دوره 34، شماره 375: هفته سوم اردیبهشت ماه 1395:251-258

بررسی مقایسه‌ی تأثیر درجات مختلف بالا بردن اندام تحتانی بر پیش‌گیری از افت فشار خون ناشی از بیهوشی اسپاینال در اعمال جراحی پایین شکم

میترا جبل‌عاملی , محسن منصوری , عفت‌السادات حسینی

چکیده


مقدمه: امروزه، بیهوشی اسپاینال به طور وسیعی در جراحی‌های ژنیكولوژی و ارتوپدی استفاده می‌شود. از طرفی، افت فشار خون در طول اعمال جراحی که با بی‌حسی نخاعی انجام می‌شود، بسیار فراوان اتفاق می‌افتد و به این علت، روش‌های مختلفی نظیر روش‌های فیزیکی مثل بانداژ اندام تحتانی و یا بالا بردن ساق پا، به عنوان پیش‌گیری و درمان پیشنهاد شده‌اند، که تأثیر این روش‌ها همچنان مورد تردید است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر روش بالا بردن ساق پا بر میزان افت فشار خون به انجام رسید.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، تعداد 105 بیمار کاندیدای عمل جراحی اندام تحتانی که تحت بیهوشی به روش اسپاینال قرار گرفتند، به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند و تأثیر روش بالا آوردن غیر فعال پا (Passive lumbar extension یا PLE) بر تغییرات نبض و فشار خون بیماران مورد بررسی قرار گرفت. در بیماران گروه اول، پای بیمار بالا آورده نشد. پای بیماران، در گروه دوم به میزان 15 درجه و در گروه سوم به میزان 30 درجه بالا برده شد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری ANOVA، تغییرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: بررسی فشار خون بیماران از قبل از القای بی‌حسی تا دقیقه‌ی 60 در سه گروه پای صاف، زاویه‌ی 15 درجه و زاویه‌ی 30 درجه نشان داد که فشار خون سیستول، دیاستول و ضربان قلب در طی مدت بررسی در هر سه گروه به میزان مشابهی کاهش پیدا کرد، اما بر حسب آزمون One-way ANOVA، تفاوت معنی‌داری بین سه گروه، در هیچ یک از زمان‌ها وجود نداشت. میانگین فشار خون سیستول در قبل از عمل در سه گروه پای صاف، زاویه‌ی 15 درجه و زاویه‌ی 30 درجه، در قبل از عمل به ترتیب 4/24 ± 2/136، 0/32 ± 5/131و 3/25 ± 4/140 بود (24/0 = P). همچنین، میانگین فشار سیستول در دقیقه‌ی 60، در سه گروه پیش‌گفته به ترتیب 3/19 ± 8/109، 5/18 ± 6/118 و 8/16 ± 4/114 بود (64/0 = P).

نتیجه‌گیری: برابر نتایج مطالعه‌ی حاضر، بالا بردن اندام تحتانی در پیش‌گیری از افت فشار خون در بیماران تحت بیهوشی اسپاینال، تأثیر قابل توجه و معنی‌داری نداشت، اما با توجه به نتایج سایر مطالعات، احتمال می‌رود بالا بردن پا، در پیش‌گیری از افت فشار خون كمك كننده باشد. از این رو، لازم است مطالعات بیشتری در خصوص اثبات یا رد تأثیر این روش انجام گیرد.


واژگان کلیدی


بالا بردن پا؛ بی‌حسی نخاعی؛ عمل جراحی پایین شکم

تمام متن:

PDF

مراجع


Bjornestad E, Rosseland LA. Anaesthesia for caesarean section. Tidsskr Nor Laegeforen 2010; 130(7): 748-51. [In Turkish].

Cyna AM, Andrew M, Emmett RS, Middleton P, Simmons SW. Techniques for preventing hypotension during spinal anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database Syst Rev 2006; (4): CD002251.

Mercier FJ, Bonnet MP, De la Dorie A, Moufouki M, Banu F, Hanaf A, et al. Spinal anaesthesia for caesarean section: fluid loading, vasopressors and hypotension. Ann Fr Anesth Reanim 2007; 26(7-8): 688-93. [In French].

Bertolissi M, da Broi U, Soldano F, Bassi F. Influence of passive leg elevation on the right ventricular function in anaesthetized coronary patients. Crit Care 2003; 7(2): 164-70.

Lee SC, Hong MG, Lee KW. The effect of lower extemities elevation on anesthetic level and vital signs during spinal anesthesia. Korean J Anesthesiol 1995; 28(3): 440-6.

Neumann C, Foster AD, Rovenstine EA. The importance of compensating vasoconstriction in unanesthetized areas in the maintenance of blood pressure during spinal anesthesia. J Clin Invest 1945; 24(3): 345-51.

Bhagwanjee S, Rocke DA, Rout CC, Koovarjee RV, Brijball R. Prevention of hypotension following spinal anaesthesia for elective caesarean section by wrapping of the legs. Br J Anaesth 1990; 65(6): 819-22.

Asmussen E, Christensen EH, Nielsen M. The regulation of circulation in different postures. Surgery 1940; 8(4): 604-16.

Wong DH, Tremper KK, Zaccari J, Hajduczek J, Konchigeri HN, Hufstedler SM. Acute cardiovascular response to passive leg raising. Crit Care Med 1988; 16(2): 123-5.

Rutlen DL, Wackers FJ, Zaret BL. Radionuclide assessment of peripheral intravascular capacity: A technique to measure intravascular volume changes in the capacitance circulation in man. Circulation 1981; 64(1): 146-52.

Shimosato S, Etsten BE. The role of the venous system in cardiocirculatory dynamics during spinal and epidural anesthesia in man. Anesthesiology 1969; 30(6): 619-28.

Rout CC, Akoojee SS, Rocke DA, Gouws E. Rapid administration of crystalloid preload does not decrease the incidence of hypotension after spinal anaesthesia for elective caesarean section. Br J Anaesth 1992; 68(4): 394-7.

Assali NS, Prystowsky H. Studies on autonomic blockade. II. Observations on the nature of blood pressure fall with high selective spinal anesthesia in pregnant women. J Clin Invest 1950; 29(10): 1367-75.

Rout CC, Rocke DA, Gouws E. Leg elevation and wrapping in the prevention of hypotension following spinal anaesthesia for elective caesarean section. Anaesthesia 1993; 48(4): 304-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.