پاییز 1385

فعالیت ضدقارچی اسانس کندر (Boswellia serrata) بر علیه ایزوله‌های بالینی مقاوم و حساس کاندیدا آلبیکنس به فلوکونازول

رسول محمدی, محمد حسین یادگاری, فریبرز معطر, معصومه شمس

چکیده


هدف. کاندیدا آلبیکنس قارچ فرصت طلبی است که در صورت ضعف سیستم ایمنی می تواند در انسان ایجاد بیماری بنماید. کند گیاهی است که خاصیت ضدباکتریایی و ضد التهابی آن توسط محققین به اثبات رسیده است. هدف از این تحقیق اثر دادن اسانس گیاه کندر بر 25 ایزوله کاندیدا آلبیکنس حساس به فلوکونازول و 25 ایزوله کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول و درنهایت مقایسه این دو گروه می باشد .
روش‌ها. در این تحقیق از روش میکرودایلوشن براث استفاده شد. برای این منظور با استفاده از دستگاه Clevenger و با استفاده از روش تقطیر با بخار آب اسانس کندر استخراج شد و سپس این اسانس بر سلول های کاندیدا آلبیکنس در گوده های میکروپلیت اثر داده شد و نتایج بررسی گردید.
نتایج. تعداد نمونه ها در این تحقیق 50 ایزوله قارچ کاندیدا آلبیکنس بود که 25 ایزوله حساس به فلوکونازول و 25 ایزوله مقاوم به فلوکونازول بودند. در گروه ایزوله های حساس به فلوکونازول سه ایزوله تا رقت 32/1 اسانس، هفت ایزوله تا رقت 64/1 اسانس، هفت ایزوله تا رقت 128/1 و هشت ایزوله تا رقت 256/1 اسانس رشد نکردند. در گروه ایزوله های مقاوم به فلوکونازول یک ایزوله تا رقت 32/1، شش ایزوله تا رقت 64/1، هشت ایزوله تا رقت 128/1 و ده ایزوله تا رقت 256/1 اسانس رشد نکردند.
نتیجه‌گیری. با توجه به این که اسانس کندر بر روی همه ایزوله های بکاررفته در این تحقیق اثر مهاری داشته می‌توان آن را اسانسی موثر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی معرفی و بررسی‌های بالینی اثرات ضد قارچی آنرا توصیه نمود.
واژه‌های کلیدی. کاندیدا آلبیکنس، فلوکونازول، فعالیت ضد قارچی، کندر.

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.