دوره 34، شماره 378: هفته دوم خرداد ماه 1395:362-366

بررسی اثربخشی استات روی 2/1 درصد موضعی در درمان خارش و اریتم بیماران سبورئیک درماتیت تحت درمان با محلول کتوکونازول 2 درصد

فاطمه مختاری, گیتا فقیهی , شادی گلچین, سید محسن حسینی, محمدعلی نیلفروش‌زاده

چکیده


مقدمه: درماتیت سبورئیک یک بیماری مزمن است که در بعضی موارد، با وجود درمان مناسب، علایم بیمار ادامه می‌یابد. از این رو، هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثربخشی استات روی 2/1 درصد و تأثیر آن در درمان سبورئیک درماتیت بود.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور بود. جامعه‌ی آن شامل بیماران درماتیت سبورئیک نواحی صورت و اسکالپ که به درمانگاه‌های پوست وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه نمودند، بودند. 60 نمونه وارد مطالعه و به دو گروه 30 نفری تقسیم شدند. برای گروه شاهد، درمان درماتیت سبورئیك شامل محلول كتوكونازول 2 درصد + محلول دارونما و برای گروه مورد، محلول كتوكونازول 2 درصد + محلول استات روی 2/1 درصد تجویز شد. بیماران روزانه یک مرتبه به مدت 4 هفته تحت درمان بودند و قبل و بعد از درمان، بر اساس پرسش‌نامه‌ی سنجش میزان خارش و اریتم بیمار، که توسط پزشک معالج تکمیل شد، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین نمره‌ی خارش قبل از آزمون در گروه مورد، 41/2 ± 63/2 و در گروه شاهد 35/2 ± 57/2 و میانگین نمره‌ی خارش بعد از آزمون در گروه مورد 70/0 ± 05/1 و در گروه شاهد 07/1 ± 59/1 گزارش شد. اریتم قبل از آزمون در گروه مورد 43/0 ± 23/1 و در گروه شاهد 58/0 ± 07/1 و بعد از آزمون در گروه مورد 63/0 ± 66/0 و در گروه شاهد 62/0 ± 66/0 گزارش شد. بر اساس آزمون t، تفاوت خارش بین گروه‌های مورد و شاهد، معنی‌دار بود (050/0 > P) و از نظر اریتم، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (050/0 < P).

نتیجه‌گیری: هر چند می‌توان توصیه کرد استات روی 2/1 درصد در درمان بیماری استفاده شود تا بتوان با کاهش علایم ناشی از این بیماری، کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشید، اما بهتر است اثرات این ترکیب بر سایر علایم نظیر پوسته‌ریزی نیز سنجیده شود.


واژگان کلیدی


درماتیت سبوره؛ کتوکونازول؛ استات روی

تمام متن:

PDF

مراجع


Gary G. Optimizing treatment approaches in seborrheic dermatitis. J Clin Aesthet Dermatol 2013; 6(2): 44-9.

Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP. Dermatology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2008. p. 197-200.

Holden CA, Berth-Jones J. Eczema, lichenification, prurigo and erythroderma. In: Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C, editors. Rook's textbook of dermatology. 7th ed. Hoboken, NJ: Willey; 2004. p. 699-754.

Ozturk P, Arican O, Belge KE, Karakas T, Kabakci B. Oxidative stress in patients with scalp seborrheic dermatitis. Acta Dermatovenerol Croat 2013; 21(2): 80-5.

Reygagne P, Poncet M, Sidou F, Soto P. Clobetasol propionate shampoo 0.05% in the treatment of seborrheic dermatitis of the scalp: results of a pilot study. Cutis 2007; 79(5): 397-403.

Joshi VV. Stress: From burnout to balance. 1st ed. London, UK: SAGE Publications; 2005.

Attarzadeh Y, Asilian A, Shahmoradi Z, Adibi N. Comparing the efficacy of Emu oil with clotrimazole and hydrocortisone in the treatment of seborrheic dermatitis: A clinical trial. J Res Med Sci 2013; 18(6): 477-81.

Shin H, Kwon OS, Won CH, Kim BJ, Lee YW, Choe YB, et al. Clinical efficacies of topical agents for the treatment of seborrheic dermatitis of the scalp: a comparative study. J Dermatol 2009; 36(3): 131-7.

Guillard O, Fauconneau B, Piriou A, Pineau A. In vitro study of the antiseborrheic activity of zinc L-cysteate, a novel zinc compound, on rat preputial gland. Pharmacology 1997; 55(1): 54-8.

Bolognia JL, Jorizzo JL, Schaffer JV. Dermatology. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2012.

Hoseni MN. Comparison of oral and topical ketoconazole in patients with seborrheic dermatitis resistant [Thesis]. Shiraz, Iran: Shiraz University of Medical Sciences; 2000. p. 77. [In Persian].

Herizchi H, Babaie Nejad S, Saniee S. Comparing the Efficacy of topical terbinafine 1% cream with topical ketoconazole 2% cream and placebo in the treatment of facial seborrhoeic dermatitis. Med J Tabriz Univ Med Sci 2012; 34(1): 103-8. [In Persian].

Bagherikia F, Behzadpour MA, Gharebaglo M, Chavoshi ZS. Comparison of two methods seborrhea dermatitis to topically and locally-food. 8th Annual Congress of Eastern Medical Sciences Student; 2012 Nov 14-15; Bojnord, Iran.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.