دوره 33، شماره 355: هفته سوم آذر ماه 1394:1752-1757

بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز داروهای ممانتین و پیراستام بر شدت آفازی متعاقب سکته‌ی مغزی

فریبرز خوروش, مجید قاسمی, مرضیه نادری, امید میرمسیب

چکیده


مقدمه: آفازی، یک اختلال اکتسابی زبان به علت ضایعات مغزی است و اغلب در اثر آسیب‌های مغزی در نیمکره‌ی چپ مغز رخ می‌دهد. آفازی، علایمی از قبیل اختلال در تکلم، ادراک شنیداری و ... به همراه دارد که می‌تواند طیف وسیعی از خفیف تا شدید را شامل شود.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده بود. جمعیت مورد مطالعه شامل 70 نفر بیماران دچار سکته‌ی مغزی بودند. قبل از آغاز مداخله، با استفاده از پرسش‌نامه، خصوصیات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به بیماری بررسی و ثبت گردید. سپس، بیماران به روش تخصیص تصادفی در دو گروه 35 نفره توزیع شدند. گروه اول، قرص پیراستام و گروه دوم قرص ممانتین دریافت كردند.

یافته‌ها: 70 بیمار مبتلا به آفازی (35 بیمار در گروه ممانتین و 35 بیمار در گروه پیراستام) مطالعه را تا پایان ادامه دادند. در گروه ممانتین، میانگین سن برابر 8/11 ± 6/61 (در محدوده‌ی سنی 82-38 سال) و در گروه پیراستام، میانگین سن مساوی 8/11 ± 7/62 (در محدوده‌ی سنی 83-37 سال) بود. آزمون ANCOVA نشان داد که پس از مداخله، فقط در حیطه‌ی روانی گفتار، بین دو گروه اختلاف معنی‌دار وجود نداشت، اما در بقیه‌ی حیطه‌ها، میانگین امتیاز در گروه ممانتین به طور معنی‌داری بیشتر از گروه پیراستام بود.

نتیجه‌گیری: اگر چه قرص ممانتین آثار بسیار خوبی در بهبود عوارض آفازی دارد، اما امروزه کمتر توسط پزشکان تجویز می‌گردد. از این رو، تجویز ممانتین برای بیماران به عنوان یک داروی پربازده و ایمن، پیشنهاد می‌گردد.


واژگان کلیدی


ممانتین؛ پیراستام؛ آفازی

تمام متن:

PDF

مراجع


El Hachioui H, Sandt-Koenderman MW, Dippel DW, Koudstaal PJ, Visch-Brink EG. The ScreeLing: occurrence of linguistic deficits in acute aphasia post-stroke. J Rehabil Med 2012; 44(5): 429-35.

Berthier ML, Pulvermuller F, Davila G, Casares NG, Gutierrez A. Drug therapy of post-stroke aphasia: a review of current evidence. Neuropsychol Rev 2011; 21(3): 302-17.

Nilipour R, Pourshahbaz A, Ghoreyshi ZS. Reliability and validity of bedside version of Persian WAB (P-WAB-1). Basic Clin Neurosci 2014; 5(4): 253-8.

Navarro SA, Serafim KG, Mizokami SS, Hohmann MS, Casagrande R, Verri WA, Jr. Analgesic activity of piracetam: effect on cytokine production and oxidative stress. Pharmacol Biochem Behav 2013; 105: 183-92.

Gungor L, Terzi M, Onar MK. Does long term use of piracetam improve speech disturbances due to ischemic cerebrovascular diseases? Brain Lang 2011; 117(1): 23-7.

Lam S, Smith C, Gomolin IH. Memantine standard tablet and extended-release dosing considerations: a pharmacokinetic analysis. J Am Geriatr Soc 2015; 63(2): 383-4.

Barbancho MA, Berthier ML, Navas-Sanchez P, Davila G, Green-Heredia C, Garcia-Alberca JM, et al. Bilateral brain reorganization with memantine and constraint-induced aphasia therapy in chronic post-stroke aphasia: An ERP study. Brain Lang 2015; 145-146: 1-10.

Stinton C, McKeith I, Taylor JP, Lafortune L, Mioshi E, Mak E, et al. Pharmacological Management of Lewy Body Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Psychiatry 2015; 172(8): 731-42.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.