دوره 33، شماره 342: هفته دوم شهریور ماه 1394:1095-1106

مقایسه‌ی اثربخشی درمان ترکیبی Kligman به تنهایی و به همراه لیزر Fractional Q switched Nd: YAG در درمان ملاسما

محمدعلی نیلفروش‌زاده , فریبا جعفری , نگین فروغی , الهه هفت برادران

چکیده


مقدمه: ملاسما، یک ضایعه‌ی پیگمانته‌ی اکتسابی در همه‌ی انواع پوست می‌باشد که اغلب در خانم‌ها ایجاد می‌شود. محققان همواره برای یافتن درمانی مؤثر و قطعی با میزان عود کمتر تلاش کرده‌اند. در این مطالعه، میزان اثربخشی درمان ترکیبی Kligman به تنهایی و به همراه لیزر Fractional Q switched Nd: YAG در درمان ملاسما بررسی و مقایسه شد.

روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 50 بیمار مبتلا به ملاسما، به طور تصادفی در دو گروه 25 نفری قرار گرفتند. گروه اول، تحت درمان با درمان ترکیبی Kligman و گروه دوم تحت همان درمان و سپس لیزرFractional Q switched Nd: YAG  قرار گرفتند. بلافاصله پس از اتمام و 6 ماه پس از شروع درمان، وسعت منطقه پیگمانتاسیون و میزان یکنواختی ملاسما، MASI score (Melasma area and severity index score) و نظر بیمار ثبت شد. سپس نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون ANOVA (Analysis of variance) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: پس از اتمام درمان، از نظر وسعت و پیگمانتاسیون و MASI score ملاسما، تفاوت معنی‌داری بین دو روش مشاهده نشد. همچنین، رابطه‌ی معکوس بین سن بیماران با میزان پاسخ‌گویی به هر دو روش درمانی و نیز عود ملاسما، مشاهده گردید. یک مورد پس از درمان ترکیبی کلیگمن به همراه لیزر، دچار خشکی پوست صورت شد.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، بهبودی قابل ملاحظه در ملاسما در هر دو گروه دیده شد. اما تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین دو روش مشاهده نشد. به نظر می‌رسد، با افزایش تعداد و کاهش فاصله‌ی زمانی بین جلسات لیزر، پاسخ درمانی مناسب‌تری ایجاد شود. همچنین، با توجه به عود ملاسما پس از اتمام درمان، لزوم تداوم درمان با استفاده از ترکیبات لایه‌بردار و روشن کننده، همچون درمان Kligman، احساس می‌شود.


واژگان کلیدی


ملاسما؛ درمان ترکیبی Kligman؛ لیزر Fractional Q switched Nd: YAG

تمام متن:

PDF

مراجع


Arora P, Sarkar R, Garg VK, Arya L. Lasers for treatment of melasma and post-inflammatory hyperpigmentation. J Cutan Aesthet Surg 2012; 5(2): 93-103.

Goldberg DJ, Berlin AL, Phelps R. Histologic and ultrastructural analysis of melasma after fractional resurfacing. Lasers Surg Med 2008; 40(2): 134-8.

Pichardo R, Vallejos Q, Feldman SR, Schulz MR, Verma A, Quandt SA, et al. The prevalence of melasma and its association with quality of life in adult male Latino migrant workers. Int J Dermatol 2009; 48(1): 22-6.

Bansal C, Naik H, Kar HK, Chauhan A. A Comparison of Low-Fluence 1064-nm Q-Switched Nd: YAG Laser with Topical 20% Azelaic Acid Cream and their Combination in Melasma in Indian Patients. J Cutan Aesthet Surg 2012; 5(4): 266-72.

Pawaskar MD, Parikh P, Markowski T, McMichael AJ, Feldman SR, Balkrishnan R. Melasma and its impact on health-related quality of life in Hispanic women. J Dermatolog Treat 2007; 18(1): 5-9.

Hexsel D, Lacerda DA, Cavalcante AS, Machado Filho CA, Kalil CL, Ayres EL, et al. Epidemiology of melasma in Brazilian patients: a multicenter study. Int J Dermatol 2014; 53(4): 440-4.

Sheth VM, Pandya AG. Melasma: a comprehensive update: part II. J Am Acad Dermatol 2011; 65(4): 699-714.

Kroon MW, Wind BS, Beek JF, van der Veen JP, Nieuweboer-Krobotova L, Bos JD, et al. Nonablative 1550-nm fractional laser therapy versus triple topical therapy for the treatment of melasma: a randomized controlled pilot study. J Am Acad Dermatol 2011; 64(3): 516-23.

Faghihi G, Shahingohar A, Siadat AH. Comparison between 1% tretinoin peeling versus 70% glycolic acid peeling in the treatment of female patients with melasma. J Drugs Dermatol 2011; 10(12): 1439-42.

Iraji F, Tagmirriahi N, Gavidnia K. Comparison between the efficacy of 10% zinc sulfate solution with 4% hydroquinone cream on improvement of melasma. Adv Biomed Res 2012; 1: 39.

Ebrahimi B, Naeini FF. Topical tranexamic acid as a promising treatment for melasma. J Res Med Sci 2014; 19(8): 753-7.

Majid I. Mometasone-based triple combination therapy in melasma: is it really safe? Indian J Dermatol 2010; 55(4): 359-62.

Stratigos AJ, Dover JS, Arndt KA. Laser treatment of pigmented lesions--2000: how far have we gone? Arch Dermatol 2000; 136(7): 915-21.

Goldstein BG, Goldstein AO, Callender VD. Melasma. 2014; Uptodate [Online]. [cited 2014 Jan 23]; Available from: URL:

http://www.uptodate.com/contents/melasma

Ferreira CT, Hassun K, Sittart A, de L, V. A comparison of triple combination cream and hydroquinone 4% cream for the treatment of moderate to severe facial melasma. J Cosmet Dermatol 2007; 6(1): 36-9.

Lee DB, Suh HS, Choi YS. A comparative study of low-fluence 1064-nm Q-switched Nd:YAG laser with or without chemical peeling using Jessner's solution in melasma patients. J Dermatolog Treat 2014; 25(6): 523-8.

Hexsel D, Soirefmann M, Fernandes JD, Siega C. Objective assessment of erythema and pigmentation of melasma lesions and surrounding areas in long-term management regimens with triple combination. J Drugs Dermatol 2014; 13(4): 444-8.

Suh KS, Sung JY, Roh HJ, Jeon YS, Kim YC, Kim ST. Efficacy of the 1064-nm Q-switched Nd: YAG laser in melasma. J Dermatolog Treat 2011; 22(4): 233-8.

Park KY, Kim DH, Kim HK, Li K, Seo SJ, Hong CK. A randomized, observer-blinded, comparison of combined 1064-nm Q-switched neodymium-doped yttrium-aluminium-garnet laser plus 30% glycolic acid peel vs. laser monotherapy to treat melasma. Clin Exp Dermatol 2011; 36(8): 864-70.

Zhou X, Gold MH, Lu Z, Li Y. Efficacy and safety of Q-switched 1,064-nm neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser treatment of melasma. Dermatol Surg 2011; 37(7): 962-70.

Na SY, Cho S, Lee JH. Intense Pulsed Light and Low-Fluence Q-Switched Nd: YAG Laser Treatment in Melasma Patients. Ann Dermatol 2012; 24(3): 267-73.

Wang HW, Liu KY. Efficacy and safety of low-energy QS Nd:YAG and QS alexandrite laser for melasma. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 2009; 31(1): 45-7. [In Chinese].

Cho SB, Kim JS, Kim MJ. Melasma treatment in Korean women using a 1064-nm Q-switched Nd: YAG laser with low pulse energy. Clin Exp Dermatol 2009; 34(8): e847-e850.

Karn D, K C S, Amatya A, Razouria EA, Timalsina M, Suwal A. Q-Switched Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet laser therapy for pigmented skin lesions: efficacy and safety. Kathmandu Univ Med J (KUMJ ) 2012; 10(38): 46-50.

Sim JH, Park YL, Lee JS, Lee SY, Choi WB, Kim HJ, et al. Treatment of melasma by low-fluence 1064 nm Q-switched Nd:YAG laser. J Dermatolog Treat 2014; 25(3): 212-7.

Kar HK, Gupta L, Chauhan A. A comparative study on efficacy of high and low fluence Q-switched Nd:YAG laser and glycolic acid peel in melasma. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2012; 78(2): 165-71.

Kauvar AN. The evolution of melasma therapy: targeting melanosomes using low-fluence Q-switched neodymium-doped yttrium aluminium garnet lasers. Semin Cutan Med Surg 2012; 31(2): 126-32.

Taylor SC, Torok H, Jones T, Lowe N, Rich P, Tschen E, et al. Efficacy and safety of a new triple-combination agent for the treatment of facial melasma. Cutis 2003; 72(1): 67-72.

Kligman AM, Willis I. A new formula for depigmenting human skin. Arch Dermatol 1975; 111(1): 40-8.

Alikhan A, Daly M, Wu J, Balkrishnan R, Feldman SR. Cost-effectiveness of a hydroquinone/tretinoin/fluocinolone acetonide cream combination in treating melasma in the United States. J Dermatolog Treat 2010; 21(5): 276-81.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.