دوره 34، شماره 372: هفته چهارم فروردین ماه 1395:143-147

بررسی مقایسه‌ای میانگین برون‌ده قلبی اندازه‌گیری شده با دو روش فونوکاردیوموگرافی و اکوکاردیوگرافی ترانس‌توراسیک در بیماری‌های دریچه‌ای و مادرزادی قلب

مجتبی منصوری , مهدی خیراللهی , منیره مختاری

چکیده


مقدمه: هدف این مطالعه، مقایسه‌ی برون‌ده قلبی حاصل از روش ترانس توراسیک اکوکاردیوگرافی و فونوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا به بیماری‌های دریچه‌ای و ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی بود.

روش‌ها: تعداد 71 نفر بیمار (39 پسر و 32 دختر) با محدوده‌ی سنی 5 روز تا 13 سال (با میانگین سنی 5/22 ماه) تحت بررسی قرار گرفتند و برون‌ده قلبی در این افراد به روش ترانس توراسیک اکوکاردیوگرافی اندازه‌گیری شد. سپس صداهای قلبی توسط استتوسکوپ الکترونیک ضبط شد و تحت آنالیز صوتی قرار گرفت و برون‌ده قلبی با استفاده از این آنالیز محاسبه شد.

یافته‌ها: میانگین برون‌ده قلبی حاصل از دو روش ترانس توراسیک اکوکاردیوگرافی و فونوکاردیوگرافی، به ترتیب 98/0 ± 62/4 و 96/0 ± 55/4 گزارش شد. مقادیر حاصل از ترانس توراسیک اکوکاردیوگرافی، به طور معنی‌داری بیشتر از مقادیر حاصل از فونوکاردیوگرافی بود (050/0 > P). آنالیز همبستگی Pearson، همبستگی معنی‌داری را میان برون‌ده قلبی در دو روش ترانس توراسیک اکوکاردیوگرافی (99/0 = r) و فونوکاردیوگرافی (74/0 = r) نشان داد (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: برون‌ده قلبی محاسبه شده به روش فونوکاردیوگرافی، نمی‌تواند جایگزین دقیقی برای مقادیر جاصل از تراس توراسیک اکوکاردیوگرافی باشد. با این وجود، با توجه به همبستگی گزارش شده، فونوکاردیوگرافی می‌تواند تخمین قابل قبولی از برون‌ده و وضعیت قلبی بیمار نشان دهد و به نظر می‌رسد روش مناسبی برای غربال‌گری بیماران در مراکز و مناطقی باشد که امکانات پیشرفته مانند اکو را در اختیار ندارند.


واژگان کلیدی


اکوکاردیوگرافی؛ فونوکاردیوگرافی؛ برون‌ده قلبی

تمام متن:

PDF

مراجع


David LR, Mittnacht JCA, Manecke GR, Kaplan JA. Monitoring of the heart and vascular system. In: Kaplan JA, Reich DL, Konstadt SN, editors. Kaplan's cardiac anesthesia: Expert consult premium. 6th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2011. p. 416-50.

Lavdaniti M. Invasive and non-invasive methods for cardiac output measurement. International Journal of Caring Sciences 2008; 1(3): 112-7.

Mark JB, Steinbrook RA, Gugino LD, Maddi R, Hartwell B, Shemin R, et al. Continuous noninvasive monitoring of cardiac output with esophageal Doppler ultrasound during cardiac surgery. Anesth Analg 1986; 65(10): 1013-20.

Abbas AK, Bassam R. Phonocardiography signal processing. Morgan and Claypool Publishers; 2009.

Hsieh BP, Unver K, McNulty E, Schiller NB. The amplitude ratio of the first to second heart sound is reduced in left ventricular systolic dysfunction. Int J Cardiol 2010; 145(1): 133-5.

Bergman ST, Blomqvist CG. Amplitude of the first heart sound at rest and during exercise in normal subjects and in patients with coronary heart disease. Am Heart J 1975; 90(6): 714-20.

Frome EL, Frederickson EL. Digital spectrum analysis of the first and second heart sounds- Comput Biomed Res 1974; 7(5): 421-31.

Garrard CL, Weissler AM, Dodge HT. The relationship of alterations in systolic time intervals to ejection fraction in patients with cardiac disease. Circulation 1970; 42(3): 455-62.

Saghafi MA, Amir Fattahi R, Mansouri M, Kazemi M. Automatic separation of S2, S1 heart sounds using wavelet transformation. Majlesi Journal of Electrical Engineering 2009; 3(1): 61-7. ]In Persian[.

Hansen PB, Luisada AA, Miletich DJ, Albrecht RF. Phonocardiography as a monitor of cardiac performance during anesthesia. Anesth Analg 1989; 68(3): 385-7.

Khoshpour Z, Mansouri M. Evaluation of the relationship of cardiac output measured by echocardiography and phonocardiography. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2002. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.