دوره 33، شماره 354: هفته دوم آذر ماه 1394:1718-1729

بررسی روند 5 ساله‌ی مسمومیت‌های منجر به فوت در استان اصفهان طی سال‌های 1393-1389

فرزاد قشلاقی, نسترن ایزدی مود, علی سلیمان‌پور, گیتا منتظری, معصومه رحمانی جویباری

چکیده


مقدمه: مسمومیت‌ها در تمامی جوامع یک مشکل بهداشت روانی عمده به شمار می‌آیند و یکی از شایع‌ترین علل فوت می‌باشند. همچنین، مطالعات اخیر نشان می‌دهد که شیوع مسمومیت به ‌ویژه مسمومیت با مواد مخدر، در طی دهه‌های اخیر روند افزایشی داشته است. هدف از این مطالعه، بررسی روند 5 ساله‌ی مسمومیت‌های منجر به فوت در سال‌های 1389 تا 1393 در استان اصفهان بود.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، 1590 پرونده‌ی فوت ناشی از مسمومیت ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی اصفهان، در بازه‌ی زمانی 1393-1389 بررسی شد و موارد بروز مسمومیت سالیانه و عوامل مرتبط با آن، مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1393، از مجموع 1590 مورد مسمومیت منجر به فوت، 1/83 موارد را مردان تشکیل می‌دادند و نحوه‌ی مسمومیت در 955 نفر (1/60 درصد)، عمدی بود. فراوانی موارد مسمومیت در طی این 5 سال، به ترتیب 373، 353، 280، 333 و 251 مورد بود و اختلاف معنی‌داری در میزان بروز بر حسب سال مورد بررسی، دیده نشد. اما، علت ایجاد مسمومیت، بر حسب سال مورد بررسی، اختلاف معنی‌دار داشت (001/0 = P)؛ به طوری که، مسمومیت با ماده‌ی مخدر در سال 89 با فراوانی 3/26 درصد، کمترین شیوع و در سال 92، با فراوانی 1/47 درصد، بالاترین شیوع را داشت.

نتیجه‌گیری: مرگ و میر به علت مسمومیت‌ها در استان اصفهان دارای شیوع بالایی بوده و مسمومیت با مواد مخدر، روند افزایشی داشته است. انجام اقدامات پیش‌گیرانه‌ی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و ارتقای سطح آگاهی جامعه، در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


مسمومیت؛ فوت؛ مواد مخدر

تمام متن:

PDF

مراجع


Vougiouklakis T, Boumba VA, Mitselou A. Fatal poisoning in the region of Epirus, Greece, during the period 1998-2004. J Clin Forensic Med 2006; 13(6-8): 321-5.

Haddad LM, Winchester JF. Clinical management of poisoning and drug overdose. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 1983. p. 57-62.

Katzung BG. Basic and clinical pharmacology. 8th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2001. p. 112-8.

Schonwald S. Medical toxicology. 1st ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2001. p. 39-44.

Madani S, Hoseini M, Movaghar Rahimi A, Razaghi A. Evaluation of rapid report of drug abuse in Iran. Tehran, Iran: The Office of Drug Abuse of United Nation; 2003. p. 176-8.

Rahimi Movaghar A, Mohammad K, Razzaghi EM. Trend of drug abuse situation in Iran: A three-decade analysis. Hakim Res J 2002; 5(3):171-82. [In Persian].

Hall W, Darke S. Trends in opiate overdose deaths in Australia 1979-1995. Drug Alcohol Depend 1998; 52(1): 71-7.

Hall WD, Degenhardt LJ, Lynskey MT. Opioid overdose mortality in Australia, 1964-1997: birth-cohort trends. Med J Aust 1999; 171(1): 34-7.

Lynskey M, Hall W. Jurisdictional trends in opioid overdose deaths, 1988-96. Aust N Z J Public Health 1998; 22(7): 802-7.

Unintentional opiate overdose deaths--King County, Washington, 1990-1999. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2000; 49(28): 636-40.

Marchi AG, Messi G, Renier S. Epidemiology of children poisoning: comparison between telephone inquiries and emergency room visits. Vet Hum Toxicol 1992; 34(5): 402-4.

Lamireau T, Llanas B, Kennedy A, Fayon M, Penouil F, Favarell-Garrigues JC, et al. Epidemiology of poisoning in children: a 7-year survey in a paediatric emergency care unit. Eur J Emerg Med 2002; 9(1): 9-14.

Eizadi-Mood N, Sabzghabaee AM, Yaraghi A, Montazeri K, Golabi M, Sharifian A, et al. Effect of antioxidants on the outcome of therapy in paraquat-intoxicated patients. Trop J Pharm Res 2011; 10(1): 27-31.

van der Hoek W, Konradsen F. Risk factors for acute pesticide poisoning in Sri Lanka. Trop Med Int Health 2005; 10(6): 589-96.

Krenzelok EP. The use of poison prevention and education strategies to enhance the awareness of the poison information center and to prevent accidental pediatric poisonings. J Toxicol Clin Toxicol 1995; 33(6): 663-7.

Repetto MR. Epidemiology of poisoning due to pharmaceutical products, Poison Control Centre, Seville, Spain. Eur J Epidemiol 1997; 13(3): 353-6.

Masoumi Gh, Eizadi-Mood N, Akabri M, Sohrabi A, Khalili Y. Pattern of Poisoning in Isfahan. J Isfahan Med Sch 2012; 29(163): 2003-10. [In Persian].

Birincioglu I, Karadeniz H, Teke HY. Fatal poisonings in Trabzon (Turkey). J Forensic Sci 2011; 56(3): 660-3.

Zhou L, Liu L, Chang L, Li L. Poisoning deaths in Central China (Hubei): A 10-year retrospective study of forensic autopsy cases. J Forensic Sci 2011; 56(Suppl 1): S234-S237.

Drug Poisoning in Iran [Online]. [cited 2008 Dec 12]. Available from: URL:

http://www.iranseda.ir/old/showfullitem/r=1534 96.

Eizadi-Mood N, Gheshlaghi F, Sharafi E. Fatal poisoning cases admitted to the Poisoning Emergency Department, Noor Hospital, Isfahan, Iran in 1999-2001. Sci J Forensic Med 2003; 9(31): 122-6. [In Persian].

Karami M, Ebrahimzadeh MA, Yousefi P, Khani K. Investigation of drug poisoning effects in Boo-Ali and Nimeh-Shaban Hospitals during 2000 -2002. Razi j Med Sci 2004; 11(42): 629-35. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.