دوره 34، شماره 396: هفته چهارم مهر ماه 1395:985-990

بررسی ‌عملکرد ‌رده‌ی‌ سلولی ‌سرطانی 4T1 در راستای ‌ایجاد مدل ‌متاستاتیک ‌حیوانی ‌در موش‌های BALB/c

بنفشه فاضلی دلشاد, مزدک ‌گنجعلی ‌خانی ‌حاکمی, فائزه سلطان‌پور غریب‌دوستی, نسرین شایانفر, رضا فلک, غلامعلی کاردر

چکیده


مقدمه: متاستاز، مرحله‌ی پیشرفته‌ی ‌سرطان ‌است ‌که ‌سلول‌های ‌سرطانی ‌با جدا شدن‌ از توده‌ی‌ اولیه‌ به‌ مناطق ‌دیگر بدن ‌مهاجرت می‌کنند ‌و ‌با تکثیر خود توده‌های ‌جدید ایجاد می‌کنند. می‌توان از مدل‌های ‌حیوانی جهت بررسی روند مراحل ‌متاستاز و همچنین ‌پیش‌گیری‌ و درمان ‌آن ‌استفاده‌ کرد. رده‌ی ‌سلولی ‌کارسینومای 4T1، یک ‌رده‌ی ‌سلولی ‌متاستاتیک ‌است ‌که با تکثیر شدید سلولی و با تهاجم می‌تواند به بافت‌های کبد، ریه، مغز و غدد لنفی وارد شده و آن‌ها را مورد تهاجم قرار دهد.

روش‌ها: حدود 500000 سلولی 4T1 به‌ موش‌های BALB/c تزریق شد و پس ‌از قابل لمس شدن بافت ‌سرطانی، میزان رشد تومور، بقای ‌حیوان و سایر علایم ‌ظاهری بررسی ‌و ثبت شد. جهت بررسی‌ متاستاز، بافت‌های ‌کبد، ریه و مغز جدا شده و با روش ‌هماتوکسیلین- ائوزین (H-E یا Hematoxilin-Eosin) رنگ‌‌آمیزی شدند و نفوذ سلول‌های سرطانی در این ‌بافت‌ها بررسی شد.

یافته‌ها: با گذشت زمان، میزان رشد تومور به طور فزاینده‌ای افزایش ‌یافت و میزان بقای ‌موش‌های سرطانی به 8-7 هفته‌ کاهش ‌یافت. با ‌این که بافت‌های کبد و ریه ملتهب و حاوی توده‌های متعدد سرطانی و سلول‌های متاستاتیک در حال ‌نکروز بودند، در بافت مغز متاستاز سلول‌های سرطانی مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: در این مدل ‌موشی، تکثیر بالای ‌سلول‌های ‌سرطانی با کاهش شدید بقای موش‌ها همراه بود. همچنین، بافت‌های نرم ریه و کبد از بافت‌های در معرض‌ متاستاز هستند. احتمال می‌رود این متاستاز به مغز با تزریق میزان بیشتری ‌از سلول ‌سرطانی و با سپری شدن مدت ‌زمان‌ بیشتر رخ می‌دهد.


واژگان کلیدی


رده‌ی سلولی 4T1؛ متاستاز؛ مدل‌ موشی متاستاتیک

تمام متن:

PDF

مراجع


Lindsey T, Rebecca S, Ahmedin J. Global cancer facts and figures. Atlanta, GA: American Cancer Society, Inc; 2012.

Cairns J. Mutation selection and the natural history of cancer. Nature 1975; 255(5505): 197-200.

American Cancer Society. Cancer facts and figures [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: http://www.cancer.org/acs/groups/content/@editorial/documents/document/acspc-044552.pdf

Ray MR, Jablons DM. Hallmarks of metastasis. In: Keshamouni V, Arenberg D, Kalemkerian G, Editors. Lung cancer metastasis: Novel biological mechanisms and impact on clinical practice. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media; 2009. p. 29-46.

Chambers AF, Groom AC, MacDonald IC. Dissemination and growth of cancer cells in metastatic sites. Nat Rev Cancer 2002; 2(8): 563-72.

Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell 2000; 100(1): 57-70.

Weigelt B, Peterse JL, van 't Veer LJ. Breast cancer metastasis: markers and models. Nat Rev Cancer 2005; 5(8): 591-602.

Ostrand-Rosenberg S, Kruisbeek AM. Animal models for tumor immunology. Curr Opin Immunol 2001; 20: 20.0. [Online]. [cited 2001]; Available from: URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/0471142735.im2000s43/pdf

van Dalum G, Holland L, Terstappen LW. Metastasis and circulating tumor cells. EJIFCC 2012; 23(3): 87-97.

Dexter DL, Kowalski HM, Blazar BA, Fligiel Z, Vogel R, Heppner GH. Heterogeneity of tumor cells from a single mouse mammary tumor. Cancer Res 1978; 38(10): 3174-81.

Aslakson CJ, Miller FR. Selective events in the metastatic process defined by analysis of the sequential dissemination of subpopulations of a mouse mammary tumor. Cancer Res 1992; 52(6): 1399-405.

Pulaski BA, Ostrand-Rosenberg S. Reduction of established spontaneous mammary carcinoma metastases following immunotherapy with major histocompatibility complex class II and B7.1 cell-based tumor vaccines. Cancer Res 1998; 58(7): 1486-93.

Lelekakis M, Moseley JM, Martin TJ, Hards D, Williams E, Ho P, et al. A novel orthotopic model of breast cancer metastasis to bone. Clin Exp Metastasis 1999; 17(2): 163-70.

Peixoto RC, Miranda-Vilela AL, de Souza Filho J, Carneiro ML, Oliveira RG, da Silva MO, et al. Antitumor effect of free rhodium (II) citrate and rhodium (II) citrate-loaded maghemite nanoparticles on mice bearing breast cancer: a systemic toxicity assay. Tumour Biol 2015; 36(5): 3325-36.

DuPre SA, Redelman D, Hunter KW Jr. The mouse mammary carcinoma 4T1: characterization of the cellular landscape of primary tumours and metastatic tumour foci. Int J Exp Pathol 2007; 88(5): 351-60.

Tao K, Fang M, Alroy J, Sahagian GG. Imagable 4T1 model for the study of late stage breast cancer. BMC Cancer 2008; 8: 228.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.