دوره 32، شماره 314: هفته سوم بهمن ماه 1393:2202-2209

نیکوتین آمید موضعی در ترکیب با کلسی‌پوتریول برای درمان پسوریازیس خفیف تا متوسط: یک مطالعه‌ی دو سو کور، تصادفی و تطبیقی

امیر حسین سیادت, فریبا ایرجی, مهدی خدادادی, مریم کلاته‌جری, محمد علی نیلفروش زاده

چکیده


مقدمه: استراتژی‌های کنونی درمان پسوریازیس، رضایت‌بخشی کاملی ایجاد نمی‌کند. با مهار سایتوکین‌های التهابی، نیکوتین آمید می‌تواند تأثیر درمان‌های موضعی کنونی را افزایش دهد. در این مطالعه، اثر بخشی ترکیب کلسی‌پوتریول موضعی و نیکوتین آمید در مقایسه با کلسی‌پوتریول به‌تنهایی، در درمان پسوریازیس مورد بررسی قرار گرفت.

روش‌ها: بیماران بزرگ‌سال مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط به صورت تصادفی انتخاب شدند وترکیب کلسی‌پوتریول 005/0 درصد و نیکوتین آمید 4 درصد، یا کلسی‌پوتریول 005/0 درصد به‌تنهایی را دو بار در روز به مدت 12 هفته به صورت موضعی دریافت کردند. بیماران در شروع مطالعه و سپس پس از ماه اول و سوم درمان، توسط یک متخصص پوست معاینه شدند و شدت پسوریازیس با استفاده از منطقه‌ی اصلاح شده‌ی پسوریازیس و شاخص شدت پسوریازیس (PASI یا Psoriasis area and severity index) مورد بررسی قرار گرفت. رضایت بیمار نیز در انتهای آزمایش با استفاده از یک مقیاس رتبه‌بندی 10 نقطه‌ای بررسی شد.

یافته‌ها: شصت و پنج بیمار (شامل 35 مرد) با میانگین سنی 5/8 ± 5/36 سال در مطالعه شرکت کردند. در شروع مطالعه، ضایعات هر دو گروه با توجه به شاخص PASI مشابه بود. در پایان آزمایش، نمره‌ی PASI با کلسی‌پوتریول و نیکوتین آمید (9/7 ± 6/83 درصد)، در مقایسه با کلسی‌پوتریول تنها (7/9 ± 8/77 درصد)، بیشتر کاهش یافت (001/0 > P). همچنین، بیماران بهبود یافته در گروه کلسی‌پوتریول و نیکوتین آمید در مقایسه با کلسی‌پوتریول تنها، رضایت بیشتری داشتند (001/0 > P). عوارض جانبی شامل قرمزی و خارش خفیف (6/4 درصد) و سوزش متوسط و حساسیت به نور (0/3 درصد) بود.

نتیجه‌گیری: نیکتوین آمید در صورتی که همراه با کلسی‌پوتریول در درمان موضعی پسوریازیس به کار برده شود، اثر بخشی آن را افزایش می‌دهد و می‌تواند مکمل خوبی برای درمان فعلی پسوریازیس محسوب گردد.

 


واژگان کلیدی


کلسی‌پوترین؛ کلسی‌پوتریول؛ نیکوتین آمید؛ پسوریازیس؛ درمان

تمام متن:

PDF

مراجع


Naldi L. Epidemiology of psoriasis. Curr Drug Targets Inflamm Allergy 2004; 3(2): 121-8.

Menter A, Korman NJ, Elmets CA, Feldman SR, Gelfand JM, Gordon KB, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis. Section 3. Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with topical therapies. J Am Acad Dermatol 2009; 60(4): 643-59.

Mason AR, Mason J, Cork M, Dooley G, Edwards G. Topical treatments for chronic plaque psoriasis. Cochrane Database Syst Rev 2009; (2): CD005028.

Namazi MR. Nicotinamide: a potential addition to the anti-psoriatic weaponry. FASEB J 2003; 17(11): 1377-9.

Levine D, Even-Chen Z, Lipets I, Pritulo OA, Svyatenko TV, Andrashko Y, et al. Pilot, multicenter, double-blind, randomized placebo-controlled bilateral comparative study of a combination of calcipotriene and nicotinamide for the treatment of psoriasis. J Am Acad Dermatol 2010; 63(5): 775-81.

Saghaei M. Random allocation software for parallel group randomized trials. BMC Med Res Methodol 2004; 4: 26.

Morganti P, Berardesca E, Guarneri B, Guarneri F, Fabrizi G, Palombo P, et al. Topical clindamycin 1% vs. linoleic acid-rich phosphatidylcholine and nicotinamide 4% in the treatment of acne: a multicentre-randomized trial. Int J Cosmet Sci 2011; 33(5): 467-76.

Dos SK, Barbhuiya JN, Jana S, Dey SK. Comparative evaluation of clindamycin phosphate 1% and clindamycin phosphate 1% with nicotinamide gel 4% in the treatment of acne vulgaris. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2003; 69(1): 8-9.

Fredriksson T, Pettersson U. Severe psoriasis--oral therapy with a new retinoid. Dermatologica 1978; 157(4): 238-44.

Feldman SR. A quantitative definition of severe psoriasis for use in clinical trials. J Dermatolog Treat 2004; 15(1): 27-9.

Bailey EE, Ference EH, Alikhan A, Hession MT, Armstrong AW. Combination treatments for psoriasis: a systematic review and meta-analysis. Arch Dermatol 2012; 148(4): 511-22.

Kaufmann R, Bibby AJ, Bissonnette R, Cambazard F, Chu AC, Decroix J, et al. A new calcipotriol/betamethasone dipropionate formulation (Daivobet) is an effective once-daily treatment for psoriasis vulgaris. Dermatology 2002; 205(4): 389-93.

Duweb G, Alhaddar J, Elsherif B, Eljehawi N, Makhlouf H. Calcipotriol-betamethasone ointment versus calcipotriol ointment in the treatment of psoriasis vulgaris. Drugs Exp Clin Res 2005; 31(5-6): 175-9.

Kragballe K, Hoffmann V, Ortonne JP, Tan J, Nordin P, Segaert S. Efficacy and safety of calcipotriol plus betamethasone dipropionate scalp formulation compared with calcipotriol scalp solution in the treatment of scalp psoriasis: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2009; 161(1): 159-66.

Luger TA, Cambazard F, Larsen FG, Bourcier M, Gupta G, Clonier F, et al. A study of the safety and efficacy of calcipotriol and betamethasone dipropionate scalp formulation in the long-term management of scalp psoriasis. Dermatology 2008; 217(4): 321-8.

Zackheim HS. Topical 6-aminonicotinamide plus oral niacinamide therapy for psoriasis. Arch Dermatol 1978; 114(11): 1632-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.