دوره 34، شماره 416: هفته چهارم اسفند ماه 1395:1686-1692

ارزیابی تأثیر استفاده از تزریق داخل ویتره‌ی اریتروپویتین در درمان ایسکمیک اپتیک نوروپاتی قدامی حاد غیر آرتریتی

علیرضا دهقانی, حشمت‌اله قنبری, مهدی کمانی, مهدی راعی

چکیده


مقدمه: ایسکمیک اپتیک نوروپاتی قدامی حاد غیر آرتریتی (NA-AION یا Nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy)، یک بیماری پرعارضه است و درمان استانداردی برای آن ارایه نشده است. برخی پژوهش‌ها نشان دهنده‌ی تأثیر Neuroprotection تزریق داخل ویتره‌ی اریتروپویتین در این بیماری است، اما یافته‌های این مطالعات، متناقض و متفاوت است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی تأثیر استفاده از تزریق داخل ویتره‌ی اریتروپویتین در درمان این بیماری در سال‌های 94-1393 در بیمارستان فیض اصفهان انجام شد.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 40 چشم از 38 بیمار در دو گروه توزیع شد (20 = n). در گروه اول، 2000 واحد اریتروپویتین به صورت داخل ویتره تزریق شد و در گروه دوم دارویی تزریق نشد. بیماران سه ماه بعد از تزریق دارو پی‌گیری شدند و حدت بینایی و میدان دید در دو گروه تعیین و مقایسه گردید.

یافته‌ها: میانگین حدت بینایی در گروه مورد، به طور معنی‌داری بهبود یافت (001/0 > P)، اما در گروه شاهد، تفاوت حدت بینایی در سه ماه بعد معنی‌دار نبود (270/0 = P). همچنین، شاخص Pattern standard deviation در گروه مورد به طور معنی‌داری بهتر شد (047/0 = P)، اما در گروه شاهد، تفاوت این شاخص در زمان مراجعه و سه ماه بعد، معنی‌دار نبود (130/0 = P).

نتیجه‌گیری: تزریق داخل ویتره‌ی اریتروپویتین، منجر به بهبود قابل توجه و معنی‌دار در حدت و فیلد بینایی در سه ماه پس از تزریق می‌گردد. از این رو، استفاده از این روش درمانی طبق شرایط بیمار و عدم وجود تداخل دارویی توصیه می‌گردد. جهت بررسی آثار دراز مدت این روش، انجام مطالعات بیشتر توصیه می‌گردد.


واژگان کلیدی


Nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy؛ اریتروپویتین؛ حدت بینایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Arnold AC. Ischemic optic neuropathy. In: Miller NR, Newman NJ, Biousse V, Kerrison JB. editors. Walsh and Hoyt's clinical neuro-ophthalmology. 6th ed. Philadelphia, PA; Lippincott, Williams and Wilkins; 2005. p. 349-84.

Miller NR. Anterior ischemic optic neuropathy. In: Walsh FB, Hoyt WF, Miller NR. Walsh and Hoyt's clinical neuro-ophthalmology. Baltimore, MD: Williams and Wilkins; 1982. p. 212-26.

Preechawat P, Bruce BB, Newman NJ, Biousse V. Anterior ischemic optic neuropathy in patients younger than 50 years. Am J Ophthalmol 2007; 144(6): 953-60.

Johnson LN, Arnold AC. Incidence of nonarteritic and arteritic anterior ischemic optic neuropathy. Population-based study in the state of Missouri and Los Angeles County, California. J Neuroophthalmol 1994; 14(1): 38-44.

Atkins EJ, Bruce BB, Newman NJ, Biousse V. Treatment of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. Surv Ophthalmol 2010; 55(1): 47-63.

Miller NR. Current concepts in the diagnosis, pathogenesis, and management of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. J Neuroophthalmol 2011; 31(2): e1-e3.

Hayreh SS. Management of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2009; 247(12): 1595-600.

Arnold AC. Pathogenesis of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. J Neuroophthalmol 2003; 23(2): 157-63.

Siren AL, Fratelli M, Brines M, Goemans C, Casagrande S, Lewczuk P, et al. Erythropoietin prevents neuronal apoptosis after cerebral ischemia and metabolic stress. Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98(7): 4044-9.

Lim JW, Han JR. Aqueous humour levels of vascular endothelial growth factor and erythropoietin in patients with diabetic macular oedema before and after intravitreal erythropoietin injection. Clin Exp Ophthalmol 2011; 39(6): 537-44.

Li W, Sinclair SH, Xu GT. Effects of intravitreal erythropoietin therapy for patients with chronic and progressive diabetic macular edema. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2010; 41(1): 18-25.

Zhang JF, Wu YL, Xu JY, Ye W, Zhang Y, Weng H, et al. Pharmacokinetic and toxicity study of intravitreal erythropoietin in rabbits. Acta Pharmacol Sin 2008; 29(11): 1383-90.

Song BJ, Cai H, Tsai JC, Chang S, Forbes M, Del Priore LV. Intravitreal recombinant human erythropoietin: a safety study in rabbits. Curr Eye Res 2008; 33(9): 750-60.

Tsai JC. Safety of intravitreally administered recombinant erythropoietin (an AOS thesis). Trans Am Ophthalmol Soc 2008; 106: 459-72.

King CE, Rodger J, Bartlett C, Esmaili T, Dunlop SA, Beazley LD. Erythropoietin is both neuroprotective and neuroregenerative following optic nerve transection. Exp Neurol 2007; 205(1): 48-55.

Levin LA. Axonal loss and neuroprotection in optic neuropathies. Can J Ophthalmol 2007; 42(3): 403-8.

Ischemic Optic Neuropathy Decompression Trial: twenty-four-month update. Arch Ophthalmol 2000; 118(6): 793-8.

Optic nerve decompression surgery for nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION) is not effective and may be harmful. The Ischemic Optic Neuropathy Decompression Trial Research Group. JAMA 1995; 273(8): 625-32.

Hayreh SS, Zimmerman MB. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy: role of systemic corticosteroid therapy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2008; 246(7): 1029-46.

Lee AG, Biousse V. Should steroids be offered to patients with nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy? J Neuroophthalmol 2010; 30(2): 193-8.

Prescott CR, Sklar CA, Lesser RL, Adelman RA. Is intravitreal bevacizumab an effective treatment option for nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy? J Neuroophthalmol 2012; 32(1): 51-3.

Weishaupt JH, Rohde G, Polking E, Siren AL, Ehrenreich H, Bahr M. Effect of erythropoietin axotomy-induced apoptosis in rat retinal ganglion cells. Invest Ophthalmol Vis Sci 2004; 45(5): 1514-22.

Diem R, Sattler MB, Merkler D, Demmer I, Maier K, Stadelmann C, et al. Combined therapy with methylprednisolone and erythropoietin in a model of multiple sclerosis. Brain 2005; 128(Pt 2): 375-85.

Zhong L, Bradley J, Schubert W, Ahmed E, Adamis AP, Shima DT, et al. Erythropoietin promotes survival of retinal ganglion cells in DBA/2J glaucoma mice. Invest Ophthalmol Vis Sci 2007; 48(3): 1212-8.

Zhang J, Wu Y, Jin Y, Ji F, Sinclair SH, Luo Y, et al. Intravitreal injection of erythropoietin protects both retinal vascular and neuronal cells in early diabetes. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008; 49(2): 732-42.

Pakdel F, Sanjari MS, Kashkouli MB, Pirmarzdashti N, Haghighi A, Moddareszade M. Erythropoietin in Recurrent Anterior Ischaemic Optic Neuropathy. Neuro-Ophthalmology 2012; 36(6): 249-52.

Lagreze WA, Feltgen N, Bach M, Jehle T. Feasibility of intravitreal erythropoietin injections in humans. Br J Ophthalmol 2009; 93(12): 1667-71.

Jehle T, Meschede W, Dersch R, Feltgen N, Bach M, Lagreze WA. Erythropoietin protects retinal ganglion cells and visual function after ocular ischemia and optic nerve compression. Ophthalmologe 2010; 107(4): 347-53. [In German].

Modarres M, Falavarjani KG, Nazari H, Sanjari MS, Aghamohammadi F, Homaii M, et al. Intravitreal erythropoietin injection for the treatment of non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy. Br J Ophthalmol 2011; 95(7): 992-5.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.