دوره 33، شماره 356: هفته چهارم آذر ماه 1394:1810-1819

کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین

علیرضا پورنجفیان, فرانک رختابناک, محمدرضا قدرتی, فرحناز صادقی, علی اکبر قمری

چکیده


مقدمه: دمیدن گاز به داخل حفره‌ی پریتوئن در اعمال جراحی لاپاراسکوپیک منجر به تغییرات همودینامیک شدید در بیمار می‌شود و اغلب، نیاز به مداخلات وسیع توسط متخصص بیهوشی جهت کنترل این تغییرات دارد. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی کارایی دکسمدتومیدین، یک آلفا- دو اگونیست مرکزی، و رمی‌فنتانیل، یک مخدر کوتاه اثر، جهت کاهش یا پیش‌گیری از این تغییرات و پایداری بیشتر قلبی- عروقی در این بیماران بود.

روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور، 60 بیمار کاندید جراحی کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک به دو گروه دریافت کننده‌ی دکسمدتمیدین و رمی‌فنتانیل تقسیم شدند. القا و نگهداری بیهوشی به طور یکسان در دو گروه انجام شد و در انتها، 47 بیمار مورد آنالیز قرار گرفتند. فشار خون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب بیماران در زمان‌های مختلف حین جراحی، هر ده دقیقه اندازه‌گیری و مقایسه شد.

یافته‌ها: ضربان قلب و فشار خون سیستولی و دیاستولی بین دو گروه در بعضی زمان‌ها اختلاف معنی‌دار داشت و در اغلب موارد، در گروه رمی‌فنتانیل پایین‌تر از دکسمدتومیدین بود. از طرفی، مدت زمان لازم برای ریکاوری بیماران در گروه دکسمدتومیدین به صورت معنی‌داری بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: انفوزیون رمی‌فنتانیل در کنترل تغییرات همودینامیک ناشی از دمیدن گاز درون پریتوئن حین کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک، نسبت به دکسمدتومیدین مؤثرتر است.


واژگان کلیدی


دکسمدتومیدین؛ رمی‌فنتانیل؛ کوله‌سیستکتومی؛ لاپاراسکوپی

تمام متن:

PDF

مراجع


Dubois F, Icard P, Berthelot G, Levard H. Coelioscopic cholecystectomy. Preliminary report of 36 cases. Ann Surg 1990; 211(1): 60-2.

Boni L, Benevento A, Rovera F, Dionigi G, Di GM, Bertoglio C, et al. Infective complications in laparoscopic surgery. Surg Infect (Larchmt) 2006; 7(Suppl)2: S109-S111.

Johnson WC. Postoperative ventilatory performance: dependence upon surgical incision. Am Surg 1975; 41(10): 615-9.

Struthers AD, Cuschieri A. Cardiovascular consequences of laparoscopic surgery. Lancet 1998; 352(9127): 568-70.

Koivusalo AM, Lindgren L. Effects of carbon dioxide pneumoperitoneum for laparoscopic cholecystectomy. Acta Anaesthesiol Scand 2000; 44(7): 834-41.

Ivankovich AD, Miletich DJ, Albrecht RF, Heyman HJ, Bonnet RF. Cardiovascular effects of intraperitoneal insufflation with carbon dioxide and nitrous oxide in the dog. Anesthesiology 1975; 42(3): 281-7.

Harris SN, Ballantyne GH, Luther MA, Perrino AC, Jr. Alterations of cardiovascular performance during laparoscopic colectomy: a combined hemodynamic and echocardiographic analysis. Anesth Analg 1996; 83(3): 482-7.

Laisalmi M, Koivusalo AM, Valta P, Tikkanen I, Lindgren L. Clonidine provides opioid-sparing effect, stable hemodynamics, and renal integrity during laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 2001; 15(11): 1331-5.

Aho M, Lehtinen AM, Laatikainen T, Korttila K. Effects of intramuscular clonidine on hemodynamic and plasma beta-endorphin responses to gynecologic laparoscopy. Anesthesiology 1990; 72(5): 797-802.

Aho M, Scheinin M, Lehtinen AM, Erkola O, Vuorinen J, Korttila K. Intramuscularly administered dexmedetomidine attenuates hemodynamic and stress hormone responses to gynecologic laparoscopy. Anesth Analg 1992; 75(6): 932-9.

Koivusalo AM, Scheinin M, Tikkanen I, Yli-Suomu T, Ristkari S, Laakso J, et al. Effects of esmolol on haemodynamic response to CO2 pneumoperitoneum for laparoscopic surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1998; 42(5): 510-7.

Lentschener C, Axler O, Fernandez H, Megarbane B, Billard V, Fouqueray B, et al. Haemodynamic changes and vasopressin release are not consistently associated with carbon dioxide pneumoperitoneum in humans. Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45(5): 527-35.

Bulow NM, Barbosa NV, Rocha JB. Opioid consumption in total intravenous anesthesia is reduced with dexmedetomidine: a comparative study with remifentanil in gynecologic videolaparoscopic surgery. J Clin Anesth 2007; 19(4): 280-5.

Richa F, Yazigi A, Sleilaty G, Yazbeck P. Comparison between dexmedetomidine and remifentanil for controlled hypotension during tympanoplasty. Eur J Anaesthesiol 2008; 25(5): 369-74.

Jung HS, Joo JD, Jeon YS, Lee JA, Kim DW, In JH, et al. Comparison of an intraoperative infusion of dexmedetomidine or remifentanil on perioperative haemodynamics, hypnosis and sedation, and postoperative pain control. J Int Med Res 2011; 39(5): 1890-9.

Patel CR, Engineer SR, Shah BJ, Madhu S. Effect of intravenous infusion of dexmedetomidine on perioperative haemodynamic changes and postoperative recovery: A study with entropy analysis. Indian J Anaesth 2012; 56(6): 542-6.

Kamibayashi T, Maze M. Clinical uses of alpha2 -adrenergic agonists. Anesthesiology 2000; 93(5): 1345-9.

Arcangeli A, D'Alo C, Gaspari R. Dexmedetomidine use in general anaesthesia. Curr Drug Targets 2009; 10(8): 687-95.

Link RE, Desai K, Hein L, Stevens ME, Chruscinski A, Bernstein D, et al. Cardiovascular regulation in mice lacking alpha2-adrenergic receptor subtypes b and c. Science 1996; 273(5276): 803-5.

Snapir A, Posti J, Kentala E, Koskenvuo J, Sundell J, Tuunanen H, et al. Effects of low and high plasma concentrations of dexmedetomidine on myocardial perfusion and cardiac function in healthy male subjects. Anesthesiology 2006; 105(5): 902-10.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.