دوره 34، شماره 391: هفته سوم شهریور ماه 1395:817-822

بررسی کمی حساسیت کنتراست در بهبود حدت بینایی و کاهش ابیراهی‌های اپتیک

سهیل نبوی, علیرضا مهری دهنوی, علیرضا ورد, سهیل محمدپور

چکیده


مقدمه: چشم انسان برای تشخیص اجسام، از نور تابشی ناشی از لبه استفاده می‌کند. ابیراهی‌های اپتیک، عامل اصلی تخریب کیفیت تصویر در چشم می‌باشند. در افرادی که دچار این عارضه هستند، تصویر درک شده دارای سطح پایین کنتراست است و لبه‌های تصویر از بین می‌رود. از آن جایی که روش‌های مرسوم درمان ابیراهی‌های اپتیک به سهولت در دسترس نمی‌باشند، روش‌های مکمل مانند پیش خنثی‌سازی تصاویر مطرح شده است. این تحقیق، با هدف بررسی کمی تأثیر اختلاف شدت روشنایی جسم و زمینه برای کاهش میزان ابیراهی‌های اپتیک مرتبه‌ی پایین انجام شد. همچنین، حدت بینایی در چارت‌های مختلف با کنتراست Weber برابر بررسی گردید.

روش‌ها: در این تحقیق، 12 چارت اپتیک با سطوح مختلف کنتراست و بر اساس استاندارد لگاریتم کمینه‌ی زاویه‌ی وضوح (Minimum angle of resolution یا MAR) طراحی شد. چارت‌ها بر روی 20 بیمار با ابیراهی‌های اپتیک مرتبه‌ی پایین آزمون و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید.

یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری در میزان حدت بینایی افراد در سطوح مختلف کنتراست وجود داشت و تنها در حالتی که درصد کنتراست Weber پایین بود، این اختلاف معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: داشتن سطح روشنایی پایین‌تر در تصویر زمینه، باعث بهبود حدت بینایی به مقدار تقریبی 11 درصد در مقیاس Log MAR می‌گردد. بنابراین، جهت بهبود بینایی در صفحات نمایش بهتر است موضوع نمایش روشن و زمینه تاریک باشد.


واژگان کلیدی


پیش خنثی‌سازی؛ حدت بینایی؛ ابیراهی‌های اپتیک؛ حساسیت کنتراست

تمام متن:

PDF

مراجع


Cervino A, Hosking SL, Montes-Mico R, Bates K. Clinical ocular wavefront analyzers. J Refract Surg 2007; 23(6): 603-16.

Lombardo M, Lombardo G. Wave aberration of human eyes and new descriptors of image optical quality and visual performance. J Cataract Refract Surg 2010; 36(2): 313-31.

Golovinskiy A, Matusik W, Pfister H, Rusinkiewica S, Funkhouser T. A statistical model for synthesis of detailed facial geometry. ACM Transaction on Graphics 2006; 23(5): 1025-34.

Peli E, Woods RL. Image enhancement for impaired vision: the challenge of evaluation. Int J Artif Intell Tools 2009; 18(3): 415-38.

Peli E. Limitations of image enhancement for the visually impaired. Optom Vis Sci 1992; 69(1): 15-24.

Templin K, Didyk P, Ritschel T, Eisemann E, Myszkowski K, Seidel HP. Apparent resolution enhancement for animations. Proceedings of the 27th Spring Conference on Computer Graphics; 2011 Apr 28-30; Vinine, Slovakia.

Stengel M, Eisemann M, Wenger S, Hell B, Magnor M. Optimizing apparent display resolution enhancement for arbitrary videos. IEEE Trans Image Process 2013; 22(9): 3604-13.

Masia B, Wetzstein G, Aliaga C, Raskar R, Gutierrez D. Display adaptive 3D content remapping. Comput Graph 2013; 37(8): 983-96.

Pamplona VF, Oliveira MM, Aliaga DG, Raskar R. Tailored displays to compensate for visual aberrations. ACM Trans Graph 2012; 31(4): 81-7.

Huang FC, Lanman D, Barsky BA, Raskar R. Correcting for optical aberrations using multilayer displays. ACM Trans Graph 2012; 31(6): 185.

Bailey IL, Lovie JE. New design principles for visual acuity letter charts. Am J Optom Physiol Opt 1976; 53(11): 740-5.

Carlson NB, Kurtz D. Clinical procedures for ocular examination. New York, NY: McGraw Hill Professional; 2003.

Virgili G, Acosta R, Grover LL, Bentley SA, Giacomelli G. Reading aids for adults with low vision. Cochrane Database Syst Rev 2013; (10): CD003303.

Rangayyan RM. Biomedical image analysis. Boca Raton, FL: CRC Press; 2004.

Zumtobel Staff. The lighting handbook [Online]. [cited 2004]; Available from: URL: http://zumtobelstaff.com
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.