دوره 33، شماره 356: هفته چهارم آذر ماه 1394:1820-1828

بررسی میزان موفقیت پیوند مو به روش فولیکولار یونیت (FUT) در بیماران با موهای خاکستری

محمد علی نیلفروش زاده, الهه هفت برادران, سید محسن حسینی, نرگس احمدیان, آزاده ذوالفقاری باغبادرانی

چکیده


مقدمه: کم‌مویی و طاسی تأثیر واضحی بر زیبایی فرد می‌گذارد و درصد زیادی از افراد جهان را درگیر می‌کند. از طرفی، بسیاری از افرادی که کاندید پیوند مو می‌باشند، دارای موهای خاکستری هستند و پیوند مو در این افراد با مشکلاتی همراه است. در این مطالعه، میزان موفقیت پیوند مو با روش فولیکولار یونیت (FUT یا Follicular Unit Hair Transplantation) در افراد با موهای خاکستری بررسی شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی تحلیلی و مقطعی، 42 بیمار دچار طاسی با درجات مختلف و با موی باقی‌مانده‌ی خاکستری، تحت پیوند مو به روش فولیکولار یونیت قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده، وارد پرسشنامه شد و با استفاده از آزمون‌های t مستقل، 2χ و ضریب همبستگی Spearman مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین تعداد گرافت باقی‌مانده در محل پیوند در کل بیماران، 26/90 درصد بود. در 34/83 درصد بیماران، عارضه‌ی قابل اهمیتی رخ نداد؛ ولی در 66/16 درصد، عوارض خفیف شامل گرانول پیوژنیک (38/2 درصد) و ادم دور چشمی (28/14 درصد) ایجاد گردید که تا یک هفته بعد از عمل پیوند برطرف شد؛ عوارض دیررس در هیچ بیماری دیده نشد. از نظر میزان رضایت از خط رویش موی پیوند شده، 5/59 درصد بیماران در سطح بسیار عالی و 5/40 در سطح خوب ارزیابی کردند و هیچ کدام از بیماران، خط رویش غیرطبیعی نداشت. رابطه‌ی معنی‌داری بین سیگار کشیدن با میزان گرافت باقی‌مانده وجود داشت و میزان گرافت باقی‌مانده، در افراد غیرسیگاری بیشتر بود (012/0 = P).

نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، پیوند موی خاکستری به روش فولیکولار یونیت، یک عمل جراحی با حداقل عوارض پس از عمل، با ظاهر طبیعی خط رویش پس از عمل و با حداکثر تراکم می‌باشد.


واژگان کلیدی


پیوند موی طبیعی؛ آلوپسی آندروژنتیک؛ موهای خاکستری؛ پیوند مو با روش فولیکولار یونیت

تمام متن:

PDF

مراجع


Khanna M. Hair transplantation surgery. Indian J Plast Surg 2008; 41(Suppl): S56-S63.

Nilforoushzadeh MA, Bayat M. New in hair transplantation. 1st. Isfahan, Iran. Isfahan University of Medical Sciences; 2011. p.47. [In Persian].

Habif TP. Clinical dermatology: A color guide to diagnosis and therapy. 6th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2015.

Rose PT. Hair restoration surgery: challenges and solutions. Clin Cosmet Investig Dermatol 2015; 8: 361-70.

Rousso DE, Kim SW. A review of medical and surgical treatment options for androgenetic alopecia. JAMA Facial Plast Surg 2014; 16(6): 444-50.

Jo SJ, Shin H, Paik SH, Na SJ, Jin Y, Park WS, et al. Efficacy and Safety of Pueraria lobata Extract in Gray Hair Prevention: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Ann Dermatol 2013; 25(2): 218-22.

Unger WP, Shapiro R. Hair transplantation.4th ed. Boca Raton, FL: CRC Press; 2004. p. 303, 319.

Cole J. The physics of light and nanotechnology. Proceedings of the 9th Annual Meeting of the International Society of Hair Restoration Surgery; 2001 Oct; Puerto Vallarta, Mexico.

Tan BN, Cigsar B, Balci AU, Terzioglu A, Aslan G. Follicular unit transplantation for male-pattern hair loss: Evaluation of 120 patients. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2006; 59(11): 1162-9.

Lee SJ, Lee HJ, Hwang SJ, Kim DW, Jun JB, Chung SL, et al. Evaluation of survival rate after follicular unit transplantation using the KNU implanter. Dermatol Surg 2001; 27(8): 716-20.

Su LH, Chen TH. Association of androgenetic alopecia with smoking and its prevalence among Asian men: a community-based survey. Arch Dermatol 2007; 143(11): 1401-6.

Trueb RM. Association between smoking and hair loss: another opportunity for health education against smoking? Dermatology 2003; 206(3): 189-91.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.