دوره 29، شماره 155: هفته سوم آبان ماه 1390:1406-1411

مقایسه‌ی اثر آنتی‌بیوتیک تک دوز با آنتی‌بیوتیک درمانی کامل در زخم بیماران سوختگی نیازمند به دبریدمان جراحی

سید امیر کاظم وجدان, ملیحه خسروی

چکیده


مقدمه: در درمان‌های رایج زخم‌های سوختگی عمیق که نیاز به دبریدمان جراحی دارند، استفاده از آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک و ادامه‌ی آن اقدامی رایج برای جلوگیری از ایجاد عفونت است. اما در مطالعات جدید کاهش و حذف آن نه تنها مضر نیست بلکه در برخی موارد نیز مفید می‌باشد. این مطالعه به بررسی اثر حذف این روش تجویز آنتی‌بیوتیک در درمان سوختگی‌ها پرداخت.

روش‌ها: 214 بیمار با زخم‌های سوختگی عمقی که نیاز به دبریدمان داشتند و سوختگی بین 35 تا 50 درصد، برای این مطالعه انتخاب و به دو گروه شاهد (105 نفر) و مورد (109 نفر) تقسیم شدند؛ در گروه مورد، فقط یک دوز آنتی‌بیوتیک قبل از عمل تجویز شد ولی در گروه شاهد ترکیبی از دو آنتی‌بیوتیک برای مدت 7 روز با دوز درمانی تجویز گردید. بیماران از نظر ایجاد عفونت بعد از عمل توسط کشت زخم، علایم بالینی و علایم آزمایشگاهی بررسی شدند.

یافته‌ها: فراوانی بروز عفونت در گروه مورد 28 درصد و در گروه شاهد 5/26 درصد بود که تفاوت آن‌ها معنی‌داری نبود. در گروه مورد، هزینه‌ی پرداخت شده و مقدار وقت پرسنل پرستاری برای تجویز آنتی‌بیوتیک کاهش معنی‌داری با گروه شاهد داشت.

نتیجه‌گیری: در سوختگی‌های عمیق درجه‌ی دو و سه، که سطحی کمتر از 50 درصد دارند، اگر قبل از عفونی شدن زخم و در زمان مناسب دبریدمان جراحی انجام شود، استفاده از دوز منفرد آنتی‌بیوتیک قبل از عمل نه تنها منجر به افزایش عوارض و مرگ و میر نمی‌شود بلکه باعث کاهش هزینه‌ها و کاهش تولید باکتری‌های مقاوم خواهد شد.


واژگان کلیدی


عفونت زخم سوختگی؛ آنتی‌بیوتیک پروفیلاکتیک؛ آنتی‌بیوتیک با دوز تام درمانی؛ دبریدمان جراحی

تمام متن:

PDF

مراجع


Word Health Organization. Violence and injury prevention and disability: burns [Cited 2011 May 5]. Available from: URL:

http://www.who.int/entity/violence_injury_prevention/publications/other_injury/en/burns_factsheet.pdf

Ahuja RB, Bhattacharya S. Burns in the developing world and burn disasters. BMJ 2004; 329(7463): 447-9.

Sharma BR, Singh VP, Bangar S, Gupta N. Septicemia: the principal killer of burns patients. Am J Infect Dis 200; 1(3): 132-8.

Skinner A, Peat B. Burns treatment for children and adults: a study of initial burns first aid and hospital care. N Z Med J 2002; 115(1163): U199.

Lee F, Wong P, Hill F, Burgner D, Taylor R. Evidence behind the WHO guidelines: hospital care for children: what is the role of prophylactic antibiotics in the management of burns? J Trop Pediatr 2009; 55(2): 73-7.

Ergun O, Celik A, Ergun G, Ozok G. Prophylactic antibiotic use in pediatric burn units. Eur J Pediatr Surg 2004; 14(6): 422-6.

Sheridan RL, Weber JM, Pasternack MS, Tompkins RG. Antibiotic prophylaxis for group A streptococcal burn wound infection is not necessary. J Trauma 2001; 51(2): 352-5.

American Burn Association. Burn Incidence and Treatment in the US: 2007 Fact Sheet[Online] 2007. Available from: URL:

http://www.ameriburn.org/resources_factsheet.php.

Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Practicsurgical Practice. 18th ed. Philadelphia: WB. Saunders; 2007.

Mozingo DW, McManus AT, Kim SH, Pruitt BA, Jr. Incidence of bacteremia after burn wound manipulation in the early postburn period. J Trauma 1997; 42(6): 1006-10.

Vostrugina K, Gudaviciene D, Vitkauskiene A. Bacteremias in patients with severe burn trauma. Medicina (Kaunas) 2006; 42(7): 576-9.

Ressner RA, Murray CK, Griffith ME, Rasnake MS, Hospenthal DR, Wolf SE. Outcomes of bacteremia in burn patients involved in combat operations overseas. J Am Coll Surg 2008; 206(3): 439-44.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.