هفته اول فروردین ماه 1390:13-19

اپیدمیولوژی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در استان اصفهان

معصومه رشیدی, مجید غیاث, محمد حسین رامشت

چکیده


  • مقدمه: بیماری قلبی عروقی یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در جهان است و انتظار می‌رود تا سال 2020 اصلی‌ترین علت مرگ و میر در جهان باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، تهیه‌ی نقشه‌ی توزیع جغرافیایی میزان مرگ و میر با علل قلبی عروقی در شهرستان‌های استان اصفهان در فاصله‌ی سال‌های 1384 تا 1388 بود.
  • روش‌ها: در این مطالعه، آمار کلیه‌ی مرگ و میر ثبت شده در استان اصفهان در طی سال‌های 1384 تا 1388 تهیه شد. آمار جمع آوری شده برای محاسبه‌ی میزان‌های میرایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی و تهیه‌ی نقشه‌های توزیع جغرافیایی مورد استفاده قرار گرفت. سپس با وارد کردن میزان مرگ و میر به تفکیک جنس (مرد و زن)، نقشه‌ی توزیع جغرافیایی مرگ و میر با علل قلبی عروقی ترسیم گردید.
  • یافته‌ها: میزان مرگ و میر با علل قلبی عروقی در شهرستان‌های اصلی و مرکزی استان بالاتر بود. میزان مرگ و میر در سطح استان در مردان بیشتر از زنان بود.
  • نتیجه‌گیری: الگوی مشاهده شده در شهرستان‌های اصلی و مرکزی، شاید به علت رژیم غذایی نامناسب، عدم تحرک، استفاده از فن‌آوری‌های نوین و آلودگی‌های محیطی از قبیل وجود برخی از عناصر ناشی از آلاینده‌های محیطی مانند وجود صنایع، رفت و آمد وسایل نقلیه و در نتیجه آلودگی هوا باشد که در شهرستان‌های اصلی استان شایع‌تر است. همچنین، به علت وجود مراکز دانشگاهی علوم پزشکی و امکانات بهداشتی بیشتر در شهرستان‌های اصلی استان مانند اصفهان، نجف آباد و برخوار و میمه نظام ثبت مرگ و میر و تشخیص علت مرگ در این شهرستان‌ها از دقت بیشتری در مقایسه با شهرستان‌های دیگر برخوردار است. تفاوت الگوی زنان و مردان می‌تواند ناشی از وراثت، هورمون‌های مردانه، برخی علل اجتماعی، افزایش چربی دور شکم در مردان، رفتارهای هیجانی و حتی در مواردی تهاجمی و خشن در مردان، عدم رعایت کنترل وزن در مردان نسبت به زنان و استعمال دخانیات در مردان باشد.

واژگان کلیدی


بیماری‌های قلبی عروقی؛ مرگ و میر؛ توزیع جغرافیایی؛ استان اصفهان

تمام متن:

PDF

مراجع


Braunwald E. Approach to The Patient with Cardiovascular Disease. In: Kasper DL, Braun-wald E, Favci AS, Havser SL, Longo DL, Jame-son JL, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine. New York: McGraw-Hill; 2005. p. 1301-4.

World Health Organization. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Geneva: WHO; 2003. Available from URL:

http://www.who.int/hpr/NPH/docs/who_fao_expert_report.pdf

Reddy KS. Cardiovascular disease in non-Western countries. N Engl J Med; 350(24): 2438-40.

Naghavi M. The Pattern of Mortality within 23 Provinces of Iran in 2003. Tehran: Health Depu-ty, Iranian Ministry of Health; 2005.

Rezaeian M, Dunn G, St LS, Appleby L. Geo-graphical epidemiology, spatial analysis and ge-ographical information systems: a multidiscipli-nary glossary. J Epidemiol Community Health 2007; 61(2): 98-102.

Rezaeian M, Dunn G, St LS, Appleby L. The production and interpretation of disease mapsA methodological case-study. Soc Psychiatry Psy-chiatr Epidemiol 2004; 39(12): 947-54.

Rezaeian M. An introduction to the practical methods for mapping the geographical morbidi-ty and mortality rates. Tollo-e-behdasht 2004; 2(4): 41-51.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.