دوره 33، شماره 362: هفته دوم بهمن ماه 1394:2131-2136

بررسی تأثیر بیهوشی عمومی بر زمان پر شدگی مویرگی در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد

محمد گل‌پرور, سعید عباسی, رویا کثیری

چکیده


مقدمه: زمان پر شدگی مویرگی به صورت گسترده به عنوان یک روش سریع برای ارزیابی سیستم قلبی- عروقی و تعیین وضعیت گردش خون و توزیع محیطی خون در بیماران به کار می‌رود. از سوی دیگر، Cardiac heart failure سندرم کلینیکی پیچیده‌ای است که به علت کارکرد نامناسب بطنی ایجاد می‌شود و به دنبال آن، هیپرتروفی و اتساع بطنی اتفاق می‌افتد و کاهش عملکرد قلبی، زمان پر شدگی مویرگی را افزایش می‌دهد؛ اما نتایج به دست آمده در این زمینه، ناهمگون و گاهی متناقض است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تأثیر انجام بیهوشی عمومی بر زمان پر شدگی مویرگی در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد انجام شد.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی هم‌گروهی آینده‌نگر، 50 بیمار مبتلا به نارسایی احتقانی قلب (گروه مورد) و 50 فرد غیر مبتلا به بیماری قلبی- عروقی (گروه شاهد) که کاندیدای عمل جراحی انتخابی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر دو گروه، مدت زمان پر شدگی مویرگی و پارامترهای همودینامیک در قبل از القای بیهوشی و 30 دقیقه پس از القای بیهوشی اندازه‌گیری و مقایسه گردید.

یافته‌ها: میانگین زمان پر شدگی مویرگی در قبل از القای بیهوشی در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 21/0 ± 94/0 و 18/0 ± 76/0 دقیقه و در گروه مورد، به طور معنی‌داری بیشتر بود. این میانگین در دقیقه‌ی 30 بعد از القای بیهوشی در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 18/0 ± 90/0 و 17/0 ± 81/0 دقیقه و تفاوت دو گروه معنی‌دار بود (001/0 > P). در قبل از القای بیهوشی، پارامترهای همودینامیک در دو گروه اختلاف معنی‌دار داشت، اما در 30 دقیقه‌ی بعد از عمل، فشار خون سیستول و ضربان قلب در دو گروه متفاوت نبود و تنها فشار خون دیاستول اختلاف معنی‌داری بین دو گروه نشان داد.

نتیجه‌گیری: بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب از نظر پارامترهای همودینامیک با افراد غیر مبتلا، متفاوت هستند و لازم است در طی مدت عمل، تیم بیهوشی به وضعیت همودینامیک این بیماران توجه خاص داشته باشند. ضمن این که زمان پر شدگی مویرگی در این قبیل بیماران، طولانی‌تر از افراد عادی است. بنا بر این، می‌توان در مراقبت‌ها و معاینات قبل از عمل، از این پارامتر نیز به عنوان یک شاخص تعیین کننده در احتمال وجود نارسایی قلبی استفاده نمود.


واژگان کلیدی


زمان پر شدگی مویرگی؛ نارسایی احتقانی قلب؛ بیهوشی

تمام متن:

PDF

مراجع


Strozik KS, Pieper CH, Roller J. Capillary refilling time in newborn babies: normal values. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1997; 76(3): F193-F196.

Fuster V, O'Rourke RA, Walsh R, Poole-Wilson P. Hurst's the heart. 12th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2007.

Lobos AT, Lee S, Menon K. Capillary refill time and cardiac output in children undergoing cardiac catheterization. Pediatr Crit Care Med 2012; 13(2): 136-40.

Anderson B, Kelly AM, Kerr D, Clooney M, Jolley D. Impact of patient and environmental factors on capillary refill time in adults. Am J Emerg Med 2008; 26(1): 62-5.

Raimer PL, Han YY, Weber MS, Annich GM, Custer JR. A normal capillary refill time of = 2 seconds is associated with superior vena cava oxygen saturations of >/= 70%. J Pediatr 2011; 158(6): 968-72.

Evans JA, May J, Ansong D, Antwi S, Asafo-Adjei E, Nguah SB, et al. Capillary refill time as an independent prognostic indicator in severe and complicated malaria. J Pediatr 2006; 149(5): 676-81.

Wodey E, Pladys P, Betremieux P, Kerebel C, Ecoffey C. Capillary refilling time and hemodynamics in neonates: a Doppler echocardiographic evaluation. Crit Care Med 1998; 26(8): 1437-40.

Pandey A, John BM. Capillary refill time. Is it time to fill the gaps? Med J Armed Forces India 2013; 69(1): 97-8.

Gale C. Question 2. Is capillary refill time a useful marker of haemodynamic status in neonates? Arch Dis Child 2010; 95(5): 395-7.

Sevransky J. Clinical assessment of hemodynamically unstable patients. Curr Opin Crit Care 2009; 15(3): 234-8.

Fleming S, Gill P, Jones C, Taylor JA, Van den Bruel A, Heneghan C, et al. Validity and reliability of measurement of capillary refill time in children: a systematic review. Arch Dis Child 2015; 100(3): 239-49.

Ait-Oufella H, Bige N, Boelle PY, Pichereau C, Alves M, Bertinchamp R, et al. Capillary refill time exploration during septic shock. Intensive Care Med 2014; 40(7): 958-64.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.