri RK, Bodia A. Reconstructive surgery. In: Mathes SJ, Hentz VR, Editors. Plastic Surgery. 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2006. p. 207-52.

Shepard GH. The use of lateral V-Y advancement flaps for fingertip reconstruction. J Hand Surg Am 1983; 8(3): 254-9.

Adani R, Busa R, Castagnetti C, Bathia A, Caroli A. Homodigital neurovascular island flaps with "direct flow" vascularization. Ann Plast Surg 1997; 38(1): 36-40.

Lee DH, Mignemi ME, Crosby SN. Fingertip injuries: an update on management. J Am Acad Orthop Surg 2013; 21(12): 756-66.

Antevy P, Saladino R. Management of finger injuries. In: King C, Henretig FM, Editors. Textbook of pediatric emergency procedures. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. p. 939.

Tupper J, Miller G. Sensitivity following volar V-Y plasty for fingertip amputations. J Hand Surg Br 1985; 10(2): 183-4.

Moberg Flap (Palmar advancement flap) [Online]. [cited 2013 Jan]; Available from: URL: http://www.wheelessonline.com/ortho/moberg_flap_palmar_advancement_flap

Motamed S, Beikpour H. Survey Volar VY Advancement Flap sense to seek healing fingertips. Pejouhandeh 2004; 9(6): 361-3. [In Persian].

Thoma A, Vartija LK. Making the V-Y advancement flap safer in fingertip amputations. Can J Plast Surg 2010; 18(4): e47-e49.

Yavari M, Motamed S, Ziaie A. Comparison of fingertip sensibility following neurovascular Island Flap and V-Y Flap for fingertip reconstruction. Pajouhesh Dar Pezeshki 2010; 34(2): 86-91. [In Persian].

v-y plasty [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: http://dictionary.reference.com/browse/v-y+ plasty
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.