دوره 33، شماره 355: هفته سوم آذر ماه 1394:1784-1795

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان اصفهان در سال 1391

مهدی محمدیان, حمید صالحی‌نیا, سلمان خزایی, جواد رمضان‌پور, عبداله محمدیان هفشجانی

چکیده


مقدمه: بیماری بروسلوز یکی از بیماری‌های مشترك بین انسان و دام می‌باشد که از طریق دام آلوده به انسان انتقال می‌یابد. هدف این مطالعه، بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به تب مالت در سال 1391 در استان اصفهان بود.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر به صورت مقطعی توصیفی- تحلیلی بر روی کلیه‌ی افراد مبتلا به بیماری تب مالت که در طی سال 1391 در استان اصفهان شناسایی شده بودند، انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌های مطالعه با استفاده از آزمون‌های 2χ و t و نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد. میزان‌های بروز بر اساس صد هزار نفر جمعیت در معرض خطر در سال 1391 محاسبه و ارایه شد.

یافته‌ها: در مجموع، تعداد 575 مورد بیمار مبتلا به تب مالت شناسایی شدند که 9/69 درصد از بیماران را مردان و 7/87 درصد را افراد روستایی تشکیل می‌دادند. زنان خانه‌دار- دامدار بیشترین و کودکان کمترین نسبت بیماران را تشکیل می‌دادند. میزان بروز بیماری در طی سال 1391 در سطح استان اصفهان برابر با 11/13 بود که این میزان در مردان 15/4، در زنان64/9، در مناطق شهری 7/1 و در مناطق روستایی 09/12 در صد هزار نفر بود. همچنین، بین نوع بیماری (مورد جدید و یا عود) و شهرستان محل سکونت و سابقه‌ی تماس با دام ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده شد (050/0 < P).

نتیجه‌گیری: میانگین میزان بروز تب مالت در استان اصفهان کمتر از متوسط کشوری بود و این استان، جزء استان‌های با بروز بسیار کم طبقه‌بندی می‌شود. همچنین، اختلاف در توزیع جغرافیایی بیماری در سطح شهرستان‌های استان اصفهان بارز می‌باشد.


واژگان کلیدی


روسلوز؛ بروز؛ اپیدمیولوژی؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Azizi F, Janghorbani M, Hatami H. Epidemiology and control of common disorders in Iran. Tehran, Iran: Eshtiagh; 2000. p. 665-72. [In Persian].

Smits HL, Kadri SM. Brucellosis in India: a deceptive infectious disease. Indian J Med Res 2005; 122(5): 375-84.

Ghasemi B, Mohammadia B, Soofimajidpour M. Epidemiology of human and animal brucellosis in Kurdistan Province in 1997-2001. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2015; 23-32. [In Persian].

Van Dong H, Lee AH, Nga NH, Quang N, Le Chuyen V, Binns CW. Epidemiology and prevention of prostate cancer in Vietnam. Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15(22): 9747-51.

Long SS, Pickering LK, Prober CG. Principles and practice of pediatric infectious diseases. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2008.

Haran M, Agarwal A, Kupfer Y, Seneviratne C, Chawla K, Tessler S. Brucellosis presenting as septic shock. BMJ Case Rep 2011; 2011.

Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis 2006; 6(2): 91-9.

Ramin B, Macpherson P. Human brucellosis. BMJ 2010; 341: c4545.

Roya N, Abbas B. Colorectal cancer trends in Kerman province, the largest province in Iran, with forecasting until 2016. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14(2): 791-3.

Mostafavi E, Asmand M. Trend of brucellosis in Iran from 1991 to 2008. Iran J Epidemiol 2012; 8(1): 94-101. [In Persian].

Makarem EH, Karjoo R, Omidi A. Frequency of Brucella melitensis in Southern Iran. J Trop Pediatr 1982; 228(2): 97-100.

Sauret JM, Vilissova N. Human brucellosis. J Am Board Fam Pract 2002; 15(5): 401-6.

Farahani Sh, Shah Mohamadi S, Navidi I, Sofian M. An investigation of the epidemiology of brucellosis in Arak City, Iran, (2001-2010). J Arak Univ Med Sci 2012; 14(7): 49-54. [In Persian].

Almasi-Hashiani A, Khodayari M, Eshrati B, Shamsi M. Factors affecting the interval between the onset and diagnosis of brucellosis in Markazi Province, Iran (2010-11). J Arak Univ Med Sci 2012; 14(7): 21-30. [In Persian].

Elbeltagy KE. An epidemiological profile of brucellosis in Tabuk Province, Saudi Arabia. East Mediterr Health J 2001; 7(4-5): 791-8.

Haddadi A, Rasoulinejad M, Afhami S, Mohraz M. Epidemiological, clinical, para clinical aspects of brucellosis in Imam Khomeini and Sina Hospital of Tehran (1998-2005). Behbood J 2006; 10(3): 242-51. [In Persian].

Tohme A, Hammoud A, El Rassi B, Germanos-Haddad M, Ghayad E. Human brucellosis. Retrospective studies of 63 cases in Lebanon. Presse Med 2001; 30(27): 1339-43.

Mousa ARM, Elhag KM, Khogali M, Marafie AA. The nature of human brucellosis in Kuwait: Study of 379 cases. Rev Infect Dis 1988; 10(1): 211-7.

Martins H, Garin-Bastuji B, Lima F, Flor L, Pina FA, Boinas F. Eradication of bovine brucellosis in the Azores, Portugal-Outcome of a 5-year programme (2002-2007) based on test-and-slaughter and RB51 vaccination. Prev Vet Med 2009; 90(1-2): 80-9.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. Joint FAO/WHO Expert Committee on Brucellosis. 6th Report. Geneva, Switzerland: WHO; 1986.

Center MM, Jemal A, Lortet-Tieulent J, Ward E, Ferlay J, Brawley O, et al. International variation in prostate cancer incidence and mortality rates. Eur Urol 2012; 61(6): 1079-92.

Seleem MN, Boyle SM, Sriranganathan N. Brucellosis: a re-emerging zoonosis. Vet Microbiol 2010; 140(3-4): 392-8.

Blasco JM. Control and eradication strategies for brucella melitensis infection in sheep and goats. Prilozi 2010; 31(1): 145-65.

Eldeib A, Shallik N, Elrashidy A, Elsheikh H, Zaki M. Brucellosis trend and effect of domestic livestock vaccination on disease Incidence in human. Tanta Med Sc J 2008; 3: 7-18.

Luna-Martinez JE, Mejia-Teran C. Brucellosis in Mexico: current status and trends. Vet Microbiol 2002; 90(1-4): 19-30.

Picciotto D, Verso MG, Lacca G, Mangiapane N, Caracappa S, Vitale F, et al. [The epidemiological trend of brucellosis in the provinces of Sicily]. Med Lav 1999; 90(6): 786-90.

Sofian M, Aghakhani A, Velayati AA, Banifazl M, Eslamifar A, Ramezani A. Risk factors for human brucellosis in Iran: a case-control study. Int J Infect Dis 2008; 12(2): 157-61.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.