دوره 33، شماره 355: هفته سوم آذر ماه 1394:1740-1751

بهینه‌سازی تولید یک آنتی‌بادی با اختصاصیت دوگانه علیه گیرنده‌ی لپتین و CD4 انسانی و بررسی خواص آن

لیلا ممجدی, سید حمید زرکش اصفهانی, محمد ربانی, رحمان امام‌زاده, فروزان صفری, آرش بابایی

چکیده


مقدمه: نقص در لپتین و یا گیرنده‌ی آن، اثر محافظتی در ابتلا به بیماری‌های خودایمن دارد؛ اما از آن جایی که لپتین روی سلول‌های بسیاری دارای گیرنده است، مسدود کردن همه‌ی آن‌ها عواقبی را به دنبال خواهد داشت. بنا بر این، آنتاگونیست لپتین در فرم قطعه‌ای آنتی‌بادی با ویژگی دوگانه (taFv) علیه CD4 و گیرنده‌ی لپتین ObR، از طریق هدف قرار دادن ObR فقط بر روی سلول‌های T، دارای پتانسیل درمانی برای چنین بیماری‌هایی است. این پژوهش با هدف افزایش بیان taFv مذکور انجام شد.

روش‌ها: قطعه‌ی ژنی taFv، از وکتور pAB1 به وکتور pET32a ساب‌کلون شد. واکنش PCR (Polymerase chain reaction) به منظور تأیید ورود قطعه انجام گرفت. تأیید تولید پروتئین با روش‌های Dot blot، SDS PAGE (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) و Western blot انجام گرفت. تأثیر شرایط مختلف محیطی شامل محیط کشت، سویه‌ی باکتریایی، دما و غلظت IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) بر روی بیان از طریق ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) آزمایش شد. در نهایت، خاصیت زیستی پروتئین تولید شده به روش فلوسایتومتری بررسی گردید.

یافته‌ها: نتایج PCR، حضور taFv را در پلاسمیدهای ساب‌کلون شده تأیید کرد. آزمایش‌های Dot blot، به وضوح افزایش بیان پروتئین را در مقایسه با وکتور قبلی و آزمایش ELISA، محیط سوربیتول‌دار، دمای C° 18، سویه‌ی E. coli BL21 (Escherichia coli) و غلظت IPTG mM 05/0 را مناسب‌تر از سایر سطوح برای بیان پروتئین نشان داد. فلوسایتومتری قابلیت اتصال taFv تولید شده به حدود 20 درصد از لنفوسیت‌ها را نشان داد.

نتیجه‌گیری: امکان تولید taFv به صورت نوترکیب با قابلیت اتصال به مولکول CD4 روی لنفوسیت‌های انسان وجود دارد. همچنین، با بهینه‌سازی شرایط تولید، امکان افزایش تولید آن فراهم می‌شود.


واژگان کلیدی


لپتین؛ بیماری‌های خودایمن؛ بهینه‌سازی؛ آنتی‌بادی با اختصاصیت دوگانه

تمام متن:

PDF

مراجع


Zhang F, Basinski MB, Beals JM, Briggs SL, Churgay LM, Clawson DK, et al. Crystal structure of the obese protein leptin-E100. Nature 1997; 387(6629): 206-9.

Babaei A, Zarkesh-Esfahani SH, Bahrami E, Ross RJ. Restricted leptin antagonism as a therapeutic approach to treatment of autoimmune diseases. Hormones (Athens ) 2011; 10(1): 16-26.

Ahima RS, Osei SY. Leptin signaling. Physiol Behav 2004; 81(2): 223-41.

Haghjooy Javanmard Sh, Khorshidi Behzadi M, Amjadi F, Khazaei M, Zarkesh Esfahani H. Leptin enhances melanoma tumor growth by increasing endothelial progenitor cells. J Isfahan Med Sch 2012; 29(170): 2653-61. [In Persian].

Friedman JM, Halaas JL. Leptin and the regulation of body weight in mammals. Nature 1998; 395(6704): 763-70.

Massaer M, Mazzu P, Haumont M, Magi M, Daminet V, Bollen A, et al. High-level expression in mammalian cells of recombinant house dust mite allergen ProDer p 1 with optimized codon usage. Int Arch Allergy Immunol 2001; 125(1): 32-43.

Meier U, Gressner AM. Endocrine regulation of energy metabolism: review of pathobiochemical and clinical chemical aspects of leptin, ghrelin, adiponectin, and resistin. Clin Chem 2004; 50(9): 1511-25.

Fleet JC. Leptin and bone: does the brain control bone biology? Nutr Rev 2000; 58(7): 209-11.

Faggioni R, Jones-Carson J, Reed DA, Dinarello CA, Feingold KR, Grunfeld C, et al. Leptin-deficient (ob/ob) mice are protected from T cell-mediated hepatotoxicity: role of tumor necrosis factor alpha and IL-18. Proc Natl Acad Sci U S A 2000; 97(5): 2367-72.

Chandra RK. Cell-mediated immunity in genetically obese C57BL/6J ob/ob) mice. Am J Clin Nutr 1980; 33(1): 13-6.

Sanna V, Di GA, La CA, Lechler RI, Fontana S, Zappacosta S, et al. Leptin surge precedes onset of autoimmune encephalomyelitis and correlates with development of pathogenic T cell responses. J Clin Invest 2003; 111(2): 241-50.

Li C, Friedman JM. Leptin receptor activation of SH2 domain containing protein tyrosine phosphatase 2 modulates Ob receptor signal transduction. Proc Natl Acad Sci U S A 1999; 96(17): 9677-82.

Carmen S, Jermutus L. Concepts in antibody phage display. Brief Funct Genomic Proteomic 2002; 1(2): 189-203.

Huston JS, Levinson D, Mudgett-Hunter M, Tai MS, Novotny J, Margolies MN, et al. Protein engineering of antibody binding sites: recovery of specific activity in an anti-digoxin single-chain Fv analogue produced in Escherichia coli. Proc Natl Acad Sci U S A 1988; 85(16): 5879-83.

Campbell AM. Monoclonal antibody and immunosensor technology. The production and application of rodent and human monoclonal antibodies. Philadelphia, PA: Elsevier; 1991.

Babaei A. Production and manipulation of a recombinant bispecific antibody which binds simultaneously to leptin receptor and one of the T lymphocytes CD markers in order to modulate the immune response [PhD Thesis]. Isfahan, Iran: University of Isfahan; 2010.

Zarkesh-Esfahani SH, Etemadifar Z. The principle of flow cytometry and its application in biological sciences. 1st ed. Isfahan, Iran: Isfahan University Publications; 2010. p. 179. [In Persian].

Matarese G, Di GA, Sanna V, Lord GM, Howard JK, Di TA, et al. Requirement for leptin in the induction and progression of autoimmune encephalomyelitis. J Immunol 2001; 166(10): 5909-16.

Zwick MB, Labrijn AF, Wang M, Spenlehauer C, Saphire EO, Binley JM, et al. Broadly neutralizing antibodies targeted to the membrane-proximal external region of human immunodeficiency virus type 1 glycoprotein gp41. J Virol 2001; 75(22): 10892-905.

Yang T, Yang L, Chai W, Li R, Xie J, Niu B. A strategy for high-level expression of a single-chain variable fragment against TNFalpha by subcloning antibody variable regions from the phage display vector pCANTAB 5E into pBV220. Protein Expr Purif 2011; 76(1): 109-14.

Arbabi-Ghahroudi M, Tanha J, MacKenzie R. Prokaryotic expression of antibodies. Cancer Metastasis Rev 2005; 24(4): 501-19.

Humphreys DP, Sehdev M, Chapman AP, Ganesh R, Smith BJ, King LM, et al. High-level periplasmic expression in Escherichia coli using a eukaryotic signal peptide: importance of codon usage at the 5' end of the coding sequence. Protein Expr Purif 2000; 20(2): 252-64.

Jurado P, Ritz D, Beckwith J, de L, V, Fernandez LA. Production of functional single-chain Fv antibodies in the cytoplasm of Escherichia coli. J Mol Biol 2002; 320(1): 1-10.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.