دوره 32، شماره 320: ویژه نامه (طب مکمل) 1393:2454-2463

تأثیر مداخله‌ی معنوی گروهی مبتنی بر قرآن و نیایش بر سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان

مهدی احمدی فراز, نگار رییسی دهکردی, روح‌اله موسوی‌زاده, سلیمان قادری

چکیده


مقدمه: بیماری سرطان فرد را دچار مشکلات وجودی، احساسی، روانی و معنوی می‌کند. با توجه به نیاز بیماران در بعد معنوی، تأثیر استفاده از مضامین دعایی و قرآنی بر سلامت معنوی در این بیماران بررسی گردید.

روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی، گروه درمانی معنوی، در سه دوره، در سال 1393 در مرکز کنترل سرطان در اصفهان برگزار شد. دوره‌ها شامل
6 جلسه‌ و در 4 محور اصلی ارتباطی (با خدا، با خود، با دیگران و با طبیعت) و با رویکرد شناختی- رفتاری بود. پرسش‌نامه‌ی ۲۰ سؤالی سلامت معنوی Palutzian و Ellison، که خرده مقیاس‌های سلامت معنوی مذهبی و وجودی را اندازه‌گیری می‌کند، توسط بیماران قبل و بعد از مداخله تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از روش‌ آماری آزمون Paired-t و تكنیك لیكرت برای امتیازدهی، در سطح معنی‌داری 050/0 < P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین، نظرسنجی از 12 نفر از بیماران انجام شد.

یافته‌ها: قبل از اجرای مداخله، میانگین نمره‌ی سلامت معنوی افراد گروه، 59 بود كه پس از مداخله، به 77 تغییر یافت (01/0 = P). میانگین تغییرات در سلامت معنوی مذهبی، 5/10 و در سلامت معنوی وجودی، 5 و تفاوت این تغییرات بین هر دو مورد، معنی‌دار بود (01/0 = P)؛ هر چند این تغییرات در زمینه‌ی سلامت معنوی وجودی کمتر بود. نظرسنجی حاکی از تغییر نگاه به دعا و احساس آرامش بیشتر، توجه به قدرت خدا و نعمت‌های موجود و کاهش احساس گناه بود.

نتیجه‌گیری: اثر بخشی مداخلات معنوی در بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده شده است. در این پژوهش نیز با استفاده از مضامین دعا، سلامت معنوی بیماران بهبود یافت. با توجه به نتایج، بهتر است جلسات به سمت پاسخ‌گویی بیشتر به مشکلات وجودی بیماران پیش رود.

 


واژگان کلیدی


معنویت؛ سرطان؛ سلامت

تمام متن:

PDF

مراجع


Yanez B, Thompson EH, Stanton AL. Quality of life among Latina breast cancer patients: a systematic review of the literature. J Cancer Surviv 2011; 5(2): 191-207.

Valeberg BT, Grov EK. Symptoms in the cancer patient: of importance for their caregivers' quality of life and mental health? Eur J Oncol Nurs 2013; 17(1): 46-51.

Akechi T, Hirai K, Motooka H, Shiozaki M, Chen J, Momino K, et al. Problem-solving therapy for psychological distress in Japanese cancer patients: preliminary clinical experience from psychiatric consultations. Jpn J Clin Oncol 2008; 38(12): 867-70.

Rezaei M, Seyed Fatemi N, Givari A, Hoseini F. Relation between prayer activity and spiritual well-being in cancer patients undergoing chemotherapy. Iran Journal of Nursing 2008; 20(52): 51-61. [In Persian].

Lotfi-Kashani F, Vaziri SH, Arjmand S. Spiritual intervention effectiveness in reducing distress in mothers of children with cancer. Journal of Medical Ethics 2010; 6(20): 173-86. [In Persian].

Breitbart W. Spirituality and meaning in supportive care: spirituality- and meaning-centered group psychotherapy interventions in advanced cancer. Support Care Cancer 2002; 10(4): 272-80.

Ahmadi Faraz M. Sahife Sajadieh with references to mental health. Qom, Iran: Maaref Publication; 2013. [In Persian].

Azarbaijani M. Social psychology with the attitude of Islamic texts. Tehran, Iran: Samt Publication; 2008. [In Persian].

87 Verse, Surah Yusuf, Holy Quran.

Glasser W, Zunin L. Reality therapy. Current Psychiatric Therapies 1972; 12: 58-61.

Hawton K. Cognitive Behaviour Therapy for psychiatric problems: a practical guide. 2nd ed. Oxford, UK: Oxford University Press; 1989. p. 456.

Free ML. Cognitive Therapy in Groups: Guidelines and Resources for Practice. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2007. p. 381.

Bolhari J. Institutionalization of spirituality in the concept of spiritual health. Med Ethics 2010; 4(14): 105-12. [In Persian].

Rastegari A, Farhangi AA. Formulating incentive model based on staff's spirituality. Daneshvar Med 2006; 13(20): 1-24. [In Persian].

Delaney C, Barrere C, Helming M. The influence of a spirituality-based intervention on quality of life, depression, and anxiety in community-dwelling adults with cardiovascular disease: a pilot study. J Holist Nurs 2011; 29(1): 21-32.

Ikedo F, Gangahar DM, Quader MA, Smith LM. The effects of prayer, relaxation technique during general anesthesia on recovery outcomes following cardiac surgery. Complement Ther Clin Pract 2007; 13(2): 85-94.

Wachholtz AB, Pargament KI. Is spirituality a critical ingredient of meditation? Comparing the effects of spiritual meditation, secular meditation, and relaxation on spiritual, psychological, cardiac, and pain outcomes. J Behav Med 2005; 28(4): 369-84.

Walton J, Sullivan N. Men of prayer: spirituality of men with prostate cancer: a grounded theory study. J Holist Nurs 2004; 22(2): 133-51.

Etefagh L, Azma K, Jahangir A. Prayer therapy: using verses of Fatiha alKitab, Qadr and Towhid surahs on patients suffering from Tunnel Karp syndrome nterdisciplinary. Interdisciplinary Journal of Research of the Qur'an 2013; 1(2): 27-31. [In Persian].

Gholami A, Beshlideh K. The effect of spiritual therapy on mental health of divorced women. Journal of Family Counseling and Psychotherapy 2011; 1(3): 331-48. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.