دوره 36، شماره 473: هفته اول خرداد ماه 1397:309-316

بررسی عوارض کاتتر پورت در بیماران مبتلا به لوسمی حاد و میزان رضایتمندی از این کاتتر در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی الزهرا (س) و میلاد اصفهان در سال 1391

ولی‌اله مهرزاد, عاطفه اسحقیان, علی‌اکبر بیگی

DOI: 10.22122/jims.v36i473.5365

چکیده


قدمه: کاتتر ورید مرکزی، وسیله‌ای جهت دسترسی به دهلیز راست است و کاربرد گسترده‌ای دارد. امروزه، نسل جدیدی از این کاتترها با عنوان پورت طراحی شده است که عوارض کمتری در مقایسه با انواع مشابه قبلی دارد. کاتتر پورت به ویژه در بیماران مبتلا به سرطان برای تجویز داروهای شیمی‌درمانی و تسهیل سایر فرایندهای درمانی به کار می‌رود، اما این کاتترها نیز عوارضی را به دنبال دارند و مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی شیوع این عوارض انجام شد.

روش‌ها: در اين مطالعه، بيماران مبتلا به لوكمي حاد كه در طول 12 ماه جهت تعبيه‌ي كاتتر پورت توسط جراح مورد نظر به دو مركز آموزشي- درماني الزهرا (س) و ميلاد اصفهان مراجعه کردند، از نظر بروز عوارض این کاتتر پی‌گیری شدند. فراوانی عوارض پورت به تفكيك جنس و گروه‌هاي سني و ساير متغيرهاي زمينه‌ای بررسی شد. همچنین، میزان رضایتمندی بیماران از کاتتر پورت نیز ارزیابی گردید.

یافته‌ها: 46 مورد تعبیه‌ی کاتتر در 44 بیمار صورت گرفت. هیچ مورد از عوارض زودرس گزارش نشد و در مقابل، 1/38 درصد عوارض دیررس گزارش شد. بروز عوارض دیررس شامل پارگی و یا جابه‌جایی کاتتر 5/9 درصد، ترومبوز 9/11 درصد، سلولیت 8/4 درصد، باکترمی 3/14 درصد و ساییدگی (Erosion) پوست 4/2 درصد بود. همچنین، متوسط سطح رضایتمندی بیماران 65 درصد گزارش شد.

نتیجه‌گیری: اگر چه عوارض عفونی مرتبط با پورت در مقایسه با کاتترهای قبلی کمتر است، اما بیشترین شیوع را به خود اختصاص می‌دهد. با برنامه‌های آموزشی برای بیماران و پرستاران مربوط، می‌توان شیوع این عوارض را کاهش داد. سطح رضایتمندی بیماران با بروز عوارض پورت و همچنین، دانش بیماران پیرامون آن ارتباط دارد.


واژگان کلیدی


کاتتر ورید مرکزی؛ لوسمی؛ شیمی‌درمانی؛ عوارض

تمام متن:

PDF

مراجع


Zaghal A, Khalife M, Mukherji D, El Majzoub N, Shamseddine A, Hoballah J, et al. Update on totally implantable venous access devices. Surg Oncol 2012; 21(3): 207-15.

Johansson E, Engervall P, Bjorvell H, Hast R, Bjorkholm M. Patients' perceptions of having a central venous catheter or a totally implantable subcutaneous port system-results from a randomised study in acute leukaemia. Support Care Cancer 2009; 17(2): 137-43.

Yildizeli B, Lacin T, Batirel HF, Yuksel M. Complications and management of long-term central venous access catheters and ports. J Vasc Access 2004; 5(4): 174-8.

Fischer L, Knebel P, Schroder S, Bruckner T, Diener MK, Hennes R, et al. Reasons for explantation of totally implantable access ports: a multivariate analysis of 385 consecutive patients. Ann Surg Oncol 2008; 15(4): 1124-9.

Johansson E, Bjorkholm M, Bjorvell H, Hast R, Takolander R, Olofsson P, et al. Totally implantable subcutaneous port system versus central venous catheter placed before induction chemotherapy in patients with acute leukaemia-a randomized study. Support Care Cancer 2004; 12(2): 99-105.

Ozdemir NY, Abali H, Oksuzoglu B, Budakoglu B, Akmangit I, Zengin N. It appears to be safe to start chemotherapy on the day of implantation through subcutaneous venous port catheters in inpatient setting. Support Care Cancer 2009; 17(4): 399-403.

Funaki B, Szymski GX, Hackworth CA, Rosenblum JD, Burke R, Chang T, et al. Radiologic placement of subcutaneous infusion chest ports for long-term central venous access. AJR Am J Roentgenol 1997; 169(5): 1431-4.

Gebauer B, El-Sheik M, Vogt M, Wagner HJ. Combined ultrasound and fluoroscopy guided port catheter implantation--high success and low complication rate. Eur J Radiol 2009; 69(3): 517-22.

Biffi R, de Braud F, Orsi F, Pozzi S, Mauri S, Goldhirsch A, et al. Totally implantable central venous access ports for long-term chemotherapy. A prospective study analyzing complications and costs of 333 devices with a minimum follow-up of 180 days. Ann Oncol 1998; 9(7): 767-73.

Kamphuisen PW, Lee AY. Catheter-related thrombosis: lifeline or a pain in the neck? Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2012; 2012: 638-44.

Narducci F, Jean-Laurent M, Boulanger L, El Bedoui S, Mallet Y, Houpeau JL, et al. Totally implantable venous access port systems and risk factors for complications: a one-year prospective study in a cancer centre. Eur J Surg Oncol 2011; 37(10): 913-8.

Di Carlo I, Biffi R. Totally implantable venous access devices. Milan, Italy; Springer-Verlag Mailand; 2012.

Huang WT, Chen TY, Su WC, Yen CJ, Tsao CJ. Implantable venous port-related infections in cancer patients. Support Care Cancer 2004; 12(3): 197-201.

Ingram J, Weitzman S, Greenberg ML, Parkin P, Filler R. Complications of indwelling venous access lines in the pediatric hematology patient: A prospective comparison of external venous catheters and subcutaneous ports. Am J Pediatr Hematol Oncol 1991; 13(2): 130-6.

Keung YK, Watkins K, Chen SC, Groshen S, Silberman H, Douer D. Comparative study of infectious complications of different types of chronic central venous access devices. Cancer 1994; 73(11): 2832-7.

Gastmeier P, Geffers C. Prevention of catheter-related bloodstream infections: analysis of studies published between 2002 and 2005. Journal of Hospital Infection 2006; 64(4): 326-35.

Carde P, Cosset-Delaigue MF, Laplanche A, Chareau I. Classical external indwelling central venous catheter versus totally implanted venous access systems for chemotherapy administration: a randomized trial in 100 patients with solid tumors. Eur J Cancer Clin Oncol 1989; 25(6): 939-44.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.