دوره 33، شماره 333: هفته اول تیر ماه 1394:643-652

بررسی ارتباط بین سوء مصرف مواد مخدر و سلامت دهان و دندان در معتادان

زهرا سید معلمی , اعظم طاهری , حسین حاتمی

چکیده


مقدمه: هدف این مطالعه بررسی ار تباط بین سوء مصرف مواد مخدر وسلامت دهان و لثه در معتادان مراجعه كننده به مراكز درمان نگهدارنده با متادون شهرستان خمینی‌شهر اصفهان در سال 1393 بود.

روش‌ها: در این مطالعه، 120 فرد معتاد با سن 55-20 سال (گروه مورد) و 120 فرد غیر معتاد (گروه شاهد) به روش خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ی استاندارد 2 قسمتی و بالینی برای معتادان تكمیل گردید. شاخص DMFT (Decayed, missing and filled teeth) برای هر دو گروه محاسبه شد و نتایج با یكدیگر مقایسه گردید. تأییدیه‌ی اخلاقی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین، رضایت شفاهی شركت كنندگان قبل از شروع مطالعه، کسب گردید.

یافته‌ها: میانگین DMFT در افراد مورد و شاهد به ترتیب 8/15 و 12 به دست آمد. همچنین، 72 درصد افراد شاهد، دارای لثه‌ی سالم بودند؛ در حالی كه 97 درصد افراد معتاد جرم و خونریزی از لثه داشتند. بین نوع ماده‌ی مصرفی با مقدار شاخص‌های MT (Missing teeth) و DMFT رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت. همچنین، فراوانی بیماری‌های پریودنتال در گروه مورد به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از مطالعه، نشان دهنده‌ی میزان بیشتری از بیماری‌های دهان و دندان در معتادان نسبت به افراد سالم می‌باشد. مقتضی است سیاست‌گذاران سلامت جامعه، نسبت به اتخاذ برنامه‌های مناسب برای پیشگیری ازابتلای مردم به اعتیاد از راه‌های گوناگون مانند افزایش آگاهی نسبت به مخاطرات اعتیاد بر سلامت عمومی و نیز سلامت دهان اقدام نمایند.


واژگان کلیدی


سوء مصرف مواد؛ پوسیدگی دندان؛ بیماری‌های لثه؛ درمان نگهدارنده با متادون

تمام متن:

PDF

مراجع


Ma H, Shi XC, Hu DY, Li X. The poor oral health status of former heroin users treated with methadone in a Chinese city. Med Sci Monit 2012; 18(4): H51-H55.

Laslett AM, Dietze P, Dwyer R. The oral health of street-recruited injecting drug users: prevalence and correlates of problems. Addiction 2008; 103(11): 1821-5.

Graham CH, Meechan JG. Dental management of patients taking methadone. Dent Update 2005; 32(8): 477-2, 485.

Shekarchizadeh H, Khami MR, Mohebbi S, Virtanen JI. Oral health behavior of drug addicts in withdrawal treatment. BMC Oral Health 2013; 13: 11.

Protrka N, Katunaric M, Filipovic I, Verzak Z. Caries prevalence in heroin addicts. Acta Clin Croat 2013; 52(4): 436-43.

Brown C, Krishnan S, Hursh K, Yu M, Johnson P, Page K, et al. Dental disease prevalence among methamphetamine and heroin users in an urban setting: a pilot study. J Am Dent Assoc 2012; 143(9): 992-1001.

Shetty V, Mooney LJ, Zigler CM, Belin TR, Murphy D, Rawson R. The relationship between methamphetamine use and increased dental disease. J Am Dent Assoc 2010; 141(3): 307-18.

O'Sullivan EM. Dental health of Irish alcohol/drug abuse treatment centre residents. Community Dent Health 2012; 29(4): 263-7.

McGrath C, Chan B. Oral health sensations associated with illicit drug abuse. Br Dent J 2005; 198(3): 159-62.

Robbins JL, Wenger L, Lorvick J, Shiboski C, Kral AH. Health and oral health care needs and health care-seeking behavior among homeless injection drug users in San Francisco. J Urban Health 2010; 87(6): 920-30.

Supic ZT, Petrovic R, Milicevic MS, Trajkovic G, Bukumiric Z. The oral health of heroin drug users: case study in Bosnia and Herzegovina. BMC Public Health 2013; 13: 1202.

Reece AS. Dentition of addiction in Queensland: poor dental status and major contributing drugs. Aust Dent J 2007; 52(2): 144-9.

Nishi M, Bratthall D, Stjernsward J. How to calculate the significant caries index (SiC index [Online]. [cited 2001 Mar 6]; Available from: URL: http://www.mah.se/upload/fakulteter/od/Avdelningar/who/MetodsIndices/SIC/data/significant.pdf

Ramfjord SP. The Periodontal Disease Index (PDI). J Periodontol 1967; 38(6 Suppl): 602-10.

Du M, Bedi R, Guo L, Champion J, Fan M, Holt R. Oral health status of heroin users in a rehabilitation centre in Hubei province, China. Community Dent Health 2001; 18(2): 94-8.

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant's art and science of operative dentistry. 6th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2012.

Budney AJ, Roffman R, Stephens RS, Walker D. Marijuana dependence and its treatment. Addict Sci Clin Pract 2007; 4(1): 4-16.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.