دوره 34، شماره 391: هفته سوم شهریور ماه 1395:823-828

مقایسه‌ی دز دریافتی تکنولوژیست‌های پزشکی هسته‌ای مسؤول تزریق و تصویربرداری در اسکن قلب

احمد شانئی, سمیرا رضوانی, مسعود مصلحی

چکیده


مقدمه: بیشتر مواد پرتوزای مصرفی در پزشکی هسته‌ای، گامازا هستند و گاما دارای برد به نسبت زیادی می‌باشد. بنابراین، تکنولوژیست‌های پزشکی هسته‌ای، در معرض پرتوگیری خارجی می‌باشند. هدف از انجام این مطالعه، تخمین دز دریافتی تکنولوژیست‌های پزشکی هسته‌ای در زمان تزریق رادیوداروی MIBI-99mTC (Tc-99m 2 methoxy-isobutyl-isonitrile) و زمان تصویربرداری اسکن قلب بود.

روش‌ها: این مطالعه، بر روی تکنولوژیست پزشکی هسته‌ای در بیمارستان چمران انجام گرفت. این بررسی به کمک دزیمتر جیبی دیجیتالی که توسط سازمان انرژی اتمی کالیبره گردیده بود انجام شد. دزیمتر، در حالت دز بر حسب میکروسیورت قرار داده شد. دزیمتری در هنگام تزریق رادیوداروی MIBI-99mTC به بیمار و هنگام تصویربرداری از بیمار انجام گرفت. داده‌ها پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Excel آنالیز گردید.

یافته‌ها: میزان دز دریافتی تکنولوژیست‌ها در هنگام تزریق MIBI-99mTC و تصویربرداری اسکن قلب به ترتیب 073/0 ± 360/0 و 070/0 ± 240/0 میکروسیورت به ازای هر اسکن قلب بود.

نتیجه‌گیری: مقادیر دز دریافتی، تطابق خوبی با سایر مطالعات داشت. دز دریافتی تکنولوژیست مسؤول تزریق رادیودارو، 30 درصد بیشتر از تکنولوژیست مسؤول تصویربرداری از بیمار بود. بنابراین، نیاز به چرخش شیفت‌های کاری تکنولوژیست‌ها ضروری می‌باشد.


واژگان کلیدی


دز دریافتی؛ رادیودارو؛ اسکن قلب؛ 99mTc-MIBI

تمام متن:

PDF

مراجع


Hasford F, Owusu-Banahene J, Amoako JK, Otoo F, Darko EO, Emi-Reynolds G, et al. Assessment of annual whole-body occupational radiation exposure in medical practice in Ghana (2000-09). Radiat Prot Dosimetry 2012; 149(4): 431-7.

Khan FM, Gibbons JP. Khan's the physics of radiation therapy. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.

Ahasan MM. Assessment of radiation dose in nuclear medicine hot lab. Iran J Radiat Res 2004; 2(2): 75-8.

Bayram T, Yilmaz AH, Demir M, Sonmez B. Radiation dose to technologists per nuclear medicine examination and estimation of annual dose. J Nucl Med Technol 2011; 39(1): 55-9.

Dash A, Chakravarty R, Ram R, Pillai KT, Yadav YY, Wagh DN, et al. Development of a 99Mo/99mTc generator using alumina microspheres for industrial radiotracer applications. Appl Radiat Isot 2012; 70(1): 51-8.

Fatima A, Hussain T, Perveen S, Mubashir A, Noreen H. Radiation exposure to nuclear medicine technologists during different diagnostic techniques. J Basic Appl Sci 2011; 9: 187-9.

Leide-Svegborn S. External radiation exposure of personnel in nuclear medicine from 18F, 99mTC and 131I with special reference to fingers, eyes and thyroid. Radiat Prot Dosimetry 2012; 149(2): 196-206.

Renaud L, Blanchette J. Radiological impact of diagnostic nuclear medicine technology on the QUEBEC population [Online]. [cited 1989]; Available from: URL:

http://www.irpa.net/irpa8/cdrom/VOL.1/M1_40.PDF

Chiesa C, De Sanctis V, Crippa F, Schiavini M, Fraigola CE, Bogni A, et al. Radiation dose to technicians per nuclear medicine procedure: comparison between technetium-99m, gallium-67, and iodine-131 radiotracers and fluorine-18 fluorodeoxyglucose. Eur J Nucl Med 1997; 24(11): 1380-9.

Duvall WL, Wijetunga MN, Klein TM, Razzouk L, Godbold J, Croft LB, et al. The prognosis of a normal stress-only Tc-99m myocardial perfusion imaging study. J Nucl Cardiol 2010; 17(3): 370-7.

Kristensen J, Mortensen UM, Nielsen SS, Maeng M, Kaltoft A, Nielsen TT, et al. Myocardial perfusion imaging with 99mTc sestamibi early after reperfusion reliably reflects infarct size reduction by ischaemic preconditioning in an experimental porcine model. Nucl Med Commun 2004; 25(5): 495-500.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.