دوره 34، شماره 377: هفته اول خرداد ماه 1395:328-334

بررسی علایم و عوامل خطر سندرم آپنه‌ی خواب در بیماران مبتلا به استروک حاد بستری شده در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طی شش ماه اول سال 1393

محمدرضا نجفی , سارا حسین‌پور

چکیده


مقدمه: استروک و آپنه‌ی انسدادی خواب، هر دو از بیماری‌های شایع در کلیه‌ی جوامع به ویژه در کشور ما محسوب می‌گردد. از طرف دیگر، مطالعات و تجربیات قبلی نشان داده است عوامل خطر این دو بیماری، به طور تقریبی مشترک هستند و در برخی مطالعات، به همراهی این دو بیماری اشاره شده است. از این رو، با توجه به شیوع بالای دو بیماری استروک و آپنه‌ی انسدادی خواب، مطالعه‌ی حاضر با هدف علایم و عوامل خطر سندرم آپنه‌ی خواب در بیماران مبتلا به استروک حاد بستری شده در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در طی شش ماه اول سال 1393 به انجام رسید.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی، 55 بیمار مبتلا به استروک و 55 فرد سالم از نظر وجود آپنه‌ی انسدادی خواب و علایم و عوامل خطر مربوط، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی کل آپنه‌ی انسدادی خواب در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 9/2 ± 6/9 و 9/4 ± 5/6 (از حداکثر نمره‌ی 22) و اختلاف دو گروه معنی‌دار بود (001/0 > P). میانگین تعداد کل علایم و عوامل خطر آپنه‌ی انسدادی خواب در دو گروه مورد و شاهد به ترتیب 9/2 ± 5/9 و 8/4 ± 4/6 مورد و اختلاف دو گروه معنی‌دار بود (001/0 > P). از طرف دیگر، 29 نفر (7/52 درصد) از گروه مورد و 11 نفر (0/20 درصد) از گروه شاهد، حداقل 10 علامت از علایم پیش‌گفته را داشتند و بر حسب این معیارها، مبتلا به آپنه‌ی خواب بودند و توزیع فراوانی آپنه‌ی خواب در گروه مورد، به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالا و در نتیجه اهمیت این دو بیماری و با توجه به این که این دو بیماری مشترکات زیادی هم در زمینه‌ی عوامل خطر و هم عوارض همراه، دارند و با در نظر گرفتن این واقعیت که تنها مطالعات کمی در زمینه‌ی همراهی آن‌ها صورت گرفته است و از طرف دیگر، با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، به ویژه کم بودن حجم نمونه، تنها نمی‌توان با تکیه بر نتایج این مطالعه به ارتباط علت و معلولی بین آپنه‌ی انسدادی خواب و استروک اذعان نمود؛ هر چند که نتایج، نشان دهنده‌ی شیوع بالاتر عوامل خطر آپنه در بیماران استروک می‌باشد. از این رو، توصیه می‌گردد مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گیرد و در عین حال، افردا مبتلا به آپنه‌ی انسدادی خواب، مورد شناسایی قرار گیرند و اقدامات درمانی و پیش‌گیری لازم در مورد آن‌ها لحاظ گردد.


واژگان کلیدی


استروک؛ آپنه‌ی انسدادی خواب؛ سکته‌ی مغزی

تمام متن:

PDF

مراجع


Eckert D, Brigham W. Pathophysiology of sleep apnea, division of Sleep Medicine, Sleep Disorders Program in womens hospital. Sleep Res J 2008; 12(8): 151-4.

McCarthy ME, Waters WF. Decreased attentional responsivity during sleep deprivation: orienting response latency, amplitude, and habituation. Sleep 1997; 20(2): 115-23.

Bonnet MH. Acute sleep deprivation. In: Kryger MH, Roth T, Dement WC, editors. Principles and practice of sleep medicine. 4th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2005. p. 51-66.

Stenberg D. Neuroanatomy and neurochemistry of sleep. Cell Mol Life Sci 2007; 64(10): 1187-204.

Zakeri Moghadam M, Shaban M, Kazemnejad A, Ghadiani L. Comparison of effect factors on sleep from nurses and patients perspective. Hayat 2006; 12(2): 5-12. [In Persian].

Khealani BA. Neurobiology of sleep. Pak J Neurological Sci 2006; 1(3): 155-8.

Heidary A. Effect of one night sleepless on hormone level and function. J Mil Med 2001; 3(3): 147-52. [In Persian].

Kumar VM. Sleep and sleep disorders. Indian J Chest Dis Allied Sci 2008; 50(1): 129-35.

Ferreira S, Marinho A, Patacho M, Santa-Clara E, Carrondo C, Winck J, et al. Prevalence and characteristics of sleep apnoea in patients with stable heart failure: Results from a heart failure clinic. BMC Pulm Med 2010; 10: 9.

Johnson KG, Johnson DC. Frequency of sleep apnea in stroke and TIA patients: a meta-analysis. J Clin Sleep Med 2010; 6(2): 131-7.

Brust J. Current diagnosis and treatment neurology. 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2011.

Lavie P, Herer P, Hoffstein V. Obstructive sleep apnoea syndrome as a risk factor for hypertension: population study. BMJ 2000; 320(7233): 479-82.

Resnick HE, Redline S, Shahar E, Gilpin A, Newman A, Walter R, et al. Diabetes and sleep disturbances: findings from the Sleep Heart Health Study. Diabetes Care 2003; 26(3): 702-9.

Jean-Louis G, Zizi F, Brown D, Ogedegbe G, Borer J, McFarlane S. Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease: evidence and underlying mechanisms. Minerva Pneumol 2009; 48(4): 277-93.

Huang QR, Qin Z, Zhang S, Chow CM. Clinical patterns of obstructive sleep apnea and its comorbid conditions: a data mining approach. J Clin Sleep Med 2008; 4(6): 543-50.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.