هفته چهارم فروردین ماه 1390:131-137

نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اسكیزوفرنیا

ویکتوریا عمرانی فرد, غلامرضا خیرآبادی, طیبه مهرابی

چکیده


مقدمه: هدف از انجام این مطالعه تعیین نیازهای آموزشی خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بر اساس تجارب آنان از مراقبت از بیمارانشان بود. 

روش‌ها: این پژوهش به طور كیفی و به روش پدیده‌شناسی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش یکی از مراقبین اصلی (والدین، همسر و یا فرزندان) مبتلایان به اسكیزوفرنیا بود. جمع‌آوری اطلاعات به صورت مصاحبه رو در رو و عمیق صورت گرفت و تا زمان اشباع اطلاعات ادامه یافت. د  ر این مطالعه اطلاعات با 36 مصاحبه به اشباع رسید. سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش 7 مرحله‌ای كلایزی صورت گرفت. در مورد تعیین صحت و درستی نتایج، مفاهیم به دست آمده دوباره به شرکت کنندگان ارجاع داده شد و محقق تلاش نمود كه با دقت در فرآیند گردآوری داده‌ها از هر نوع سوگیری اجتناب نماید.

یافته‌ها: یافته‎های حاصل از پژوهش سه مفهوم اصلی در رابطه با مشکلات خانواده‌ی این بیماران تحت عناوین: نقش‌پذیری اجتماعی، واکنش به تنش و دستیابی به ناشناخته‌های بیماری بود.

نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای آموزش و آگاه نمودن خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا برای مواجهه‌ی آنان با مسایل ناشی از این بیماری در سه زمینه‌ی اساسی نقش‌‌پذیری اجتماعی، واکنش به تنش، دستیابی به ناشناخته‌های بیماری لازم هستند. 


واژگان کلیدی


تجارب؛ آموزش؛ خانواده؛ اسكیزوفرنیا

تمام متن:

PDF

مراجع


Rudge T, Morse K. Re-awakenings? A discourse analysis of the recovery from schizophrenia af-ter medication change. Aust N Z J Ment Health Nurs 2001; 10(2): 66-76.

Provencher HL, Fournier JP, Dupuis N. Schizo-phrenia: revisited. J Psychiatr Ment Health Nurs 1997; 4(4): 275-85.

Chien WT, Norman I. Educational needs of families caring for Chinese patients with schizo-phrenia. J Adv Nurs 2003; 44(5): 490-8.

McDonell MG, Short RA, Berry CM, Dyck DG. Burden in schizophrenia caregivers: impact of family psychoeducation and awareness of pa-tient suicidality. Fam Process 2003; 42(1): 91-103.

LAM DH, CHAN N, LEFF J. Family work for schizophrenia: some issues for Chinese immi-grant families. Journal of Family Therapy 1995; 17(3): 281-97.

Chou KR, LaMontagne LL, Hepworth JT. Bur-den experienced by caregivers of relatives with dementia in Taiwan. Nurs Res 1999; 48(4): 206-14.

Oldridge ML, Hughes IC. Psychological well-being in families with a member suffering from schizophrenia. An investigation into long-standing problems. Br J Psychiatry 1992; 161: 249-51.

Mueser KT, Bellack AS, Wade JH, Sayers SL, Rosenthal CK. An assessment of the educational needs of chronic psychiatric patients and their relatives. Br J Psychiatry 1992; 160: 674-80.

Mehrabi T, Fanian N, Ghazavi Z, Zargham A. Nurses' experiences regarding working in the psy-chiatric wards and its physical outcomes. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2006; 11(1): 72-8.

Salehi Sh, Gheibizadeh M, Tavakol Kh. Social health needs in high school female students. Ira-nian Journal of Nursing and Midwifery Research 2006; 11(3):63-71.

Watkins TR, Callicutt JW. Mental health policy and practice today. NewYork: Sage Publica-tions; 1997.

Potasznik H, Nelson G. Stress and social support: the burden experienced by the family of a men-tally ill person. Am J Community Psychol 1984; 12(5): 589-607.

Dixon L, McFarlane WR, Lefley H, Lucksted A, Cohen M, Falloon I, et al. Evidence-based prac-tices for services to families of people with psy-chiatric disabilities. Psychiatr Serv 2001; 52(7): 903-10.

Martens L, Addington J. The psychological well-being of family members of individuals with schizophrenia. Soc Psychiatry Epidemiol 2001; 36(3): 128-33.

Weisman AG, Lopez SR. Family values, religiosi-ty, and emotional reactions to schizophrenia in Mexican and Anglo-American cultures. Fam Process 1996 Jun; 35(2): 227-37.

Gahhari Sh. Family Mental education. Tehran: Boshra 2005; 15-7.

Bertrando P. The evolution of family interven-tions for schizophrenia. A tribute to Gianfranco Cecchin. Journal of family therapy 2006; 28(1): 4-22.

Magliano L, Fadden G, Economou M, Held T, Xavier M, Guarneri M, et al. Family burden and coping strategies in schizophrenia: 1-year follow-up data from the BIOMED I study. Soc Psychia-try Psychiatr Epidemiol 2000; 35(3): 109-15.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.