دوره 34، شماره 372: هفته چهارم فروردین ماه 1395:120-125

بررسی حجم متوسط پلاکت در بیماران مبتلا به ناشنوایی ناگهانی

نظام‌الدین برجیس , مهرداد رقاع , جلیل خطایی , علی مهرابی کوشکی

چکیده


مقدمه: ناشنوایی، به علت سرعت رخداد آن، با بروز واکنش‌های روحی- روانی شدید بیمار، همراه می‌باشد. در بیش از 90 درصد موارد، علت ناشنوایی ناگهانی ایدیوپاتیک است، اما به تازگی، برخی مطالعات ارتباط معنی‌داری بین برخی متغیرهای زیستی و بروز ناشنوایی ناگهانی پیدا کرده‌اند که افزایش حجم پلاکت، یکی از این عوامل است، اما نتایج مطالعات کافی و مطابق هم نیستند. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میانگین سطح پلاکت خون در بیماران مبتلا به ناشنوایی ناگهانی در قبل و بعد از درمان انجام شد.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی در سال 1392 در بیمارستان کاشانی اصفهان، 55 بیمار مبتلا به ناشنوایی ناگهانی و 55 فرد عادی انتخاب شدند و سطح پلاکت، Mean platelete volume (MPV)، Wight blood cell (WBC) و Red blood cell (RBC) آن‌ها، با 55 نفر از گروه شاهد که فاقد بیماری بودند، مقایسه گردید.

یافته‌ها: بیماران مبتلا به ناشنوایی ‏ناگهانی از میانگین سطح پلاکت بالاتری نسبت به گروه شاهد برخوردار بودند. همچنین، سطح MPV و هماتوکریت در گروه بیمار، به طور معنی‌داری بالاتر بود، اما اختلاف معنی‌داری بین سطح WBC و RBC در دو گروه مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: بالا بودن پلاکت و MPV و هماتوکریت، از عوامل احتمالی مؤثر در بروز ناشنوایی ‏ناگهانی می‌باشند و ضمن توصیه به بررسی سطح این عوامل در بیماران مبتلا به ناشنوایی ‏ناگهانی و تلاش در جهت تعدیل سطح آن‌ها، پیشنهاد می‌گردد مطالعات گسترده‌تری در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد این بیماری انجام گیرد.


واژگان کلیدی


ناشنوایی ‏ناگهانی؛ پلاکت؛ Mean platelete volume؛ هماتوکریت

تمام متن:

PDF

مراجع


Tamhankar M, Solomon D. Acute hearing loss. Curr Treat Options Neurol 2004; 6(1): 55-65.

Mosnier I, Stepanian A, Baron G, Bodenez C, Robier A, Meyer B, et al. Cardiovascular and thromboembolic risk factors in idiopathic sudden sensorineural hearing loss: A case-control study. Audiol Neurootol 2011; 16(1): 55-66.

Ohinata Y, Makimoto K, Kawakami M, Haginomori SI, Araki M, Takahashi H. Blood viscosity and plasma viscosity in patients with sudden deafness. Acta Oto-Laryngologica 1994; 114(6): 601-7.

Suckfull M, Wimmer C, Reichel O, Mees K, Schorn K. Hyperfibrinogenemia as a risk factor for sudden hearing loss. Otol Neurotol 2002; 23(3): 309-11.

Braverman I, Ben DJ, Shupak A. MTHFR polymorphism: associated intralabyrinthine hemorrhage. Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 141(4): 541-2.

Yildiz Z, Ulu A, Incesulu A, Ozkaptan Y, Akar N. The importance of thrombotic risk factors in the development of idiopathic sudden hearing loss. Clin Appl Thromb Hemost 2008; 14(3): 356-9.

Capaccio P, Ottaviani F, Cuccarini V, Bottero A, Schindler A, Cesana BM, et al. Genetic and acquired prothrombotic risk factors and sudden hearing loss. Laryngoscope 2007; 117(3): 547-51.

Gorur K, Tuncer U, Eskandari G, Ozcan C, Unal M, Ozsahinoglu C. The role of factor V Leiden and prothrombin G20210A mutations in sudden sensorineural hearing loss. Otol Neurotol 2005; 26(4): 599-601.

Mercier E, Quere I, Chabert R, Lallemant JG, Daures JP, Berlan J, et al. The 20210A allele of the prothrombin gene is an independent risk factor for perception deafness in patients with venous thromboembolic antecedents. Blood 1999; 93(9): 3150-2.

Capaccio P, Cuccarini V, Ottaviani F, Fracchiolla NS, Bossi A, Pignataro L. Prothrombotic gene mutations in patients with sudden sensorineural hearing loss and cardiovascular thrombotic disease. Ann Otol Rhinol Laryngol 2009; 118(3): 205-10.

Ulu S, Ulu MS, Ahsen A, Yucedag F, Aycicek A, Celik S. Increased levels of mean platelet volume: a possible relationship with idiopathic sudden hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol 2013; 270(11): 2875-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.