دوره 34، شماره 393: هفته اول مهر ماه 1395:885-892

بررسی کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی استان اصفهان و ارتباط آن با افسردگی و شاخص توده‌ی بدني

آناهیتا بابک, پرنیان دانش پژوه نژاد, سهیلا داوری, پژمان عقدک, امید پیرحاجی, پگاه جهانگیری

چکیده


چکیده

مقدمه: چالش اصلي بهداشت عمومي در قرن بيستم، «افزايش اميد به زندگي» بود، در حالي كه چالش اصلي در قرن بيست و يكم، «‌زندگي با كيفيت بهتر» است. هدف از زندگي سالمندان، ‌نه تنها عمر طولاني و زنده بودن آن‌ها، ‌بلكه بهبود كيفيت زندگي آنان می‌باشد. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی چگونگي كيفيت زندگي سالمندان و ارتباط آن با افسردگی و شاخص توده‌ی بدنی (BMI یا Body mass index) در استان اصفهان بود.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1389 بر روی 637 سالمند در استان اصفهان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انجام شد. اطلاعات کیفیت زندگی و نمره‌ی افسردگی بر اساس پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی 36 موردی و مقياس افسردگی سالمندان جمع‌آوری شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS به روش آمار توصیفی و آزمون‌های t، ANOVAOne-way  و نیز آزمون‌های ضریب همبستگی Spearman و Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: ۶۳۷ سالمند با میانگین سنی 32/6 ± 74/68 سال (بالاترین سن ۸۹ سال) در مطالعه وارد شدند. میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی 60/20 ± 56/54 بود. مرد بودن، سن پایین‌تر و افزایش سطح تحصیلات، با کیفیت زندگی و برخی از ابعادآن ارتباط مستقیمی داشت و تنها در بعد فعالیت فیزیکی با BMI رابطه‌ی معکوس مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: کیفیت زندگی سالمندان در حد متوسط است و نیاز به توجه بیشتری دارد. مطالعه‌ی حاضر در راستای مطالعات قبلی است که در آن، کیفیت زندگی با افزایش سن، زن بودن و تحصیلات پایین‌تر کاهش نشان داد. همچنین، از نظر وضعیت روانی، رابطه‌ای میان افسردگی و ابعاد کیفیت زندگی مشاهده نشد که می‌تواند نشان دهنده‌ی تعدد عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی سالمندان باشد.


واژگان کلیدی


سالمند؛ کیفیت زندگی؛ افسردگی؛ شاخص توده‌ی بدنی

تمام متن:

PDF

مراجع


Sajadi H, Beiglarian A. Quality of Life in female elderly in Kahrizak Charity Nursing Home. Payesh Health Monit 2006; 6(2): 105-8. [In Persian].

Eshaghi SR, Farajzadegan Z, Babak A. Healty lifestyle assessment questionnaire in elderly: translation, reliability and validity. Payesh Health Monit 2010; 9(1): 91-9. [In Persian].

Center for Strategic Statistics and Information, Iranian Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare. Isfahan Province at a Glance. [online]. Available from URL:

http://www.amarkar.ir/handler/getfile.ashx?type=pub&id=275. [In Persian].

Vahdani Nia MS, Goshtasebi A, Montazeri A, Maftoon F. Health-related quality of life in an elderly population in Iran: A population-based study. Payesh Health Monit 2005; 4(2): 113-20. [In Persian].

Habibi Sola A, Nikpoor S, Sohbatzade R, Haghani H. Quality of life in elderly people of west of Tehran. Iran J Nurs Res 2007; 2(6-7): 29-36. [In Persian].

Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM, Martin M. Validation of the United States' version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol 2000; 53(1): 1-12.

Nilsson J, Parker MG, Kabir ZN. Assessing health-related quality of life among older people in rural Bangladesh. J Transcult Nurs 2004; 15(4): 298-307.

Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. The Lancet 2007; 380(9836): 37-43.

Fayers PM, Machin D. Quality of life: The assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes. New York, NY: John Wiley & Sons, 2013.

Wikman A, Wardle J, Steptoe A. Quality of life and affective well-being in middle-aged and older people with chronic medical illnesses: a cross-sectional population based study. PLoS One 2011; 6(4): e18952.

Mohaqeqi Kamal H, Sajadi H, Zare H, Beiglarian A. Elderly quality of life: A comparison between pensioners of Social Security Organization and National Retirement Fund (Qom County, 2006). J Health Adm 2007; 10(27): 49-56.

Alipoor F, Sajadi H, Beiglarian A, Jalilian A. Quality of life in the elderly of zone two in Tehran. Salmand Iran J Ageing 2008; 3(9-10): 75-83. [In Persian].

Ahmadi F, Salar AR, Faghihzadeh S. Evaluating quality of life in the elderly in Zahedan. Hayat 2004; 10(3): 61-7. [In Persian].

Albou Kordi M, Ramezani MA, Arizi F. A study on the quality of life among elderly Shahinshahr area of Isfahan province in year 2004. Jundishapur Sci Med J 2007; 5(4): 701-7. [In Persian].

Andrews GR. Promoting health and function in an ageing population. BMJ 2001; 322(7288): 728-9.

Apolone G, Mosconi P. Review of the concept of quality of life assessment and discussion of the present trend in clinical research. Nephrol Dial Transplant 1998; 13(Suppl 1): 65-9.

A Review on Gerontology. Semnan, Iran: Semnan University of Medical Sciences Publications; 2004. p. 23-30, 84-5. [In Persian].

Leigh JP, Hubert HB, Romano PS. Lifestyle risk factors predict healthcare costs in an aging cohort. Am J Prev Med 2005; 29(5): 379-87.

Nazemi L, Skoog I, Karlsson I, Hosseini S, Hosseini M, Hosseinzadeh MJ, et al. Depression, prevalence and some risk factors in elderly nursing homes in Tehran, Iran. Iran J Public Health 2013; 42(6): 559-69.

Keshavarzi S, Ahmadi SM, Lankarani KB. The impact of depression and malnutrition on health-related quality of life among the elderly Iranians. Glob J Health Sci 2014; 7(3): 161-70.

Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res 2005; 14(3): 875-82.

Eshaghi SR, Ramezani MA, Shahsanaee A, Pooy A. Validity and Reliability of the Short Form- 36 Items Questionnaire as a Measure of Quality of Life in Elderly Iranian Population. Am J Appl Sci 2006; 3(3): 1763-66.

Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Zandi T. Reliability, validity and factor structure of the GDS-15 in Iranian elderly. Int J Geriatr Psychiatry 2006; 21(6): 588-93.

Hamidizadeh S, Salehi K. Evaluation of the senior’s Quality of Life. Proceedings of the National Congress of Gerontology & Geriatrics; 2005 Jan 11-12; Isfahan, Iran. [In Persian].

Lee TW, Ko IS, Lee KJ. Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: a cross-sectional survey. Int J Nurs Stud 2006; 43(3): 293-300.

Lee Y, Shinkai S. A comparison of correlates of self-rated health and functional disability of older persons in the Far East: Japan and Korea. Arch Gerontol Geriatr 2003; 37(1): 63-76.

Giuli C, Papa R, Bevilacqua R, Felici E, Gagliardi C, Marcellini F, et al. Correlates of perceived health related quality of life in obese, overweight and normal weight older adults: an observational study. BMC Public Health 2014; 14: 35.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.