دوره 34، شماره 378: هفته دوم خرداد ماه 1395:355-361

بررسی نقش پیش‌آگهی دهنده‌ی سطح سرمی سلنیوم بیماران دچار آسیب‌های چندگانه در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه بر نیاز به تهویه‌ی مكانیكی و مدت زمان آن و ارتباط با عوامل التهابی و مرگ و میر بیماران

سعید عباسی , حمید سریزدی , عظیم هنرمند , سید امیرحسین محسن‌زاده , سهیلا مسعودی

چکیده


مقدمه: سلنیوم یكی از عناصر كمیاب بدن است كه در بدن نقش‌های فیزیولوژیك متعددی را ایفا می‌كند. کمبود این عنصر، می‌تواند بسیاری از سلول‌های ایمنی و مدیاتورها را تحت تأثیر قرار دهد. بنا بر این، اختلال در سطح سرمی آن باعث اختلال در عملکرد اعضا و در نهایت، سپسیس و نارسایی اندام‌ها و کاهش بقا می‌شود. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین نقش پیش‌آگهی دهنده‌ی سطح سرمی سلنیوم در بیماران دچار آسیب‌های چندگانه، در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه، بر نیاز به تهویه‌ی مكانیكی، مدت زمان آن، ارتباط با عوامل التهابی و مرگ و میر بیماران به انجام رسید.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌‌ی توصیفی- تحلیلی در سال 1394، 80 بیمار دچار آسیب‌های چندگانه که در بخش‌ مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بستری بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و نقش پیش‌آگهی دهنده‌ی سطح سرمی سلنیوم در آن‌ها در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه بر نیاز به تهویه‌ی مكانیكی، مدت زمان آن، ارتباط با عوامل التهابی و مرگ و میر بیماران بررسی گردید.

یافته‌ها: میانگین سطح سرمی سلنیوم بیماران مورد مطالعه، 9/44 ± 54/77 بود و 43 نفر (8/53 درصد) دارای سطح سلنیوم پایین و 37 نفر (2/46 درصد) دارای سطح سلنیوم طبیعی بودند. بر حسب آزمون همبستگی Pearson، سطح سرمی سلنیوم با سطح اینترلوکین6، لکوسیت، هماتوکریت، pH، PaO2/FiO2، ضربان قلب، Glasgow coma scale (GCS) و امتیاز APACHE II (APACHE II score یا Acute physiology and chronic health evaluation II score)، همبستگی معنی‌داری داشت (050/0 > P)، اما با سایر متغیرها رابطه‌ی معنی‌داری نشان نداد.

نتیجه‌گیری: سطح سرمی سلنیوم با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی بیماران دچار آسیب‌های چندگانه، ارتباط معنی‌داری نداشت، اما با اینترلوکین6، مرگ ومیر بیماران، میانگین ضربان قلب، میزان رسوب اریتروسیتی، لکوسیت، هماتوکریت، pH، PaO2/FiO2، GCS و امتیاز APACHE در دو گروه با سطح سلنیوم پایین و طبیعی اختلاف معنی‌داری داشت.


واژگان کلیدی


سلنیوم؛ آسیب‌های چندگانه؛ مرگ و میر؛ پیش‌آگهی ؛ تهویه‌ی مکانیکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Marino PL. The ICU book. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2007. p. 1152-3.

Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, Young WL. Miller's anesthesia. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2014. p. 286-90.

Berger MM, Soguel L, Shenkin A, Revelly JP, Pinget C, Baines M, et al. Influence of early antioxidant supplements on clinical evolution and organ function in critically ill cardiac surgery, major trauma, and subarachnoid hemorrhage patients. Crit Care 2008; 12(4): R101.

Motoyama T, Okamoto K, Kukita I, Hamaguchi M, Kinoshita Y, Ogawa H. Possible role of increased oxidant stress in multiple organ failure after systemic inflammatory response syndrome. Crit Care Med 2003; 31(4): 1048-52.

Xu G, Su R, Li B, Lv J, Sun W, Hu B, et al. Trace element concentrations in human tissues of death cases associated with secondary infection and MOF after severe trauma. Biol Trace Elem Res 2015; 168(2): 335-9.

Cander B, Dundar ZD, Gul M, Girisgin S. Prognostic value of serum zinc levels in critically ill patients. J Crit Care 2011; 26(1): 42-6.

Berger MM, Cavadini C, Chiolero R, Dirren H. Copper, selenium, and zinc status and balances after major trauma. J Trauma 1996; 40(1): 103-9.

Park K, Rimm EB, Siscovick DS, Spiegelman D, Manson JE, Morris JS, et al. Toenail selenium and incidence of type 2 diabetes in U.S. men and women. Diabetes Care 2012; 35(7): 1544-51.

Manzanares W, Biestro A, Torre MH, Galusso F, Facchin G, Hardy G. High-dose selenium reduces ventilator-associated pneumonia and illness severity in critically ill patients with systemic inflammation. Intensive Care Med 2011; 37(7): 1120-7.

Costa NA, Gut AL, Pimentel JA, Cozzolino SM, Azevedo PS, Fernandes AA, et al. Erythrocyte selenium concentration predicts intensive care unit and hospital mortality in patients with septic shock: a prospective observational study. Crit Care 2014; 18(3): R92.

Sakr Y, Reinhart K, Bloos F, Marx G, Russwurm S, Bauer M, et al. Time course and relationship between plasma selenium concentrations, systemic inflammatory response, sepsis, and multiorgan failure. Br J Anaesth 2007; 98(6): 775-84.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.